Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Wielkopolska dołšcza do walki ze smogiem

AFP
Od 1 maja mieszkańcy regionu nie mogš już ogrzewać domów najgorszej jakoœci paliwami.
Tego dnia zaczęły obowišzywać uchwały antysmogowę dla Wielkopolski. Marzena Wodzińska, członek zarzšdu województwa wielkopolskiego, która przewodniczyła zespołowi ekspertów ds. uchwał antysmogowych, powiedziała „Życiu Regionów", że „pozwoli to na lepsze zarzšdzenie jakoœciš powietrza w województwie poprzez możliwoœć zmiany uchwały w przypadku polepszenia lub pogorszenia jakoœci powietrza w poszczególnej strefie". Wprowadzenie nowego prawa dla regionu poprzedziła kampania billboardowa pod hasłem „Jakoœć powietrza to jakoœć życia". Wielkopolska jest kolejnym województwem, które zdecydowało się na walkę z niskš emisjš poprzez prawo lokalne. Uchwały wprowadziły ograniczenia dla kotłów, kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły instalowane w domach muszš mieć możliwoœć wyłšcznie automatycznego podawania paliwa, wysokš efektywnoœć energetycznš oraz gwarantować dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będš mogły posiadać rusztu awaryjnego ani możliwoœci jego zamontowania.
Niespełniajšce wymagań stare kotły będš musiały być wymienione – do 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów bezklasowych (tzw. kopciuchy) i do 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniajšcych wymagania klasy 3 lub 4. Tylko kotły 5 klasy zainstalowane przed wejœciem w życie uchwał będš mogły być użytkowane „dożywotnio". Piece, kominki i kozy niespełniajšce nowych wymagań będš musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r. Pionierem był Kraków, który od 2019 r. wprowadza zakaz palenia węglem i drewnem w mieœcie. Miasto od 1995 r. zlikwidowało 37 tys. palenisk i kotłowni, z czego w cišgu ostatnich pięciu lat 17 tys. pieców. Efekty już widać. Na podstawie œrednich dobowych ze wszystkich stacji WIOŒ w roku 2015 dni z podwyższonymi stężeniami pyłów było 140, w roku 2016 – 100, a w 2017 – 87. Województwo œlšskie dało dziesięć lat na wymianę tzw. bezklasowych pieców. Zdaniem Rybnickiego Alarmu Smogowego (RAS) to za długo. W ubiegłym miesišcu RAS wniósł petycję, aby tzw. kopciuchy, które w dniu wejœcia w życie uchwały eksploatowane były powyżej pięciu lat, zostały wyeliminowane od 1 stycznia 2021 r., a kotły węglowe poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2024 r. – Przeanalizujemy petycję, choć podkreœlam, że uchwałę pomagało przygotować kilkudziesięciu ekspertów – mówi Maciej Gramatyka, rzecznik marszałka województwa œlšskiego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL