Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Pienišdze dla sektora stalowego

Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy mogš już przygotowywać wnioski o granty z programu sektorowego INNOSTAL.

Dofinansowanie mogš uzyskać innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej. Pieniędzmi na nie dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z programu sektorowego INNOSTAL, który jest jednym z czternastu programów sektorowych prowadzonych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).

– Sektor stalowy to kolejna ważna gałšŸ polskiej gospodarki, która chce rozwijać się w oparciu o innowacje. Program INNOSTAL ma być ich katalizatorem, a równoczeœnie, poprzez dofinansowanie z NCBR, znaczšco ograniczać ryzyko inwestycyjne – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Utworzony z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo–Handlowej program INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Przedsiębiorcy mogš pozyskać dotacje na projekty obejmujšce prace nad nowymi produktami i technologiami, ale także ograniczajšce negatywny wpływ sektora hutniczego na œrodowisko naturalne.

– INNOSTAL jest kolejnym programem NCBR, który powstał w odpowiedzi na potrzeby ważnej branży krajowej gospodarki. To duża szansa dla sektora stalowego i hutniczego na dalszy rozwój w oparciu o innowacyjne projekty i technologie. To program, w ramach którego wspieramy prace badawczo–rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane sš przez nas wszystkich. Dlatego tak ważny jest rozwój będšcych ich podstawš technologii. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwišzania oznaczajš korzyœci dla całego społeczeństwa – tłumaczy prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

Aktualnie NCBR prowadzi 9 konkursów skierowanych do przedsiębiorstw

Dla wszystkich firm

To drugi konkurs w programie INNOSTAL (pierwszy odbył się w ubiegłym roku). – W tej edycji pragniemy zachęcić do aplikowania zwłaszcza mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa – mówi prof. Nawrat. – O dotacje mogš starać się firmy bez względu na ich wielkoœć, a więc firmy duże, jak i te z sektora MŒP. Wnioski mogš składać samodzielnie lub w konsorcjach z innych firmami. Możliwa jest więc współpraca pomiędzy wszystkimi rodzajami przedsiębiorstw – wtóruje Piotr Pryciński, wicedyrektor działu zarzšdzania programami w NCBR.

Na realizację dotowanych projektów przewidziano maksymalnie trzy lata. Minimalna wartoœć kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna 30 mln zł. Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogš ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac badawczo–rozwojowych (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynnoœci poprzedzajšce wdrożenie rezultatów prac badawczo–rozwojowych w działalnoœci gospodarczej, takie jak np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Udana premiera

NCBR spodziewa się, że w bieżšcym konkursie wpłynie wiele wniosków wysokiej jakoœci. Da takiej oceny sytuacji upoważniajš wyniki premierowego konkursu.

– W pierwszej edycji dofinansowanie uzyskało 20 spoœród 21 zgłoszonych projektów (jeden wpłynšł od konsorcjum firm), co potwierdza, że branża jest nie tylko chętna do wdrażania nowatorskich koncepcji, ale przede wszystkim, że jej projekty sš przemyœlane i doskonale przygotowane. Liczymy na to, że w bieżšcym konkursie będzie podobnie, tym bardziej, że produkty sektora stalowego znajdujš zastosowanie m.in. w budownictwie, przemyœle, energetyce i transporcie – mówi prof. Nawrat.

Spoœród dwudziestu dofinansowanych w pierwszym konkursie projektów połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co pišty materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, mediów, materiałów wsadowych oraz narzędzi i osprzętu hutniczego. Łšcznie 134 mln zł (budżet zwiększono ze 120 mln zł) trafiło na bardzo zróżnicowane projekty, od technologii obróbki cieplnej, poprzez nowatorskie szyny kolejowe i recykling odpadów kompozytowych, aż po technologie generowania energii elektrycznej. Najwięcej pomysłów powstało w województwie œlšskim (15). Cztery wnioski wpłynęły ze Œwiętokrzyskiego i po jednym z Mazowsza i Małopolski. Aż 18 wniosków złożyły firmy duże, jeden projekt przygotowała mikrofirma a dwa – œrednie przedsiębiorstwa.

Firmy i ich konsorcja majš teraz sporo czasu na dopracowanie kolejnych wniosków o dotacje. NBCR wnioski firm będzie przyjmowało od 9 paŸdziernika do 8 grudnia br. Centrum liczy, że wpłynie przynajmniej jeden wniosek w pištym obszarze badawczym programu dotyczšcym innowacyjnych systemów i technologii zmniejszajšcych szkodliwe emisje do œrodowiska, bo – jak przypomina Piotr Pryciński – w pierwszym konkursie był to jedyny obszar, w którym firmy nie złożyły ani jednego wniosku.

Szczegółowe informacje o aktualnym konkursie w programie INNOSTAL sš dostępne na stronie NCBR.

 

 INNOSTAL dla branży stalowej

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL