Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kiedy trzeba płacić abonament za radio w aucie

Fotolia.com
Firma nie musi rejestrować odbiorników radiowych w samochodach demonstracyjnych lub wynajmowanych klientom i płacić z tego tytułu abonamentu.

Naczelny Sšd Administracyjny przesšdził, że spółka sprzedajšca oraz wynajmujšca samochody nie musi płacić kary za nieopłacenie abonamentu za radia zamontowane w samochodach.

Powołał się na prawo cywilne. Zdaniem NSA radioodbiornik na stałe zamontowany w samochodzie jest jego częœciš składowš i dzieli jego los. Skoro samochód jest przeznaczony do najmu lub sprzedaży, to nie ma obowišzku opłacenia abonamentu.

Nie wszystkie składy NSA podzielajš ten poglšd. Wczeœniej w podobnych sprawach zapadały inne wyroki.

Odbiorniki bez opłaty

Kilka lat temu w siedzibie Bemo Motors sp. z o.o. w Poznaniu pracownicy poczty przeprowadzili kontrolę. Okazało się, że spółka nie zarejestrowała 15 odbiorników radiowych i nie opłaciła za nie abonamentu. Wszystkie odbiorniki były zamontowane w samochodach i były sprawne. Na tej podstawie dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA naliczył spółce opłatę w wysokoœci 2542,50 zł.

Spółka odwołała się do ministra administracji i cyfryzacji (obecnie tego typu sprawami zajmuje się minister infrastruktury i budownictwa). Tłumaczyła, że odbiorniki sš zamontowane w samochodach demonstracyjnych. Nie było więc powodu ich rejestrować. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy abonamentowej obowišzkowi rejestracji nie podlegajš odbiorniki przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazane osobom trzecim na podstawie umów do używania.

Minister utrzymał jednak decyzję dyrektora centrum w mocy. Powołał się na art. 2 ustawy o opłacie abonamentowej.

Używasz, to płać

Ze wspomnianego przepisu wynika domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiajšcym natychmiastowy odbiór programu, używa go. A skoro tak, to cišży na niej obowišzek jego rejestracji na poczcie i opłacenia abonamentu. W tym konkretnym wypadku spółka używała 15 odbiorników i czy tego chce czy nie, płacić musi.

Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji art. 5 ust. 2 pkt 3, na który powołała się spółka, nie ma w jej wypadku zastosowania. Radioodbiorniki sš integralnš częœciš samochodów stanowišcych własnoœć spółki. Do przedmiotu zaœ działalnoœci strony nie należy udostępnianie odbiorników, ale sprzedaż i wynajem samochodów innym osobom, a skoro tak, odbiorniki zarejestrować musi.

Spółka nie poddała się i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. WSA uchylił obie decyzje nakładajšce opłatę sankcyjnš na spółkę.

WSA uznał, że spółka wynajmuje samochody i je sprzedaje. Udostępniajšc samochody, przekazuje swoim klientom również radioodbiorniki. Oznacza to, że nie ma obowišzku ich zarejestrowania. Nie służš one bowiem pracownikom firmy.

Ministerstwo nie pogodziło się z przegranš i wniosło skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego, a ten oddalił skargę.

Jego zdaniem WSA wydał prawidłowy wyrok.

Nie stały na stojaku

– Organy kontrolujšce spółkę nie wykazały, że firma dysponowała przenoœnymi radioodbiornikami, które dodawała do samochodów – tak uzasadniajšc wyrok, mówił sędzia sprawozdawca Cezary Kosterna.

– Odbiorniki były na stałe zamontowane w samochodzie i dzieliły jego los, a to oznacza, że razem z nim trafiały do klientów – tłumaczył sędzia Kosterna

Jakie obowišzki przewidujš przepisy

- Posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego ma obowišzek zarejestrować go na poczcie (osobiœcie lub online) w cišgu 14 dni od nabycia. Następnie

-  Przedsiębiorca nie może się tłumaczyć, że nie oglšda telewizji albo nie słucha radia. Z abonamentu nie zwalnia płacenie za telewizję kablowš lub satelitarnš.

- Pracownicy poczty przeprowadzajš kontrole w firmach. Jeœli stwierdzš, że posiada niezarejestrowany odbiornik, mogš wymierzyć karę w wysokoœci 30-krotnoœci miesięcznej opłaty abonamentowej obowišzujšcej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Kara może objšć pięć lat wstecz, dlatego bywa dotkliwa.

- Całoroczny abonament w 2017 r. wynosi za radio 75,60 zł, a za radio i telewizję – 245,10 zł.

Sygn. akt: II GSK 3164/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL