Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Czy przedsiębiorca zapłaci karę za uniemożliwienie kontroli pracownikowi sanepidu

Fotolia.com
Wypadek nie uzasadnia zamknięcia drzwi lokalu przed nosem pracownika sanepidu i uniemożliwienia kontroli.

Naczelny Sšd Administracyjny przesšdził, że właœciciel baru musi zapłacić karę w wysokoœci 5 tys. zł. Nie pomogło tłumaczenie, że musiał zawieŸć pracownika do szpitala, dlatego nie było go w barze, choć wiedział o kontroli.

Szefa nie ma

W jednym z nadmorskich barów sanepid chciał przeprowadzić kontrolę. O terminie zawiadomił jego właœciciela Zygmunta Z. (dane zmienione). Kiedy inspektor zjawił się na miejscu, pracownica baru nie chciała go wpuœcić do œrodka. Po wezwaniu policji w obecnoœci funkcjonariuszy tylko oœwiadczyła, że ona nie ma prawa wpuœcić pracowników sanepidu w celu przeprowadzania kontroli, bo na miejscu nie ma właœciciela.

Z tego powodu zachodniopomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wymierzył karę Zygmuntowi Z. Ustawa o bezpieczeństwie żywnoœci i żywienia przewiduje bowiem, że pracownikom sanepidu w zwišzku z przeprowadzeniem urzędowych kontroli przysługuje prawo m.in. wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze oraz przeglšdania ksišg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu (art. 76 tej ustawy).

Zygmunt Z. odwołał się do głównego inspektora sanitarnego, ale ten uznał, że wojewódzki inspektor miał prawo wymierzyć karę. Wówczas Zygmunt Z. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. W skardze wyjaœnił, że musiał pomóc pracownikowi i zawieŸć go do szpitala. Dlatego nie było go w barze, kiedy pojawili się kontrolujšcy. Wiedzieli jednak, że go nie będzie, bo powiadomił o tym sanepid.

WSA uznał jednak, że to nie jest wystarczajšce usprawiedliwienie.

Prawo trzeba znać

Zdaniem WSA znajomoœć procedur kontrolnych przy produkcji i sprzedaży œrodków spożywczych należy do podstawowych warunków prowadzenia działalnoœci gastronomicznej. Tryb przeprowadzania urzędowych kontroli wynika natomiast z art. 80 ust. 1 ustawy o działalnoœci gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem kontroli dokonuje się w obecnoœci kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Gdyby nie było ani jednej, ani drugiej, sanepid może przeprowadzić czynnoœci kontrolne w obecnoœci innego pracownika lub w obecnoœci œwiadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędšcy jednak pracownikiem organu.

WSA podkreœlił, że brak zgody Zygmunta Z. nie stanowił wprawdzie sam w sobie przeszkody do przeprowadzenia kontroli, niemniej odmowa pracownika, mimo udziału funkcjonariuszy policji, uniemożliwiała skontrolowanie baru w pełnym zakresie, tj. przeglšdania całej dokumentacji czy kontroli pomieszczeń, które pod nieobecnoœć właœciciela były zamknięte.

Według WSA sanepid miał prawo nałożyć karę. Jej wysokoœć również była prawidłowa. Uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywnoœci zagrożone jest karš trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajšcy, ogłaszanego przez prezesa GUS. Wymierzajšc jš, organ uwzględnił zarówno umyœlne działanie skarżšcego, wysoki stopień zagrożenia, jak i dotychczasowš działalnoœć na rynku spożywczym.

Zygmunt Z. odwołał się do NSA, a ten oddalił skargę. Według niego WSA wydał wyrok prawidłowo.

128 tys. zł może wynieœć kara za niewpuszczenie sanepidu do lokalu gastronomicznego

30 przeciętnych wynagrodzeń wynosi kara za uniemożliwienie kontroli

Sygnatura akt: II OSK 1667/14

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL