Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Weryfikacja prewspółczynnika szansš na zwiększenie odliczenia VAT

www.123people.com
Pozostało niewiele czasu na korektę rocznš odliczenia VAT. Dokonywana jest ona w deklaracji za styczeń 2018 r., składanej do 26 lutego br.

Od momentu centralizacji rozliczeń VAT w gminach z poczštkiem 2017 r. temat rozliczania tego podatku stanowi stały element obowišzków działów finansowych gmin. Specyfika działalnoœci jednostek samorzšdu terytorialnego zazwyczaj wymusza stosowanie proporcjonalnego odliczenia VAT od zakupów, z uwagi na ich zwišzek zarówno z wykonywaniem zadań publicznych nieobjętych VAT, jak i działalnoœciš gospodarczš podlegajšcš VAT (opodatkowanš i zwolnionš). Koniec roku może oznaczać dodatkowe obowišzki zwišzane z wyliczeniem korekty podatku VAT, który w trakcie roku 2017 r. był odliczany według wstępnej proporcji.

Dwie proporcje

Odliczenie podatku naliczonego od tzw. wydatków mieszanych jest dokonywane przy użyciu dwóch proporcji:

- tzw. prewspółczynnika, który odzwierciedla wykorzystanie wydatków do działalnoœci gospodarczej wykonywanej przez gminę działajšcš w charakterze podatnika VAT (art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT i przepisy rozporzšdzenia ministra finansów z  7 grudnia 2015 r.) oraz

- tzw. proporcji sprzedaży, która wyraża udział czynnoœci opodatkowanych w całym obrocie podlegajšcym opodatkowaniu VAT z tytułu czynnoœci opodatkowanych i zwolnionych (art. 90 ustawy o VAT).

Odliczenie VAT w trakcie danego roku dokonywane jest co do zasady w momencie otrzymania faktury zakupowej z wykorzystaniem wstępnej proporcji (w odniesieniu do obu wskaŸników). Po zakończeniu roku, w deklaracji za styczeń roku następnego podatnicy dokonujš korekty odliczenia, odpowiednio zwiększajšcej lub zmniejszajšcej kwotę odliczonego pierwotnie podatku VAT, w zależnoœci od wartoœci ostatecznego współczynnika. Dla œrodków trwałych o wartoœci powyżej 15 tys. zł korekta taka dokonywana jest przez pięć kolejnych lat, a dla nieruchomoœci przez 10 lat od momentu oddania do użytkowania.

O ile korekta VAT odliczanego według proporcji sprzedaży wynikajšcej z art. 90 ustawy o VAT jest obowišzkowa, to odliczenie proporcjonalne według prewspółczynnika w w przypadku gmin nie jest konieczne. Warto jednak zweryfikować, czy korekta odliczenia VAT nie przyniosłaby wymiernych korzyœci finansowych dla gminy, aby uniknšć postawienia władzom gminy zarzutu niegospodarnoœci.

Istotna metoda wyliczenia

W zależnoœci od tego jaka metoda wyliczenia prewspółczynnika była stosowana do odliczeń VAT w trakcie roku 2017 r., w ramach rocznej korekty VAT za ten rok istnieje możliwoœć zmiany wartoœci tej proporcji. Do odliczenia VAT w gminach w trakcie 2017 r. mógł być stosowany prewspółczynnik przychodowy obliczony według wzoru wynikajšcego z rozporzšdzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. na podstawie danych pochodzšcych ze sprawozdania finansowego za 2015 r. W takiej sytuacji przepisy dopuszczajš możliwoœć wyliczenia rocznej korekty odliczonego podatku VAT na podstawie danych z roku poprzedzajšcego zakończony rok, czyli z 2016 r. Jeœli ten prewspółczynnik będzie korzystniejszy niż z 2015 r., gmina może dokonać stosownej korekty odliczenia VAT. Co więcej, możliwa jest również zmiana metody kalkulacji prewspółczynnika przy dokonywaniu rocznej korekty VAT, jeœli inny sposób ustalania proporcji będzie bardziej reprezentatywny, tj. będzie lepiej odzwierciedlał sposób wykorzystania wydatków do działalnoœci gospodarczej i do innych celów. Pozostało niewiele czasu. Korekta roczna odliczenia VAT dokonywana jest w deklaracji za styczeń 2018 r., składanej do 26 lutego br.

Czytaj też 10 ważnych dla gmin wydarzeń w VAT w 2017 r. >I8

Zdaniem autorki

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Kwestia prawidłowego okreœlenia metody kalkulacji prewspółczynnika nie jest prosta i budzi wiele kontrowersji, w szczególnoœci w œwietle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach wskazujš na obowišzek stosowania przez gminy metody dochodowej wynikajšcej z rozporzšdzenia. W tym zakresie właœciwy kierunek wyznaczajš sšdy administracyjne (np. wyrok WSA w Poznaniu z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 930/17), które w wielu sprawach uchylajš niekorzystne dla gmin interpretacje organów podatkowych. Podejœcie fiskusa jest niezgodne z przepisami – art. 86 ust. 2h ustawy o VAT pozwala bowiem gminom zastosować innš, bardziej adekwatnš metodę. Możliwe jest również zastosowanie różnych metod w zależnoœci od rodzaju wydatków i ich przeznaczenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL