Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Obsługa prawna na rzecz gminy a odliczenie VAT

123RF
Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego zwišzanego z wydatkami ponoszonymi na rzecz kancelarii prawnej zwišzanych z dzierżawš Parku na rzecz Centrum Kultury i Sportu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w interpretacji wydanej 15 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012. 6.2018.2.KT) wypowiedział się na temat prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kancelarię prawnš z tytułu œwiadczenia obsługi prawnej na rzecz gminy. Omawiana interpretacja została wydana na wniosek gminy, która w 2014 r. sfinalizowała budowę Parku. Gmina poniosła z tego tytułu wydatek inwestycyjny przekraczajšcy kwotę 15 tysięcy złotych, nabywajšc towary i usługi niezbędne do wykonania zadania, które zostały udokumentowane fakturami z wyszczególnionymi kwotami podatku VAT. Na podstawie umowy dzierżawy, gmina odpłatnie udostępnia Park jednej z gminnych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu, dokumentujšc tę usługę fakturš sprzedażowš.

Wnioskodawca ponosi obecnie wydatki bieżšce, polegajšce na utrzymaniu Parku, a w przyszłoœci planuje dalsze inwestycje z nim zwišzane. W zwišzku z ponoszeniem znaczšcych wydatków w zakresie dzierżawy Parku oraz złożonoœci kwestii prawnopodatkowych z tym zwišzanych, gmina zdecydowała się na korzystanie z usług kancelarii prawnej, z którš zawarła umowę. Głównym jej celem jest zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie tegoż zastępstwa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniu zwišzanym z podatkiem od towarów i usług. Usługi prawne objęły swoim zakresem m.in.: przygotowanie i złożenie w imieniu gminy wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, analizę prawnš, analizę umów oraz bieżšce doradztwo. Przy tak przedstawionym stanie faktycznym, gmina zadała pytanie, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego zwišzanego z wydatkami ponoszonymi na rzecz kancelarii prawnej.

Zdaniem gminy, takie prawo będzie jej przysługiwało. Uzasadniajšc swoje stanowisko, gmina wskazała, że czynnoœć polegajšca na odpłatnym udostępnieniu na podstawie umowy dzierżawy Parku na rzecz Centrum Kultury i Sportu podlega opodatkowaniu VAT, co znalazło pokrycie w interpretacji indywidualnej uzyskanej przez gminę. Ponadto, pomimo że wydatki poniesione na usługi prawne majš poœredni zwišzek z czynnoœciami opodatkowanymi VAT i nie sš podstawowym wydatkiem zwišzanym z funkcjonowaniem Parku, to zgodnie z art. 86 ust. 1 uprawnione jest odliczenie wynikajšcego z nich podatku VAT naliczonego.

Jednym z argumentów jaki przytoczyła gmina jest również jednolite stanowisko, jakie zajmuje organ w wydawanych interpretacjach indywidualnych, które dotyczš prawa do odliczania VAT naliczonego od wydatków zwišzanych z nabyciem usług prawnych i sš korzystne dla podatników. Gmina stoi na stanowisku, iż pozbawienie jej prawa do odliczenia VAT od przedmiotowych wydatków, byłoby sprzeczne z fundamentalnš zasadš opodatkowania VAT, jakš jest zasada neutralnoœci, zatem gmina powinna być traktowana na równi z innymi podmiotami gospodarczymi, które dokonujš sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystajš w zwišzku z tym z prawa do odliczenia. Jako że dzierżawa Parku wišże się dla gminy z rozliczeniem podatku należnego, prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w tym zakresie powinno jej przysługiwać.

Dyrektor KIS uznał stanowisko gminy za prawidłowe, odstępujšc jednoczeœnie od uzasadnienia prawnego. Wskazał jednak, iż jego stanowisko odnosi się wyłšcznie do usług prawnych œciœle zwišzanych z dzierżawš Parku na rzecz instytucji kultury, jakš jest Centrum Kultury i Sportu.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest moim zdaniem słuszne. Zasadne jest przy tym zastrzeżenie organu, który wyraŸnie zaznaczył, że interpretacja dotyczy wyłšcznie usług prawnych œciœle zwišzanych z dzierżawš Parku, która jest czynnoœciš opodatkowanš. Jednak oprócz usług prawnych zwišzanych z uzyskaniem interpretacji indywidualnej dotyczšcej potwierdzenia, że dzierżawa na rzecz instytucji kultury jest czynnoœciš opodatkowanš VAT, gmina wymieniła również doradztwo bieżšce. Stanowisko organu w odniesieniu do tych wydatków będzie więc zasadne tylko w przypadku, gdy wskazane usługi bieżšcego doradztwa dotyczyłyby wyłšcznie transakcji dzierżawy Parku. Jeœli jednak byłoby to doradztwo dotyczšce różnych kwestii prawnych występujšcych w gminie, należałoby zastosować częœciowe odliczenie według prewspółczynnika i proporcji sprzedaży. Dodatkowo warto wskazać, że w istocie instytucja kultury jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT i nie podlega scentralizowanym rozliczeniom w zakresie VAT. Istotnym elementem jest w tym przypadku wysokoœć ustalonego czynszu za dzierżawę na rzecz instytucji kultury. Mimo że zasadniczo nie istniejš tutaj powišzania między gminš i instytucjš kultury wymienione w art. 32 ustawy o VAT, które skutkowałyby szacowaniem obrotów na poziomie rynkowym przez organy podatkowe, jednak w przypadku niskiego poziomu czynszu fiskus kwestionuje takie rozliczenia, gdyż doszukuje się w takich przypadkach obejœcia prawa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL