Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Granty na projekty ponadnarodowe

Fotolia.com
Przedsiębiorstwa, choć nie tylko one, mogš sięgnšć po dotacje na projekty realizowane z co najmniej jednym partnerem z innego kraju Unii Europejskiej.

Chodzi o pienišdze z działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty ponadnarodowe. Mogš po nie sięgnšć m.in. przedsiębiorstwa jednoosobowe, małe czy œrednie. Do udziału w konkursie na projekty z komponentem ponadnarodowym zaprasza Centrum Projektów Europejskich (CPE), www.cpe.gov.pl.

Celem konkursu jest wypracowanie rozwišzań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, majšcej na celu włšczenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast œrednich tracšcych swoje funkcje społeczno-gospodarcze (grupš docelowš mogš być jedynie 122 miasta wskazane przez Ministerstwo Rozwoju). Nabór projektów w tym konkursie rozpocznie się już 31 paŸdziernika i potrwa do 15 listopada. Jednoczeœnie 15 listopada rozpoczyna się drugi nabór, w którym nie ma już zawężenia tylko do miast œrednich tracšcych swoje funkcje społeczno-gospodarcze, a więc projekty ponadnarodowe mogš być realizowane także w innych miastach.

Więcej o dotacjach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty ponadnarodowe w rozmowie wideo z Leszkiem Bullerem, dyrektorem Centrum Projektów Europejskich na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 3 listopada 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL