Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Co daje klauzula ważności

AdobeStock
Klauzula ważnoœci lub inaczej wejœcia w życie umowy może ochronić stronę lub strony kontraktu przed ryzykiem obiektywnego braku możliwoœci jego niewykonania, a w konsekwencji na przykład przed obowišzkiem zapłaty kary umownej.

Jeżeli strona lub strony umowy przewidujš (wiedzš z własnego doœwiadczenia), że do prawidłowego wykonania umowy, potrzebne będzie spełnienie okreœlonych warunków, mogš zastrzec w umowie, że jej wejœcie w życie uzależnione jest od ich zaistnienia. Pozwala to podpisać umowę z drugš stronš bez potrzeby czekania na ziszczenie się danego warunku, a jednoczeœnie nie rodzi stuprocentowego obowišzku wykonania kontraktu.

Przykładem zastosowania klauzuli ważnoœci (wejœcia w życie umowy) może być zapis traktujšcy o tym, że umowa zaczyna obowišzywać, jeżeli w okreœlonym czasie otwarta zostanie akredytywa na rzecz jednego z kontrahentów. Dzięki temu kontrakt może zostać wynegocjowany – wszystkie warunki zostajš ustalone oraz podpisany i strony mogš szykować się do jego wykonania, ale jednoczeœnie pozwala stronom wycofać się z porozumienia, gdyby ostatecznie bank nie zgodził się na otwarcie akredytywy. Na zasadzie analogi warunek może dotyczyć np. uruchomienia gwarancji bankowej lub uzyskania ubezpieczenia transakcji.

Innym przykładem może być klauzula ważnoœci, która będzie zawieszała obowišzywanie kontraktu do czasu uzyskania przez wskazanš stronę (sprzedajšcego lub kupujšcego) licencji eksportowej (importowej) lub innego stosownego zezwolenia umożliwiajšcego dokonywanie swobodnego przemieszczania okreœlonego produktu.

Warto sobie wyobrazić, że bez takiego zapisu, gdyby np. sprzedajšcy miał obowišzek dostarczyć towar do okreœlonego miejsca już poza granicami swojego kraju, a ostatecznie nie uzyskałby zezwolenia na eksport (zakładajšc, że byłoby wymagane) nie mógłby dokonać prawidłowej dostawy! W ten sposób doszłoby do naruszenia kontraktu. Z odpowiedniš klauzulš, musi tylko wykazać, że poczynił odpowiednie kroki w celu uzyskania stosownego zezwolenia, ale ostatecznie go nie uzyskał. Nie będzie wówczas mowy o braku dostawy towaru, ponieważ kontrakt w ogóle nie wejdzie w życie.

Dla bezpieczeństwa obu stron kontraktu i eliminacji poczucia niestabilnoœci, warto w klauzuli ważnoœci zastrzec obowišzek informowania drugiej strony o krokach podejmowanych w celu spełnienia się warunku, a także o natychmiastowym informowaniu się o nieskutecznoœci tych kroków oraz ustalić maksymalny okres, po którym umowa ostatecznie nie wchodzi w życie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL