Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Dior wygrał spór z Urzędem Patentowym

Flickr/colb
Urzędnicy nie zbadali, czy znak towarowy firmy cieszy się renomš w Polsce.

W 2009 r. polska spółka Interton zgłosiła do Urzędu Patentowego RP znak A Adoration dla kosmetyków.

W 2012 r. wpłynšł sprzeciw francuskiej firmy Parfums Christian Dior, która już wczeœniej miała zarejestrowany w trybie międzynarodowym, z wczeœniejszym pierwszeństwem, znak słowny i słowno-graficzny J'Adore dla kosmetyków. Zdaniem firmy konsumenci mogš sugerować się skojarzeniami wynikajšcymi ze wspólnego członu Adore i polskiego wyrazu „adorować". Mogš więc uznać, że kosmetyki A Adoration sš powišzane z renomowanš w Polsce liniš kosmetyków i perfum J'Adore. Na dowód renomy swojego znaku w Polsce Dior przedłożył obszerne materiały i złożył wniosek o przesłuchanie œwiadka.

UP jednak z nich nie skorzystał. Uznał badanie renomy za zbędne. Przeciwstawne znaki, choć posiadajš ten sam Ÿródłosłów, różniš się bowiem w ogólnym wrażeniu przeciętnego odbiorcy, w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Nie istnieje więc ryzyko wprowadzenia odbiorców w błšd i nie ma podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy A Adoration – stwierdził UP, oddalajšc sprzeciw Diora. Oddalono też wniosek firmy Dior o przesłuchanie œwiadka na obecnoœć i zakres używania znaku towarowego J'Adore w Polsce jako nieprzydatny w sprawie.

Decyzję UP uchylił Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie. Już wtedy ocenił, że Urzšd Patentowy dokonał błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 prawa własnoœci przemysłowej. Powinien bowiem przede wszystkim odnieœć się do renomy znaków Diora w Polsce, czego nie zrobił, i zabrał się do oceniania podobieństw.

Ale dopiero obecnie Naczelny Sšd Administracyjny, oddalajšc skargę kasacyjnš Urzędu Patentowego od orzeczenia WSA ustalił w tezie do swojego wyroku, że badanie identycznoœci lub podobieństwa znaków towarowych wymaga, już na wstępie, ustalenia, czy znak wczeœniejszy ma status znaku renomowanego.

W takim przypadku ocena podobieństwa powinna być bowiem dokonana według innych, względniejszych kryteriów. Do stwierdzenia podobieństwa wystarczy samo niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim kojarzony. Znaki o ustalonej renomie podlegajš bowiem szerszej ochronie. Tymczasem UP całkowicie pominšł kwestię renomy i uznał, że wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa.

Obecnie, przy ponownym rozpatrywaniu sprzeciwu firmy Dior, Urzšd Patentowy będzie musiał zaczšć od zbadania, czy J'Adore firmy Dior rzeczywiœcie cieszy się renomš w Polsce.

sygnatura akt: II GSK 2782/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL