Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Zmiany w ustawach samorzšdowych i w prawie wyborczym od 2018 r.

123RF
Mieszkańcy gminy (powiatu, województwa), w bezpoœrednim głosowaniu, będš decydować corocznie o częœci wydatków budżetu danej jednostki samorzšdowej. Grupa mieszkańców posiadajšcych czynne prawa wyborcze, będzie mogła wystšpić z obywatelskš inicjatywš uchwałodawczš.

Wprowadzone modyfikacje wynikajš z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (dalej nowelizacja). Zmodyfikowano niš ustawy: o samorzšdzie gminnym, o samorzšdzie powiatowym, o samorzšdzie województwa, o ustroju miasta stołecznego Warszawy, o petycjach oraz Kodeks wyborczy. 31 stycznia wejdš w życie zmiany w ustawach samorzšdowych. Jednak nowe rozwišzania będš miały zastosowanie dopiero do kadencji organów samorzšdu następujšcych po obecnej kadencji.

Budżet obywatelski

Szczególnš formš konsultacji społecznych będzie budżet obywatelski. Mieszkańcy gminy (powiatu, województwa), w bezpoœrednim głosowaniu, będš decydować corocznie o częœci wydatków budżetu danej jednostki samorzšdowej. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego trzeba będzie uwzględnić w uchwale budżetowej.

W przypadku gmin będšcych miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowišzkowe, przy czym wysokoœć tego budżetu będzie musiała wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Œrodki wydatkowane z budżetu obywatelskiego będzie można podzielić:

- w gminie – na pule obejmujšce całoœć gminy i jej częœci w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych,

- w powiecie – na pule obejmujšce całoœć powiatu i jego częœci w postaci gmin lub grup gmin, a

- w województwie – na pule obejmujšce całoœć województwa i jego częœci w postaci powiatów lub grup powiatów.

Do kompetencji rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) będzie należeć okreœlenie w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, a w szczególnoœci:

- wymogów formalnych, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty,

- wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierajšcych projekt (z zastrzeżeniem, że nie może być ona większa niż 0,1 proc. mieszkańców terenu objętego pulš budżetu obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt),

- zasad oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodnoœci z prawem, wykonalnoœci technicznej, spełniania wymogów formalnych oraz trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, a także

- zasad przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomoœci.

Inicjatywa uchwałodawcza

Po zmianach, grupa mieszkańców gminy (powiatu, województwa), posiadajšcych czynne prawa wyborcze do organu stanowišcego, będzie mogła wystšpić z obywatelskš inicjatywš uchwałodawczš. Wymagana liczebnoœć takiej grupy mieszkańców będzie wynosić:

- w gminie do 5 tys. mieszkańców – co najmniej 100 osób,

- w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 200 osób,

- w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób,

- w powiecie do 100 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób,

- w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców – co najmniej 500 osób, a

- w województwie – co najmniej 1000 osób.

Rada gminy (rada powiatu, sejmik) okreœli w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów takich inicjatyw, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszš odpowiadać składane projekty. W nowych przepisach zastrzeżono, że komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady (sejmiku). Projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej powinien stać się przedmiotem obrad rady (sejmiku) na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie póŸniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu.

Radny – w jednostce samorzšdu terytorialnego, w której został wybrany - będzie miał prawo m.in. do wglšdu w działalnoœć urzędu gminy (starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego), a także spółek z udziałem tej jednostki samorzšdu.

Nowelizacja wejdzie zasadniczo w życie 31 grudnia 2018. Wyjštkiem sš regulacje dotyczšce:

- składu Państwowej Komisji Wyborczej, które zacznš obowišzywać z pierwszym dniem kadencji sejmu następujšcej po kadencji, w czasie której nowelizacja weszła w życie (czyli w 2019 r.) oraz

- uprawnień komisarzy wyborczych do dokonywania podziału jednostek samorzšdowych na okręgi wyborcze i obwody głosowania, które wejdš w życie 1 stycznia 2019 r. (podział na obwody i okręgi na potrzeby wyborów samorzšdowych w 2018 r. będzie dokonywany na dotychczasowych zasadach).

W przepisach przejœciowych zastrzeżono także m.in., że nowe regulacje zawarte w ustawach: o samorzšdzie gminnym, o samorzšdzie powiatu i o samorzšdzie województwa będzie stosować się dopiero do kadencji organów jednostek samorzšdu terytorialnego następujšcych po obecnej kadencji, w czasie której nowelizacja weszła w życie.

Radni nadal będš mogli tworzyć kluby radnych. Zasady ich działajšce powinny zostać okreœlone w statucie danej jednostki samorzšdowej. Ustawodawca zastrzegł jednak, że klub radnych będzie tworzyć co najmniej trzech radnych. W ustawie o samorzšdzie województwa dodano przepisy przewidujšce, że:

- niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarzšdu województwa, klub przekaże przewodniczšcemu sejmiku oœwiadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarzšdowi województwa, a

- przewodniczšcym komisji rewizyjnej będzie radny największego klubu radnych, który złożył oœwiadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarzšdowi województwa.

Na wniosek klubu radnych, przewodniczšcy rady gminy (rady powiatu, sejmiku) będzie miał obowišzek wprowadzenia do porzšdku obrad najbliższej sesji rady (sejmiku) projektu uchwały, zgłoszonego przez klub radnych, jeżeli wpłynšł on do rady (sejmiku) co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W tym trybie każdy klub radnych będzie mógł jednak zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdš kolejnš sesję rady (sejmiku).

Podejmowanie uchwał i transmisja obrad

W nowych przepisach zastrzeżono, że głosowania jawne na sesjach rady gminy (rady powiaty, sejmiku) będš musiały odbywać się za pomocš urzšdzeń umożliwiajšcych sporzšdzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeżeli przeprowadzenie głosowania w ten sposób nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, trzeba będzie przeprowadzić głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych będš podawane niezwłocznie do publicznej wiadomoœci w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy (powiatu, województwa) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce samorzšdowej.

Obrady rady lub sejmiku trzeba będzie transmitować i utrwalać za pomocš urzšdzeń rejestrujšcych obraz i dŸwięk. Nagrania obrad będš udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy (powiatu, województwa) i w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Do transmisji i utrwalania obrad rady gminy (powiatu) będzie można wykorzystać urzšdzenia służšce do transmisji lub rejestracji czynnoœci obwodowej komisji wyborczej. W tym celu rada gminy (powiatu) będzie mogła zawrzeć odpowiednie porozumienie z Szefem Krajowego Biura Wyborczego.

Nowe uprawnienia kontrolne

W wykonywaniu swego mandatu radny – w jednostce samorzšdu terytorialnego, w której został wybrany – będzie miał prawo m.in. do wglšdu w działalnoœć urzędu gminy (starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego), a także spółek z udziałem tej jednostki samorzšdu terytorialnego, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorzšdowych osób prawnych, osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorzšdowych jednostek organizacyjnych. Wykonywanie przez niego tych uprawnień nie będzie mogło naruszać dóbr osobistych innych osób ani przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

W sprawach dotyczšcych danej jednostki samorzšdu terytorialnego właœciwi radni będš mogli także kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa. Interpelacje będš dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy (powiatu, województwa), a zapytania będš składane w sprawach aktualnych problemów danej jednostki samorzšdu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Rada gminy będzie rozpatrywać:

- skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz

- wnioski i petycje składane przez obywateli.

Analogiczne uprawnienia przewidziano dla rady powiatu (będzie rozpatrywać skargi na działania zarzšdu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych) oraz sejmiku (będzie rozpatrywać skargi na działania zarzšdu województwa i wojewódzkich samorzšdowych jednostek organizacyjnych).

W tym celu w organie stanowišcym każdej jednostki samorzšdowej trzeba będzie powołać komisję skarg, wniosków i petycji. W skład tej komisji wejdš radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji nie będzie jednak można łšczyć z funkcjami: przewodniczšcego bšdŸ wiceprzewodniczšcego rady gminy (rady powiatu, sejmiku), członka zarzšdu powiatu (zarzšdu województwa) i marszałka województwa. Zasady i tryb działania komisji trzeba będzie okreœlić w statucie danej jednostki samorzšdu terytorialnego.

Przewodniczšcy rady gminy, w zwišzku z realizacjš swoich obowišzków, będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonujšcym zadania organizacyjne, prawne i inne zadania zwišzane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. To przewodniczšcy rady gminy będzie wykonywać uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników. Analogiczne nowe uprawnienia przewidziano dla przewodniczšcego rady powiatu - w odniesieniu do pracowników starostwa oraz przewodniczšcego sejmiku – w odniesieniu do pracowników urzędu marszałkowskiego.

W ustawie o samorzšdzie gminnym rozszerzono kršg podmiotów, które nie mogš być członkami władz zarzšdzajšcych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczš takie osoby. Po zmianie zakazem tym objęto także:

- wójta oraz

- osoby pozostajšce we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarzšdzajšcymi i członkami organów zarzšdzajšcych gminnymi osobami prawnymi.

Zestawienie dotychczasowych i nowych przepisów w tym zakresie przedstawiono w tabeli.

Raport o stanie jednostki

Wójt co roku, do 31 maja, będzie musiał przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy, zawierajšcy podsumowanie działalnoœci wójta w poprzednim roku. Analogiczny obowišzek będzie cišżyć na zarzšdzie powiatu (w odniesieniu do stanu powiatu) oraz zarzšdzie województwa (w odniesieniu do stanu województwa).

Rada gminy (rada powiatu, sejmik) będzie mogła okreœlić w drodze uchwały szczegółowe wymagania dotyczšce wskazanego wyżej raportu. Rozpatrzenie raportu nastšpi zgodnie z następujšcš procedurš.

Krok 1. Rada gminy (rada powiatu, sejmik) rozpatrzy raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (zarzšdowi). Raport o stanie gminy (powiatu, województwa) zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejnoœci. Zostanie przeprowadzona debata, w której będš mogli zabierać głos radni (bez ograniczenia czasowego) oraz – po spełnieniu warunków okreœlonych w nowych przepisach - mieszkańcy gminy (powiatu, województwa).

Przykład:

Załóżmy, że w debacie w sprawie raportu o stanie gminy zechcš wzišć udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w tej debacie, będzie musiał złożyć wczeœniej do przewodniczšcego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

- w gminie do 20 tys. mieszkańców - co najmniej 20 osób, a

- w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców - co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie trzeba będzie złożyć najpóŸniej w dniu poprzedzajšcym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy powinni być dopuszczani do głosu według kolejnoœci otrzymania przez przewodniczšcego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogšcych zabrać głos w debacie będzie wynosić 15, chyba że rada gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Mieszkaniec powiatu, chcšcy zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, będzie musiał złożyć do przewodniczšcego rady powiatu zgłoszenie poparte podpisami:

- w powiecie do 100 tys. mieszkańców – co najmniej 150 osób, a

- w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób.

Natomiast, aby uczestniczyć w debacie o stanie województwa, mieszkaniec województwa będzie musiał złożyć do przewodniczšcego sejmiku zgłoszenie poparte podpisami:

- w województwie do 2 mln mieszkańców – co najmniej 500 osób, a

- w województwie powyżej 2 mln mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

Krok 2. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy (rada powiatu, sejmik) przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi (zarzšdowi) wotum zaufania. Uchwała o udzieleniu wójtowi (zarzšdowi) wotum zaufania powinna zostać podjęta bezwzględnš większoœciš głosów ustawowego składu rady (sejmiku). Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania będzie równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu tego wotum. W razie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjšć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Natomiast nieudzielenie przez radę powiatu (sejmik) wotum zaufania zarzšdowi będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarzšdu.

Przykład:

Załóżmy, że wójt nie uzyska wotum zaufania w dwóch kolejnych latach. W takim przypadku rada gminy będzie mogła podjšć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Rada gminy będzie mogła podjšć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu dwukrotnego nieuzyskania wotum zaufania na sesji zwołanej nie wczeœniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wotum (w drugim kolejnym roku). Uchwałę o przeprowadzeniu referendum trzeba będzie podjšć bezwzględnš większoœciš głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

Natomiast nieudzielenie przez radę powiatu (sejmik) wotum zaufania zarzšdowi powiatu (zarzšdowi województwa) będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarzšdu. Rada powiatu (sejmik) powinna rozpoznać sprawę odwołania zarzšdu z powodu nieudzielenia wotum zaufania na sesji zwołanej nie wczeœniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zarzšdowi. Rada powiatu (sejmik) będzie mogła odwołać zarzšd większoœciš co najmniej 3/5 głosów swego ustawowego składu, w głosowaniu jawnym.

Dwukadencyjnoœć wójta

W nowych przepisach przyjęto, że nie będzie miała prawa wybieralnoœci w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została już uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie, w wyborach wójta zarzšdzonych przez Prezesa Rady Ministrów łšcznie z wyborami do rad gmin. Regulacja ta nie będzie dotyczyć wybrania na wójta przed wejœciem w życie nowelizacji (czyli przed 31 stycznia 2018 r.), co oznacza, że będzie miała zastosowanie dopiero w 2028 r., gdy upłynš dwie kadencje przedłużone nowelizacjš do 5 lat. Od 31 grudnia 2018 r. do zakończenia obecnej kadencji organów jednostek samorzšdu terytorialnego, w czasie której nowelizacja weszła w życie, nie będzie się przeprowadzać nowych, przedterminowych i uzupełniajšcych wyborów tych organów, z wyjštkiem wyborów zarzšdzonych przed 31 stycznia 2018 r. W razie wygaœnięcia mandatu wójta, po wejœciu w życie nowelizacji, a przed upływem kadencji, w czasie której nowelizacja weszła w życie, funkcję wójta, do czasu objęcia obowišzków przez nowo wybranego wójta, będzie pełnić osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Przygotowania do wyborów samorzšdowych

Nowelizacja przewiduje przejęcie kompetencji do ustalania obwodów głosowania i okręgów wyborczych przez komisarza wyborczego, ale dopiero od 1 stycznia 2019 r, w zwišzku z czym podział na potrzeby wyborów samorzšdowych w 2018 r. będzie dokonywany na dotychczasowych zasadach. Obecnie stały obwód głosowania powinien zasadniczo obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Nowelizacja zwiększa jednak drugš z tych liczb do 4000. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie do 20 tys. mieszkańców będzie wybierany 1 radny, a w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców trzeba utworzyć okręgi wyborcze, w których będzie wybierać się od 5 do 8 radnych. W przepisach przejœciowych przewidziano, że rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejœcia w życie nowelizacji (czyli do 1 kwietnia 2018 r.). Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze trzeba będzie uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzajšcego kwartał, w którym rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze. Ustalenia te będš mogły zostać zaskarżone w następujšcym trybie.

Krok 1. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, będzie przysługiwać prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego – w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci uchwały rady. Komisarz rozpozna sprawę w terminie 5 dni i wyda postanowienie, doręczajšc je niezwłocznie wnoszšcym skargę i radzie gminy.

Krok 2. Od postanowienia komisarza będzie przysługiwać odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej – w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

Krok 3. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej będzie przysługiwać prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sšdu administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej do publicznej wiadomoœci. Sšd rozpozna sprawę w cišgu 5 dni od dnia jej wniesienia i wyda orzeczenie.

Krok 4. Od orzeczenia wojewódzkiego sšdu administracyjnego będzie przysługiwać prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. NSA rozpozna skargę w cišgu 5 dni i wyda orzeczenie.

W sytuacji, gdy rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze we wskazanym wyżej terminie 60 dni od wejœcia w życie nowelizacji, podziału dokona komisarz wyborczy, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do dokonania podziału na okręgi przez radę gminy.

Rada gminy dokona także podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych – w terminie miesišca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Na uchwałę rady gminy w sprawie podziału na stałe obwody głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15 będzie przysługiwać prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci. Komisarz wyborczy rozpozna sprawę w cišgu 5 dni i wyda postanowienie. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania w wyznaczonym jej terminie, podziału dokona komisarz wyborczy – w terminie 14 dni od dnia upływu terminu obowišzujšcego radę gminy.

Inne zmiany

Zmiany wprowadzone nowelizacjš to także m.in.:

- zniesienie możliwoœci przeprowadzania głosowania w cišgu dwóch dni (wybory będš odbywać się w dniu wolnym od pracy),

- wprowadzenie obowišzku transmisji z lokalu wyborczego za poœrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych (w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych transmisja nie będzie możliwa, czynnoœci podejmowane przez komisję będš rejestrowane za pomocš urzšdzeń rejestrujšcych obraz i dŸwięk, a następnie udostępniane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej),

- utworzenie, w miejsce jednej obwodowej komisji wyborczej, dwóch komisji: obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

- okreœlenie statusu i uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych oraz

- zmiana składu Państwowej Komisji Wyborczej i regulacji dotyczšcych komisarzy wyborczych (przewidziano m.in., że Państwowa Komisja Wyborcza okreœli dla każdego komisarza jego właœciwoœć rzeczowš i terytorialnš oraz jego siedzibę).

podstawa prawna: ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r. poz. 130)

Jak zmieniajš się przepisy

Zmiany dotyczšce samorzšdu terytorialnego polegajš m.in. na:

- wydłużeniu kadencji organów z 4 do 5 lat,

- wprowadzeniu nowej formy konsultacji z mieszkańcami przez utworzenie budżetu obywatelskiego,

- przyznaniu mieszkańcom gminy (powiatu, województwa) prawa inicjatywy uchwałodawczej (obecnie takie prawo może, ale nie musi wynikać ze statutu danej jednostki) oraz

- zobowišzaniu organów wykonawczych do przedstawiania radzie (sejmikowi) corocznego raportu o stanie danej jednostki samorzšdowej.

Zmiany w prawie wyborczym polegajš m.in. na:

- odebraniu prawa wybieralnoœci w wyborach wójta osobom, które w danej gminie były już poprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko (zakaz ten będzie miał zastosowanie w 2028 r., gdy upłynš dwie – przedłużone nowelizacjš do 5 lat – kadencje samorzšdowe),

- zmianie podmiotu dokonujšcego podziału na obwody głosowania i okręgi wyborcze (od 1 stycznia 2019 r. będzie to należeć do kompetencji komisarza wyborczego),

- ograniczeniu możliwoœci głosowania korespondencyjnego (głosować korespondencyjnie będš mogli tylko wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoœci) oraz

- zmianie składu Państwowej Komisji Wyborczej.

Procedura – radny zwraca się z interpelacjš do wójta

Załóżmy, że w sprawach gminy radny zechce zwrócić się z interpelacjš albo zapytaniem do wójta. W takim przypadku zastosowanie znajdzie następujšca procedura.

Krok 1. Radny sporzšdzi interpelację (zapytanie) na piœmie, zawierajšc w niej krótkie przedstawienie stanu faktycznego i wynikajšce z niego pytania, a następnie złoży interpelację do przewodniczšcego rady gminy.

Krok 2. Przewodniczšcy rady gminy niezwłocznie przekaże interpelację (zapytanie) wójtowi.

Krok 3. Wójt (lub osoba przez niego wyznaczona) udzieli odpowiedzi na piœmie, nie póŸniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji (zapytania).

Krok 4. Treœć interpelacji (zapytania) oraz udzielonej odpowiedzi zostanie podana do publicznej wiadomoœci przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Również w przypadku interpelacji lub zapytań w sprawach powiatu (województwa) radni tej jednostki samorzšdu będš składać je do przewodniczšcego rady powiatu (sejmiku), który przekaże je staroœcie (marszałkowi województwa). Starosta (marszałek województwa) lub osoba przez niego wyznaczona będzie mieć 14 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelację (zapytanie).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL