Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Odwołanie od podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste: zła organizacja pracy nie jest usprawiedliwieniem

Fotorzepa, Rafał Guz
Przez zaniedbania stażysty spółka rewitalizujšca warszawski Hotel Europejski nie odwołała się na czas od aktualizacji rocznej opłaty.

W czwartek Naczelny Sšd Administracyjny zdecydował, że nie przywróci spółce zarzšdzajšcej Hotelem Europejskim przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie terminu na wniesienie odwołania od podwyżki rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

NSA uznał, że spółka nie wykazała wystarczajšco, że nie ze swojej winy nie dotrzymała terminu. Sšdu nie przekonało tłumaczenie, że pismo z podwyżkš odebrał stażysta, który wrzucił je do szuflady, w której leżało trzy tygodnie, a członków zarzšdu nie było, bo zbliżały się œwięta i wyjechali do swoich domów w Szwajcarii i Nowej Zelandii. Gdy tylko wrócili do Polski, złożyli odwołanie do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Twarde rygory

Pismo wpłynęło do SKO 4 stycznia. Spółka żšdała przywrócenia terminu na wniesienie odwołania. Chciała bowiem zakwestionować zasadnoœć podwyżki. Nie zmieœciła się jednak w 30-dniowym terminie na wniesienie odwołania, o którym mówi art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Tłumaczyła, że wszystkie osoby upoważnione do reprezentacji miały urlop i wyjechały na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Pismo odebrała nieuprawniona osoba i nie przeczytała go.

SKO odmówiło jednak przywrócenia terminu. Wyjaœniło, że art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje trzy przesłanki przywrócenia, które trzeba spełnić łšcznie. W tym wypadku spółka spełniła dwie.

Po pierwsze, proœbę o przywrócenie terminu należy wnieœć w cišgu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Po drugie, jednoczeœnie z jej wniesieniem należy dopełnić czynnoœci, dla której okreœlony był termin (czyli wnieœć odwołanie od aktualizacji). Po trzecie, zainteresowany musi uprawdopodobnić, że uchybienie nastšpiło bez jego winy.

Zdaniem SKO o takiej sytuacji może być mowa, gdy dopełnienie obowišzku stało się niemożliwe z powodu przeszkód nie do przezwyciężenia. Chodzi o przerwę w komunikacji, nagłš chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się innš osobš, pożar czy powódŸ. Natomiast do okolicznoœci faktycznych uzasadniajšcych przywrócenie terminu można zaliczyć m.in. nieprawidłowe doręczenie pisma. Żaden z tych przypadków – zdaniem SKO – nie miał jednak miejsca.

Spółka nie poddała się i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

Terminu nie przywrócš

Wyjaœniła, że nastšpił nieszczęœliwy i niezawiniony splot okolicznoœci. Jest ona specyficznym podmiotem. Jej rolš jest rewitalizacja hotelu, unikatowego obiektu w skali całej Polski. Inwestycja nie miałaby racji bytu, gdyby nie finansowanie z zagranicy, co znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowym zarzšdzie spółki. Dwóch członków mieszka za granicš, tylko trzeci częœciej przebywa w Polsce. Dopiero 2 stycznia podczas wycišgania dokumentów z szuflady natrafił przypadkiem na pismo z warszawskiego ratusza. Wówczas niezwłocznie złożył wniosek do SKO.

WSA nie zdecydował się jednak przywrócić terminu, podobnie jak NSA. Sšdy obu instancji miały podobne zdanie jak SKO. To do spółki należy organizowanie swojej pracy i to ona odpowiada za błędy pracowników.

Sygnatura akt: I OSK 2912/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Opinia

Stefan Jacyno, adwokat, wspólnik w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Niestety, w polskich przepisach panuje duży formalizm. I nie ma od niego odstępstw. Każda więc firma powinna zorganizować swojš pracę w ten sposób, by nieprzerwanie funkcjonować, a prawidłowe dostarczanie poczty jest do tego po prostu niezbędne. Gdy chodzi o osobę prawnš, to ponosi ona wszelkie konsekwencje nienależytego zorganizowania pracy oraz złego nadzoru nad pracownikami. Wyjštkiem może być np. sytuacja, kiedy firma jest jednoosobowa i jej właœciciel trafił po ciężkim wypadku do szpitala. Gdy natomiast Ÿle przeszkolony stażysta odbiera pocztę i wrzuca jš na trzy tygodnie do szuflady, to nic spółki nie usprawiedliwia. Ani okres œwišteczny, ani stałe miejsce zamieszkania członków zarzšdu za granicš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL