Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Centralizacja VAT w samorzšdach

Fotolia.com
Samorzšdy odliczš tylko kilka procent podatku od wydatków na infrastrukturę.

Nie ma szans, by gmina odliczyła w pełnej wysokoœci VAT od zakupów zwišzanych z inwestycjš, jeœli – choćby w niewielkiej częœci – wykorzysta jš na inne cele niż działalnoœć gospodarcza. Nie może też zastosować własnej kalkulacji proporcji odliczenia, odpowiadajšcej specyfice jej działalnoœci. Negatywnš dla samorzšdu interpretację fiskusa poparł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 64/17).

– Wiele gmin ma podobny problem. Niekorzystne interpretacje pozbawiajš je często prawa do odliczenia VAT – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy, właœcicielka kancelarii.

Spór, którym zajšł się sšd, dotyczył gminy, która chciała rozbudować i wyremontować sieć kanalizacyjnš. Twierdziła, że będzie jš wykorzystywać głównie na potrzeby działalnoœci gospodarczej, czyli odpłatnego odbioru œcieków od mieszkańców i firm. Dodatkowo odbiera œcieki od własnych jednostek organizacyjnych.

Mniejsze odliczenie

Fiskus nie zgodził się na odliczenie 100 proc. VAT, gdyż takie przysługuje tylko od zakupów na cele działalnoœci gospodarczej. Jeœli zaœ gmina wykorzystuje kanalizację do celów mieszanych, czyli odbiera œcieki także od gminnych jednostek, musi zastosować prewspółczynnik zawarty w rozporzšdzeniu MF z 17 grudnia 2015 r. Efektem jest ograniczenie kwoty odliczenia.

W skardze do WSA gmina podkreœliła, że metoda proponowana w rozporzšdzeniu jest niesprawiedliwa. Pozwala odliczyć tylko kilka procent VAT od poniesionych wydatków.

Sšd przyznał jednak rację fiskusowi. Co więcej, nie zgodził się na proponowanš przez gminę metodę odliczenia, uwzględniajšcš iloœć œcieków odebranych odpłatnie od podmiotów trzecich w stosunku do ogólnej iloœci œcieków.

Sama może wyliczyć

– Nie zgadzam się z wyrokiem. Stosujšc prewspółczynnik, gmina odliczy maksymalnie 5–10 proc. VAT – mówi Joanna Rudzka.

Kwota odliczenia jest tak niska, ponieważ do prewspółczynnika gmina musi wliczyć wszystkie dochody nieobjęte VAT, w tym dotacje. – Taka inwestycja może być rozliczana odrębnie – twierdzi Rudzka. Zauważa, że gmina nie może odliczyć 100 proc. VAT, bo odbiera œcieki od własnych jednostek. Takiego ograniczenia nie ma przy innych podmiotach, np. zakładach energetycznych dostarczajšcych energię własnym oddziałom.

Podobnego zdania jest Andrzej Porawski ze Zwišzku Miast Polskich. – Każdy podatnik, w tym gmina, może stosować własnš metodę obliczania współczynnika, uwzględniajšcš specyfikę prowadzonej działalnoœci – mówi.

Komentarza w tej sprawie nie udało się nam niestety uzyskać z resortu finansów.

OPINIA

Zdzisław Modzelewski - doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Gminy wbrew dyrektywie tracš na VAT w wyniku podejœcia prezentowanego przez organy podatkowe. Należy podkreœlić, że samorzšdy nie majš obowišzku stosowania metody obliczania prewspółczynnika wymienionej w rozporzšdzeniu ministra finansów, która często bezzasadnie ogranicza kwotę VAT do odliczenia. To sprzeczne z zasadš neutralnoœci VAT. Krajowe przepisy pozwalajš podatnikom przyjšć innš metodę odliczenia VAT, która bardziej odpowiada specyfice ich działalnoœci. W omawianej sytuacji bardziej zasadna byłaby metoda proponowana przez gminę i Ÿle się stało, że sšd jej nie uwzględnił. Mimo to warto, by gminy występowały o interpretacje, i jeœli okażš się niekorzystne – zaskarżały je.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL