Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Będš krótsze terminy przedawnienia długów

123RF
Nie będzie można przedłużać przedawnienia na kolejne lata próbš ugodowš, a tym bardziej po kilka razy.

Długi będš się przedawniać szybciej, uproszczone zostanš terminy rozpoczęcia i zakończenia przedawnienia. Zajęte na rachunku bankowym pienišdze pozostanš na nim jeszcze 14 dni, by właœciciel mógł się bronić przed komornikiem.

W œrodę wiceminister sprawiedliwoœci Łukasz Piebiak i poseł Arkadiusz Mularczyk, autor pomysłu, zaprezentowali szczegóły projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, która ma wejœć w życie w pierwszej połowie tego roku.

Jak już pisaliœmy w „Rz" z 30 stycznia, najdłuższy, dziesięcioletni okres przedawnienia będzie skrócony do szeœciu lat. Termin na wszczęcie egzekucji wyroku czy nakazu zapłaty skróci się z dziesięciu do trzech lat.

Krótsze terminy przedawnienia pozostanš bez zmian, np. dwuletni dla należnoœci ze sprzedaży przez przedsiębiorcę czy operatora kablówki. Co ważne, wierzyciele nie będš już mogli przez prostš czynnoœć, tzw. zawezwanie do próby ugodowej, przerywać biegu przedawnienia. Obecnie firmy windykacyjne, którym operatorzy sprzedajš długi, powtarzały takie wezwania, by termin przedawnienia biegł na nowo. Takie postępowania obcišżały też sšd. Po zmianach tylko jedna taka próba będzie skuteczna, i tylko w ograniczonym zakresie będzie wstrzymywać bieg przedawnienia – na czas tego prostego postępowania i dodatkowo szeœć miesięcy. A więc wierzyciel nie dostanie dodatkowych np. pięciu czy dziesięciu lat na œciganie dłużnika, tylko nieco ponad pół roku. Przedawnienie przerwie jedynie próba mediacji i uznanie roszczenia.

Zaprezentowane zmiany istotnie poprawiš sytuację osób majšcych stare, zwłaszcza przedawnione długi, i istotnie zmieniš rynek wierzytelnoœci. Na krótko zapewne wygenerujš dodatkowe sprawy sšdowe, gdyż wierzyciele muszš się zmieœcić w krótszych terminach, ale póżniej powinny zmniejszyć liczbę spraw upominawczych i nakazowych. A tych w zeszłym roku wpłynęło do sšdów ok. 4 mln, w tym 2,3 mln do lubelskiego e-sšdu. W ponad 90 proc. spraw sšdy wydajš nakazy zapłaty bez rozprawy, pozwani się nie odwołujš, więc trafiajš one do komornika. Często sš to długi przedawnione, system egzekucyjny jest jednak tak skonstruowany, że dłużnik zwykle nie wie jak lub wręcz nie może się bronić. Ministerstwo Sprawiedliwoœci też chce to zmienić. Sšd, także e-sšd, będzie badał z urzędu, czy dług nie jest jest przedawniony.

– Żadna czynnoœć dłużnika nie będzie do tego potrzebna. Sędziom, w praktyce referendarzom, przybędzie nieco pracy, ale nie sš to trudne czynnoœci – zapewniał wiceminister Łukasz Piebiak, z zawodu sędzia cywilny.

Kolejna zmiana precyzuje poczštek biegu terminu przedawnienia, obecnie wišzanego z wymagalnoœciš długu, co nieraz wymagało skomplikowanych obliczeń. Teraz ma to być dzień, w którym wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, ale i o osobie zobowišzanej do zapłaty. Koniec terminu przedawnienia będzie następował ostatniego dnia roku, w którym on upływa.

– Zaproponowane zmiany powinny ucywilizować egzekucję i jš usprawnić – wskazuje Jarosław Œwieczkowski, komornik, członek zespołu, który pracował nad projektem. – Do komorników często trafiajš długi przedawnione, czego dłużnicy często sš nieœwiadomi, bšdŸ wręcz nie majš realnej możliwoœci obrony. Z drugiej strony stare długi trudniej egzekwować. Ludzie zmieniajš miejsce zamieszkania, stan cywilny, a to utrudnia egzekucję – dodaje.

Etap legislacyjny: uzgodnienia społeczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL