Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Współpraca ponad granicami

W projektach ponadnarodowych wymagana jest współpraca z co najmniej jednym partnerem z innego kraju UE.
shutterstock
Małe i œrednie firmy mogš wspólnie z partnerami z innych krajów UE zyskać granty na nowinki społeczne.

Umożliwiajš im to konkursy organizowane przez Centrum Projektów Europejskich, która to instytucja odpowiada za wdrażanie działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ten schemat pomocy, w którym jako beneficjentów wskazano m.in. przedsiębiorców, ma na celu wdrożenie nowych rozwišzań, w szczególnoœci z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Rewitalizacja społeczna

Aktualnie (od 31 paŸdziernika do 15 listopada) Centrum Projektów Europejskich (CPE) prowadzi nabór projektów, których efektem będzie wypracowanie i wdrożenie nowego rozwišzania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwišzanie to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całoœci, częœci lub w okreœlonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu sš powišzane ze współpracš ponadnarodowš i pokazujš jej wartoœć dodanš; wnioskodawca załšcza do wniosku kopię listu intencyjnego.

Wnioski o dofinansowanie mogš być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwišzań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, majšcej na celu włšczenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast œrednich tracšcych swoje funkcje społeczno-gospodarcze. – Chodzi więc o tzw. rewitalizację społecznš na terenie 122 miast wskazanych wprost z nazw przez Ministerstwo Rozwoju – wyjaœnia Leszek Buller, dyrektor CPE. Jak dodaje, majš to być projekty niosšce zupełnie nowe rozwišzania o charakterze społecznym, ale także takie, które sš wzorowane na nowych pomysłach z innych krajów, które w Polsce nie znalazły jeszcze zastosowania. – Może to być np. projekt podobny do tego, który zrealizowano w stolicy Finlandii Helsinkach, gdzie powstało centrum doradztwa dla wykluczonej młodzieży np. niepełnosprawnej czy takiej, która miała problemy ze skończeniem edukacji – tłumaczy szef CPE. Jak przyznaje największš trudnoœciš może być pozyskanie partnera z innego kraju. – Z drugiej strony wymagane przez nas minimum to tylko jeden partner, nie jest to więc przeszkoda nie do przeskoczenia, a w przypadku konkursu dedykowanego miastom œrednim można założyć, że każde z nich ma jakieœ miasto partnerskie w innym kraju UE i to może być sposób na znalezienie takiego partnera – tłumaczy szef CPE.

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej możliwe jest realizowanie kilku rodzajów działań. W konkursie dotyczšcym miast œrednich dopuszczono cztery z nich, tj.:

1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwišzania/ń;

2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwišzania/ń;

3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwišzania/ń;

4) wymianę informacji i doœwiadczeń,

Co istotne wymiana informacji i doœwiadczeń jest obowišzkowa. To podstawowy i najprostszy model współpracy ponadnarodowej. Powinien on być traktowany jako punkt wyjœcia do rozpoczęcia realizacji projektów zwišzanych z tworzeniem nowych rozwišzań, ale nie może występować samodzielnie.

Potencjalne efekty

Jak wskazuje CPE przykładami produktów projektów współpracy ponadnarodowej mogš być:

- programy szkoleń i innych form uczenia się formalnego, nieformalnego, czy pozaformalnego z poszczególnych obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, adekwatnych do tematów konkursu;

- narzędzia i metody doradztwa;

- programy zwiększajšce dostęp do zatrudnienia, czy aktywizacji lub utrzymania aktywnoœci osób znajdujšcych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, np. młodzieży pozostajšcej poza sferš zatrudnienia i edukacji, osób w wieku 50+, kobiet, niepełnosprawnych, itp;

- metody utrzymania aktywnoœci zawodowej osób starszych w przedsiębiorstwach;

- metody zwiększajšce możliwoœci zatrudnienia osób młodych bez pracy, w szczególnoœci młodzieży pozostajšcej poza sferš zatrudnienia i edukacji;

- metody rozwijania nowatorskich usług społecznych œwiadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, w tym firmy społeczne;

- publikacje, opracowania i raporty;

- niezbędne do osišgnięcia celu projektu badania i analizy.

Kwota przeznaczona na ten konkurs to 15 mln zł. A już od 15 listopada br. rusza kolejny nabór w działaniu 4.3. Przedmiotem będš projekty, których efektem będzie wypracowanie i wdrożenie nowego rozwišzania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Pula tego naboru to 22 mln zł i w jego przypadku nie ma już zawężenia do miast œrednich.

W obu tych konkursach maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze œrodków UE i budżetu państwa) wynosi aż 97 proc. wydatków kwalifikowanych.

 POWER czyli Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL