Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

"Polska w strefie euro". Debata ekonomistów

rp.pl
O szkodliwych mitach nt. strefy euro i konsekwencjach nie przystšpienia do strefy euro dla polskich przedsiębiorców dyskutowali w Sejmie ekonomiœci i eksperci. Zastanawiali się również nad tym, jaka polityka gospodarcza jest konieczna do wejœcia Polski do strefy euro.

Debatę zorganizowali Jerzy Meysztowicz, przewodniczšcy sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Business Centre Club i dziennik "Rzeczpospolita". Spotkanie prowadzili Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, Jerzy Meysztowicz oraz Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

Tak relacjonowaliœmy na żywo przebieg debaty.

14:15

Na tym zakończyła się debata "Polska w strefie euro" zorganizowana w Sejmie przez Business Centre Club i "Rzeczpospolitš". Dziękujemy za œledzenie jej przebiegu! Pełna relacja z dyskusji zostanie opublikowana w jutrzejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" oraz na portalu rp.pl. Zapraszamy!

14:10

Prof. Gomułka: polityka polskich władz dystansowania się wobec UE powoduje, że kurs złotego jest raczej słaby. Gdybyœmy ogłosili, że wchodzimy do strefy euro, rozpoczęłaby się aprecjacja złotego. To dobrze, bo wzrosłaby wartoœć emerytur, płac itp.

14:07

Mateusz Sabat: wprowadzenie euro przyniosłoby ogromne korzyœci dla przedsiębiorstw. Cišgle jest niewiele polskich firm, które zaistniały na zagranicznych rynkach. Wprowadzenie euro ułatwiłoby firmom takš ekspansję. Wymuszałoby - na dłuższš metę - konkurowanie jakoœciš, redukowałoby koszty.

14:05

Ograniczenie ryzyka kursowego, łatwiejszy dostęp do rynków – takich korzyœci po wejœciu do strefy euro oczekujš przedsiębiorcy, których w styczniu pytała o to "Rzeczpospolita". Przypominamy tekst Anny Cieœlak-Wróblewskiej na ten temat: Biznes widzi w przyjęciu euro szansę.

14:04

Maciej Bukowski z WISE: strefa euro to nasz główny partner handlowy, cel naszych podróży, miejsca zamieszkania wielu członków naszych rodzin. Niepotrzebnie ponosimy koszty wymiany waluty na euro.

13:58

Andrzej Rzońca: Po wejœciu Polski do strefy euro NBP powinien otrzymać szerokie kompetencje w dziedzinie polityki makroostrożnoœciowej, aby mógł przeciwdziałać negatywnym skutkom niedopasowania stóp procentowych do polskich warunków.

13:50

Mateusz Sabat, członek zarzšdu Nowoczesnej, przypomina, że Polska to jedyny kraj UE, w którym nie istnieje niezależna Rada Polityki Fiskalnej, czyli ciało opiniujšce politykę fiskalnš.

13:46

Maciej Bukowski: w Polsce sš pewne zalšżki sytuacji greckiej, należy ich nie podlewać.

13:40

Zdaniem Rzońcy w razie spowolnienia gospodarczego nie tylko deficyt sektora finansów publicznych wyskoczy ponad 3 proc. PKB, ale też dług publiczny przekroczy unijny limit 60 proc. PKB.

13:38

Andrzej Rzońca, główny ekonomista PO, dawniej członek RPP: polityka gospodarcza umożliwiajšca wejœcie do strefy euro musi mieć dwie cechy. Nie powinna sama być Ÿródłem wstrzšsów i powinna móc dostosować się do wstrzšsów, czyli musi być elastyczna. Nasza polityka gospodarcza nie spełnia żadnego z tych warunków.

13:36

Główny ekonomista BCC tłumaczy, że nie ma w Polsce żadnego programu poprawienia salda sektora finansów publicznych trwale o 3 pkt proc. Nie tylko PiS go nie ma, nikt go nie ma.

13:32

Prof. Gomułka zwraca uwagę, że większoœć warunków przystšpienia do strefy euro Polska spełnia. Problemem jest tylko deficyt sektora finansów publicznych. Wprawdzie on jest teraz poniżej 3 proc. PKB, czyli formalnie mieœci się w unijnym limicie, ale przy obecnej koniunkturze Polska powinna mieć nadwyżkę rzędu 2 proc. PKB.

13:28

Maciej Bukowski, prezes think-tanku WISE: funkcjonalnie Szwecja i Dania sš w strefie euro. Pozostawanie poza strefš euro sprawia, że Polska liczy się coraz mniej.

13:23

Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, b. wiceminister finansów mówi: po wyjœciu Wielkiej Brytanii z UE praktycznie nie ma różnicy między UE a strefš euro. Wkrótce Polska może być jednym z niewielu państw poza uniš walutowš - dodaje.

13:19

Rusza trzeci panel: jaka polityka gospodarcza jest potrzebna, abyœmy mogli wejœć do strefy euro.

13:08

Zakończyła się druga częœć debaty "Polska w strefie euro". Przed rozpoczęciem trzeciej, ostatniej częœci trwa teraz krótka przerwa. Za chwilę wrócimy do relacji na żywo.

13:04

Największymi eurosceptykami sš ci, którzy wspólnej waluty nie majš. Kraje w strefie sš zwykle zadowolone, choć wyjštkowo słabo – Litwa i Włochy - pisaliœmy w "Rzeczpospolitej" niedawno. Przypominamy ten artykuł: Mieszkańcy strefy euro jš lubiš.

12:59

Według Warskiego, własna waluta pozwala rzšdowi ukryć konsekwencje ewentualnych błędów, np. zwišzanych ze zbyt rozrzutnš politykš fiskalnš. Własnš walutę można bowiem niezauważenie dla wyborców zdewaluować na drodze inflacji.

12:52

Wojciech Warski, prezes Sotfex Data, wiceprezes BCC: utrzymywanie własnej waluty nie służy krajowi, gospodarce, to jest tylko polisa ubezpieczeniowa dla rzšdzšcych.

12:46

Skiba: nie mam wrażenia, że będšc poza strefš euro jesteœmy poza dyskusjš na temat kształtu UE, a nawet kształtu unii walutowej. Kraje spoza strefy euro często uczestniczš w posiedzeniach Ecofinu.

12:45

12:44

Wiceminister przypomina, że zbyt niskie stopy procentowe skutkujš na dłuższš metę nieoptymalnš alokacjš zasobów, która z kolei negatywnie wpływa na potencjał gospodarki. To nie jest tak, że nadzór i bank centralny mogš tš alokację kontrolować - mówi.

12:42

Ciekawy argument wiceministra Skiby: gdyby stopy procentowe EBC były dla Polski korzystne, to NBP już ustaliłby własne stopy na tym samym poziomie.

12:39

Min. Leszek Skiba tłumaczy, że z perspektywy MF punktem wyjœcia do dyskusji o euro jest bilans korzyœci i kosztów wejœcia. A według niego ten bilans sugeruje, że przyjęcie euro nie jest rozwišzaniem na dzisiaj.

12:34

Teraz czas na wiceministra Skibę, jedynego przedstawiciela rzšdu w dyskusji.

12:31

Burnos dodaje, że rozwój polskiej gospodarki wymaga nie wzrostu konsumpcji, tylko inwestycji. Inwestycje potrzebujš zaœ stabilnych ram, przejrzystoœci. Euro w tym pomoże.

12:29

Joanna Burnos z Nowoczesnej: UE ma wštpliwoœci co do intencji Polski. Deklaracja, ze wchodzimy do strefy euro, to byłaby stabilizacja naszego wizerunku. Potwierdzenie, że rzeczywiœcie dšżymy do tego, co zadeklarowaliœmy w traktacie akcesyjnym, stanowiłoby nowy motor rozwoju relacji z UE.

12:24

Prof. Katarzyna Żukrowska z SGH: Polska jest w fazie doganiania krajów Europy Zachodniej, to naturalnie będzie sprzyjało aprecjacji złotego, co z kolei będzie ograniczało naszš konkurencyjnoœć.

12:20

Moderator Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej i przewodniczšcy sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, tłumaczy, że po wystšpieniu Wielkiej Brytanii z UE kraje nie posługujšce się euro będš miały znaczšco mniejszš rolę.

12:16

Rozpoczyna się druga częœć debaty, dotyczšca konsekwencji nieprzystšpienia do strefy euro. W tym panelu uczestniczy m.in. wiceminister finansów Leszek Skiba.

12:13

Zdaniem Nowaka, przekonywanie, że przyjęcie euro będzie korzystne dla polskiej gospodarki jest bez sensu, bo to jest daleki od indywidualnych doœwiadczeń ludzi. Lepiej mówić im: będziecie jak Niemcy.

12:11

Krzysztof Nowak, właœciciel agencji PR Profile, ma pomysł na "zareklamowanie" euro Polakom: trzeba się odwołać do ich kompleksów.

12:09

Przypomnijmy też, co Marek Belka, były prezes NBP mówił w wywiadzie w "Rzeczpospolitej" o wprowadzeniu euro w Polsce: Słaby złoty nas rozleniwia

12:01

Zwraca też uwagę na to, że kredyt będzie tańszy. Można wprawdzie argumentować, że to nas naraża na bańki spekulacyjne, np. na rynku nieruchomoœci, ale przecież od tego mamy nadzór finansowy, bank centralny itp.

11:59

Ewa Sadowska-Cieœlik argumentuje, że przeciwnie. Eliminacja zmiennoœci kursu to byłaby ogromna korzyœć. Sš szacunki, że bilans kosztów i korzyœci przyjęcia euro to 7 proc. PKB w cišgu dekady i to w dużej mierze jest właœnie pochodna mniejszych kosztów transakcyjnych.

11:55

Czy wejœcie do strefy euro sprawiłoby, że gospodarka rozwijałaby się wolniej, np. dlatego, że pozbawiona byłaby atutu w postaci płynnego kursu waluty?

11:53

Prof. Wójcik: argument, że spełnianie kryteriów z Maastricht - warunek wejœcia do strefy euro - może być niekorzystne dla polskiej gospodarki, jest nieuzasadniony. Spełnianie tych kryteriów jest korzystne dla długoterminowego wzrostu polskiej gospodarki.

11:52

W "Rzeczpospolitej" pisaliœmy już o tym, że to nie poziom zamożnoœci decyduje o gotowoœci gospodarki do przyjęcia wspólnej waluty. Przypominamy tekst Anny Cieœlak-Wróblewskiej: Biedne kraje też mogš mieć euro.

11:51

Były wiceminister spraw zagranicznych tłumaczy, że Ÿródłem tego mitu jest to, że EBC prowadzi politykę pieniężnš jednakowš dla wszystkich państw UE. Może się więc wydawać, że nie wszystkim ona pasuje, stšd tak ważna jest konwergencja, podobny poziom rozwoju. Ale właœnie po to kraje członkowskie zachowujš dużš autonomię w polityce fiskalnej, aby zapobiegać ewentualnym negatywnym konsekwencjom niedopasowanej polityki pieniężnej.

11:48

Prof. Artur Nowak-Far, b. wiceminister spraw zagranicznych twierdzi, że przyjęcie euro stwarza pewne szanse rozwojowe.

11:47

Kolejny mit: do strefy euro możemy wejœć dopiero wtedy, gdy Polska będzie na poziomie rozwoju zbliżonym do państw Europy Zachodniej.

11:45

Ewa Sadowska-Cieœlak tłumaczy, że w EBC decyzje podejmuje się w drodze konsensusu, a ministrowie finansów państw strefy euro spotykajš się co miesišc na posiedzeniach Rady ds. Gospodarczych i Finansowych. Krótko mówišc: kraje należšce do unii walutowej majš możliwoœć wpływania na jej kształt, na reformy.

11:42

Ewa Sadowska-Cieœlak, b. doradca prezesa NBP (Leszka Balcerowicza), członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich: jeœli ktoœ sšdzi, że zastšpienie złotego euro oznacza wyrzeczenie się suwerennoœci, nie rozumie tego pojęcia.

11:37

Warto przypomnieć, że prof. Wójcik był w latach 2007–2009 dyrektorem Biura ds. Integracji ze Strefš Euro w NBP. W tej roli koordynował pracę nad głoœnym raportem dotyczšcym korzyœci i kosztów przyjęcia euro w Polsce.

11:32

Co jest Ÿródłem mitu, że przyjęcie euro podbije inflację? Prof. Wójcik tłumaczy, że to jest po prostu błšd percepcji. Badania pokazujš, że ludzie po prostu postrzegajš ceny w euro jako wyższe.

11:28

Przypominamy też w tym kontekœcie tekst Anny Cieœlak-Wróblewskiej opublikowany w styczniu w "Rzeczpospolitej": Zamiana waluty na euro nie powoduje wzrostu inflacji.

11:24

Prof. Cezary Wójcik z SGH twierdzi, że przyjęcie euro nie zmieni nic w fundamentach polskiej gospodarki. - Nie będzie tak, że nagle ceny zacznš rosnšć wolniej, niż płace - powiedział prof. Wójcik.

11:20

Poseł Marcin Œwięcicki: przyjęcie euro może doprowadzić nawet do spadku cen. Dotyczy to tych towarów, które można importować. Dzięki euro łatwiej będzie bowiem porównywać ceny, co zwiększy konkurencję między sprzedawcami z Polski i z zagranicy.

11:15

Pierwsza dyskusja panelowa to: "Obalanie szkodliwych mitów o strefie euro". Mit pierwszy: wprowadzenie euro podbije inflację.

11:10

W Sejmie rozpoczyna się debata „Polska w strefie euro” zorganizowana przez BCC, „Rzeczpospolitš” oraz Jerzego Meysztowicza, przewodniczšcego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Uczestnicy debaty

W debacie udział wzięli m.in.: dr Maciej Bukowski - prezes WiseEuropa, prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club, b. wiceminister finansów, Jan Król – b. wicemarszałek Sejmu, członek Rady Głównej BCC, dr Aleksander Łaszek – wiceprezes zarzšdu, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, prof. Artur Nowak-Far – b. wiceminister spraw zagranicznych, prof. Witold Orłowski – rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. Andrzej Rzońca – b. członek RPP, główny ekonomista PO, Mateusz Sabat – członek zarzšdu .N, Koordynator Krajowy Sieci Eksperckiej Lepsza Polska, Ewa Sadowska-Cieœlak – b. doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Marcin Œwięcicki – poseł Sejmu RP, dr Wojciech Warski – prezes Softex Data, wiceprezes BCC oraz prof. Cezary Wójcik – b. dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefš Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Polska Akademia Nauk.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL