Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

GetBack: wstępna szacunkowa strata w 2017 roku to 1 mld zł

Fotorzepa/Andrzej Bogacz
Kolejne godziny oczekiwania i po raz kolejny rozczarowanie. GetBack znów przesunšł termin publikacji wyników za 2017 r. Tym razem jednak firma zdecydowała się opublikować wstępne, szacunkowe dane za 2017 r.

Wynika z nich, że skonsolidowana strata grupy za ubiegły rok wyniesie około 1 mld zł. Firma poinformowała, że dokonała korekt i odpisów aktualizujšcych na aktywa grupy GetBack w tym: portfele wierzytelnoœci, wartoœci niematerialne, inne aktywa oraz utworzył rezerwy celem zapewnienia rzetelnoœci sprawozdania finansowego. Jak dodano w zakresie wyceny portfeli wartoœć godziwa została okreœlona w oparciu o "stress - test". W efekcie aż 60 proc. wstępnej straty ma pochodzić właœnie z tytułu aktualizacji wyceny portfeli wierzytelnoœci. Cały raport po raz kolejny nie został jednak opublikowany.

Pierwotnie windykator miał opublikować wyniki 30 kwietnia. Terminu tego jednak nie dotrzymał i przesunšł termin publikacji na 15 maja. Jak się jednak i w tej dacie spółka nie była w stanie przedstawić wyników za ubiegły rok. Nowy termin to 21 maja. Jak podkreœlono w raporcie bieżšcym, GetBack wcišż czeka na opinię audytorskš, za którš odpowiada Deloitte.

"GetBack uzyskał informację od firmy audytorskiej, zgodnie z którš nie była ona w stanie, ze względu na trwajšce nadal badanie, sporzšdzić opinii potwierdzajšcej to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack i roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok. zostały sporzšdzone zgodnie z obowišzujšcymi zasadami rachunkowoœci i zbadane przez firmę audytorskš, zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i standardami zawodowymi. Brak ten jest rezultatem okolicznoœci obiektywnych, na których wystšpienie GetBack nie miał i nie mógł mieć jakiegokolwiek wpływu, tj. firma audytorska nie zdšżyła zakończyć badania, ze względu na trwajšce nadal prace zwišzane z weryfikacjš wycen portfeli wierzytelnoœci oraz wartoœci innych aktywów, a w rezultacie przygotować wyżej wskazanej opinii do dnia 15 maja 2018 r. Z informacji uzyskanych przez GetBack od firmy audytorskiej wynika to, że przedstawi ona do GetBacku opinię potwierdzajšcš to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack i grupy kapitałowej GetBack sporzšdzone zostały zgodnie z obowišzujšcymi zasadami rachunkowoœci i zbadane przez firmę audytorskš, zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i standardami zawodowymi, w dniu 21 maja 2018 roku" - czytamy w raporcie windyktora.

Czytaj więcej: Rzecznik Finansowy niewiele pomoże w sprawie GetBacku?

Tymczasem nie pozwala o sobie zapomnieć były prezes GetBacku, Konrad Kškolewski. Wystosował on już kolejne oœwiadczenie, w którym zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Abrisowi, który jest akcjonariuszem spółki. Poniżej prezentujemy treœć pełnego oœwiadczenia Kškolewskiego.

"Szanowni Państwo,

W cišgu najbliższych 48 godzin złożymy dobrze udokumentowany pozew cywilny przeciwko Abris Capital Partners oraz jego kluczowym menadżerom w Sšdzie Okręgowym w Warszawie, w tym o zapłatę kwoty 370 mln zł. O fakcie złożenia pozwu poinformujemy osobnym pismem.

Kwota 370 mln zł, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowić ma w zamierzeniu zadoœćuczynienie dla Obligatariuszy Getback SA, którzy w chwili obecnej na skutek działań Abris mogš zostać pozbawieni swoich œrodków finansowych i oszczędnoœci życiowych.

Dodam, iż moje wczeœniejsze deklaracje oraz opis genezy problemu pozostajš w mocy i nieustannie podejmuję wszelkie prawem dozwolone działania w celu przywrócenia Getback zdolnoœci normalnego funkcjonowania. Jest duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów istotnym dokapitalizowaniem spółki i uruchomieniem normalnego działania spółki w oparciu o jej bardzo dobry model biznesowy i proces operacyjny.

W tym miejscu, dziękuję tym wszystkim, którzy pomimo masywnej propagandy niektórych mediów inspirowanych przez jak się zdaje Abris doskonale rozumiejš i czujš co dzieje się wokół Spółki. Jesteœcie Państwo naprawdę dla nas oparciem i inspiracjš do działania. Nie ustaniemy dopóki wszyscy, którzy zainwestowali swoje œrodki w obligacje GetBack nie będš pewni, że dostanš je z powrotem z odpowiednim oprocentowaniem. Jesteœmy przygotowani na kolejne działania w stylu czarnego PR.

Jesteœmy dumni z postawy pracowników GetBack, którzy odpowiedzialnie oczekujš normalnego wznowienia działalnoœci przez spółkę po jej dokapitalizowaniu. Praca z tym zespołem to zaszczyt dla każdego menedżera. Jesteœcie najlepsi na rynku.

Z poważaniem,

Konrad Kškolewski"

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL