Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Kto wygra wojnę z wiatrakami

Bloomberg
Ministerstwo energii chce niższej daniny dla farm, ale nie kładzie się Rejtanem w walce o łagodniejsze przepisy odległoœciowe. Nie będzie też ułatwień dla morskiej energetyki.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", Ministerstwo Energii w konsultacjach do noweli ustawy o OZE i innych ustaw będzie przekonywać resorty, by zgodziły się na powrót przepisów obowišzujšcych do końca 2016 r. w zakresie podatku od nieruchomoœci dla farm. Od poczštku roku – wskutek jednej z interpretacji ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe – duża częœć gmin nalicza go od całej konstrukcji, a nie tylko jej częœci budowlanej.

Modyfikacjom ustawy wiatrakowej w jesiennej noweli sprzeciwia się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Z uwag zgłoszonych w konsultacjach przez resort wynika, że nie dopuszcza on żadnej ingerencji w prawo budowlane (w tym definicje), które miałyby służyć tylko ustaleniu wymiaru podatku. Wskazuje też, że kwestie te zostanš kompleksowo uregulowane w nowym kodeksie urbanistyczno-budowlanym. – Jeœli projektodawca zauważa problem nadmiernego opodatkowania danej budowli, to właœciwym kierunkiem sš zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – uważa MIiB.

– Rozbieżnoœci pojawiły się po wejœciu w życie zapisów ustawy wiatrakowej. Należy więc uporzšdkować sytuację w tym samym miejscu – tłumaczy nasz rozmówca z ME. – Będziemy przekonywać do takiego podejœcia innych. Ale zasadna wydaje się korekta dopiero od przyszłego roku, a nie w trakcie roku podatkowego.

Także mec. Kamil Jankielewicz z kancelarii Allen & Overy uważa za zasadne rozstrzygnięcie wštpliwoœci interpretacyjnych przez odpowiedniš korektę rodzšcych je przepisów. Jego zdaniem propozycja z projektu ustawy nie przesšdza o rozstrzygnięciu sporów dotyczšcych ustalenia podstawy opodatkowania w 2017 roku, choć z pewnoœciš treœć zmienionych przepisów będzie brana pod uwagę przez sšdy rozstrzygajšce spory.

Przedstawiciele ME pytani o budzšce kontrowersje kwestie zakazu lokowania farm w niewielkiej odległoœci od zabudowań mieszkalnych sš skłonni do większej uległoœci. – Argumenty resortu œrodowiska, by nie łagodzić kwestii odległoœciowych tak, by można było budować nowe domy w pobliżu istniejšcych wiatraków, sš racjonalne i nas przekonujš – mówi Ÿródło w ME. – Musimy wymyœlić formułę bardziej zgodš z pragmatykš – dodaje.

Zdaniem resortu œrodowiska okreœlona odległoœć od budynku powinna być zachowana zarówno w przypadku lokowania nowej farmy, jak i budynku powstajšcego przy istniejšcej farmie. MŒ chce wnikliwych analiz wszelkich zjawisk dotyczšcych funkcjonowania elektrowni, które mogš mieć wpływ na zdrowie. Z drugiej strony widzi też koniecznoœć uzupełnienia regulacji o takie, które będš przeciwdziałały rozbiórce istniejšcych farm, zlokalizowanych w pobliżu domów (zgodnie z obowišzujšcym wczeœniej prawem). „Byłby to nieuzasadniony rygoryzm wobec inwestorów" – tłumaczy MŒ.

Resort energii nie zamierza jednak przychylić się do postulatu ministra rozwoju, który chciałby ułatwień dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wczeœniej takie farmy miały możliwoœć startowania w aukcjach już na podstawie decyzji œrodowiskowej. Teraz konieczne będzie pozwolenie na budowę. ME tłumaczy, że problem dotyczy na razie tylko jednego projektu, który i tak nie mógłby skutecznie startować w aukcji (potrzebne sš trzy oferty).

Afera spójnikowa

Zdaniem przeciwników wiatraków doszło do celowej zmiany spójnika w jednym z przepisów ustawy, co nie pozwala okreœlić odległoœci farmy od zabudowań. ME twierdzi, że to pomyłka pisarska. Podobnie sšdzš prawnicy. – Nawet gdyby doszło do uchwalenia tego przepisu w brzmieniu z projektu, wykładnia literalna nowego brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy odległoœciowej prowadziłaby do wniosków sprzecznych ze zdrowym rozsšdkiem. Przepis ten należałoby więc wykładać zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, który mówi o odległoœci między elektrowniš a budynkiem mieszkalnym, tj. dwoma punktami położonymi w przestrzeni – zauważa Kamil Jankielewicz z Allen & Overy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL