Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Ujawnianie do zaskarżenia

123RF
Tylko firmy o rocznych obrotach powyżej 50 mln euro będš podlegały publicznemu ogłaszaniu przychodów i kosztów przez ministra finansów.

Ministerstwo Finansów poprawiło krytykowany projekt zakładajšcy upublicznianie danych z deklaracji największych firm. Nowa wersja projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniła krytykę ekspertów i przedsiębiorców.

Dotychczas resort chciał ogłaszać dane z deklaracji podatkowych 4500 największych firm, nie definiujšc sposobu wyłaniania tej grupy. W poprawionej wersji wskazano, że chodzi o firmy o obrotach powyżej 50 mln euro rocznie. Podobnie sš zdefiniowani „duzi podatnicy" w ustawie o swobodzie działalnoœci gospodarczej.

W odróżnieniu od pierwotnej wersji projektu podatnik będzie mógł złożyć do MF wniosek o skorygowanie lub usunięcie danych podanych do publicznej wiadomoœci. Ewentualna odmowa takiej korekty ma mieć formę decyzji. Może to oznaczać, że – w œwietle ogólnych zasad ordynacji podatkowej – będzie można od takiej decyzji się odwoływać i skarżyć jš w sšdach.

Nowa wersja projektu zakłada, że dane o przychodach, kosztach, dochodach i podstawie opodatkowania będš publikowane przez pięć lat. Wczeœniej takiego ograniczenia nie było w projekcie. Projekt był wczeœniej mocno krytykowany m.in. przez Radę Legislacyjnš przy premierze. Zarzucano mu m.in. brak precyzji w okreœleniu grupy podatników, których dane majš być ujawniane. Opinia Rady zarzucała właœnie brak możliwoœci kwestionowania danych ogłoszonych przez MF.

Skrytykowano też brak jasnych kryteriów kwalifikujšcych do puli 4500 przedsiębiorstw, których dane majš być upubliczniane. Główny autor tej opinii, prof. dr hab. Antoni Hanusz, zauważał przy tym, że „upublicznianie danych podatkowych powinno mieć charakter subsydiarny w stosunku do innych sposobów zwalczania nadużyć podatkowych".

etap legislacyjny: przed decyzjš Rady Ministrów

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL