Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Podatek od spadków i darowizn: dziedziczšcy firmę nie zapłaci podatku

Fotolia.com
Od 2018 r. od spadkobierców jednoosobowych przedsiębiorstw fiskus nie będzie już żšdał daniny.

Łatwiejsze ma być przejmowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa po œmierci dotychczasowego właœciciela. Wszystko to dzięki najnowszemu pomysłowi Ministerstwa Finansów przewidzianemu w projekcie ustawy o zarzšdzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nowa ulga

Resort chce, by z całkowitego zwolnienia przy dziedziczeniu jednoosobowych firm (udziałów w nich) korzystali wszyscy spadkobiercy, bez względu na stopień pokrewieństwa, a nawet osoby obce dla spadkodawcy.

Eksperci przychylnym okiem patrzš na nowe rozwišzanie. Zdaniem Konrada Filipa Turzyńskiego, doradcy podatkowego, partnera w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, lepiej, że jest szansa na wprowadzenie zwolnienia, niż gdyby go nie było, bo może dzięki niemu uda się przetrwać choć częœci firm, które inaczej by upadły ze względu na wysoki podatek od spadków i darowizn.

Pozytywnie propozycję resortu finansów ocenia Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika, która od poczštku swej działalnoœci zwraca szczególnš uwagę na problemy zwišzane z opodatkowaniem przepływów majštkowych, m.in. w rodzinach.

– To krok w dobrym kierunku i szkoda, że ustawodawca tak póŸno dostrzegł koniecznoœć takiego rozwišzania. Jego brak utrudniał budowanie rodzinnych firm, które przecież sš filarem każdej gospodarki – podkreœla Isański.

– A obecnie większoœć sukcesji, z którymi mieliœmy do czynienia, odbywa się w rodzinie i jest objęta obowišzujšcym zwolnieniem dla tzw. zerowej grupy przewidzianym w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – tłumaczy Turzyński.

Trudna materia

Choć eksperci chwalš zaproponowane przez resort rozwišzania, zauważajš też pewne ograniczenia, bo materia sukcesji firm jest bardzo skomplikowana. Jak wyjaœnia Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy, nie wiadomo, czy podatek będzie wchodził w spadek.

Jego zdaniem projekt wymaga gruntownej pracy, żeby nie okazało się, iż nowa instytucja będzie wykorzystywana do optymalizacji podatkowej.

– Niezrozumiałe jest, dlaczego zwolnieniem ma być objęte tylko nabycie w drodze dziedziczenia i zapisu windykacyjnego, a nie także darowizny – dodaje Marek Isański.

Nowe zwolnienie obwarowane będzie warunkami. Podstawowe to zgłoszenie nabycia fiskusowi w odpowiednim terminie i prowadzenie przedsiębiorstwa przez co najmniej pięć lat. Ustawa ma wejœć w życie 1 stycznia 2018 r.

Mariusz Korzeb - doradca podatkowy, ekspert Pracodawców

Założenia projektu sš bez wštpienia słuszne. To bowiem niezwykle istotne, aby z chwilš œmierci przedsiębiorcy zabezpieczony był byt przedsiębiorstwa oraz interesy jego pracowników, kontrahentów czy też interes państwa. W obecnym stanie prawnym rzeczywiœcie pojawiajš się problemy zwišzane z sukcesjš przedsiębiorstwa, które wynikajš chociażby z wygaœnięcia niektórych umów, pełnomocnictw, decyzji czy koncesji. Szczegółowa analiza proponowanych zmian oraz konsultacje z przedsiębiorcami pozwolš ewentualnie zwrócić uwagę na potrzebę doprecyzowania projektowanych rozwišzań bšdŸ przedstawienia innych, które lepiej spełniš założenia. Niemniej nie ulega wštpliwoœci, iż kwestia sukcesji przedsiębiorstwa powinna zostać kompleksowo uregulowana.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL