Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Usługi rozwojowe dla małych i średnich firm

AdobeStock
Usługi rozwojowe o wartoœci ponad 40 mln zł wzmocniš potencjał małych i œrednich firm z województwa lubuskiego po tym, jak zarzšd województwa rozstrzygnie konkurs w ramach działania 10.1 „Usługi rozwojowe dla MSP”.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu więcej firm będzie mogło skorzystać z różnorodnych usług analitycznych i doradczych. Ich koszt nie będzie bowiem stanowił istotnej bariery, jeżeli okaże się, że może zostać dofinansowany w granicach od 60 proc. do nawet 80 proc. W tym ostatnim przypadku pozostaje już tylko przekonanie właœciciela lub kadry zarzšdzajšcej o potrzebie i sensownoœci skorzystania z zewnętrznych usług doradczych. A warto to przeanalizować. Spojrzenie osoby z zewnštrz na to, co dzieje się w przedsiębiorstwie, jaka jest kultura organizacyjna, wewnętrzne relacje, jakie zachodzš w niej procesy może przynieœć receptę w postaci różnorodnych zaleceń.

Doradztwo może także dotyczyć problemów rozwojowych zwišzanych na przykład z wprowadzaniem nowych rozwišzań, stawianiem na innowacje lub chęciš firmy do rozpoczęcia działalnoœci w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Usługi doradcze mogš być kompleksowe, obejmujšc obok przeprowadzonej analizach firmy i jej otoczenia, także pomoc we wdrożeniu zaproponowanych rozwišzań i przeszkolenia personelu, gdyby było to wymagane.

Z tego typu usług będš mogły skorzystać mikro, małe i œrednie firmy. Najpierw jednak zarzšd województwa musi wyłonić zwycięzców, którzy przygotujš i zgłoszš odpowiednie projekty doradczo-szkoleniowe. A mogš to robić:

- jednostki samorzšdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajšce osobowoœci prawnej, w szczególnoœci organizacje pozarzšdowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

- osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš lub oœwiatowš na podstawie przepisów odrębnych.

Czas na złożenie wniosku kończy się 12 lutego, rozstrzygnięcie konkursu ma nastšpić pod koniec III kwartału b.r. Wówczas firmy dowiedzš się, do kogo konkretnie można zgłaszać się, aby uzyskać pomoc rozwojowš.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 tys. zł, natomiast maksymalna wartoœć wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieœć maksymalnie 15 tys. zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL