Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Poprawiš jezioro

Piotr Frydecki [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Naukowcy z Uniwersytetu Œlšskiego zadbajš o jakoœć wód Jeziora Paprocańskiego w Tychach.

Program polega na odtworzeniu dawnych hydrotechnicznych rozwišzań wraz z odbudowš oczyszczalni wody i ponownym wykorzystaniem dawnych rowów melioracyjnych. Badacze wskazali też na koniecznoœć zwiększenia powierzchni szuwarów, mechanicznego odgrodzenia kšpieliska od reszty akwenu oraz poszukiwanie alternatywnych Ÿródeł, które mogłyby zasilić zbiornik. 

Jezioro Paprocańskie powstało w XVIII wieku na potrzeby ówczesnej Huty Paprockiej. Jest to 130-hektarowy płytki zbiornik położony w południowo-zachodniej częœci Tychów (Œlšskie). Zbiornik od dawna nie jest bezpoœrednio zasilany żadnym większym dopływem wody. Efektem jest stosunkowo niewielka iloœć tlenu w wodzie, a to sprzyja zakwitowi sinic. 

Próbujšc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jakoœć wody Jeziora Paprocańskiego się pogarsza, naukowcy sięgnęli do map opracowanych w latach 1747–1753 przez niemieckiego kartografa Fredericka Christiana von Wredego z ówczesnymi rozwišzaniami hydrotechnicznymi. Mapy dostarczyły informacji o zmianach układu terenu w okolicach zbiornika, co miało duże znaczenie dla pogorszenia stanu jakoœci tamtejszych wód.

Z badanego terenu zniknęło wiele okolicznych zbiorników wodnych, które jeszcze w XVIII wieku otaczały jezioro. Poza tym, znaczšco zmniejszono jego zlewnię ze względu na złš jakoœć wód pokopalnianych. 

Zachowały się rysunki techniczne dawnej oczyszczalni typu gruntowo-korzeniowego. Dzięki niej woda wprowadzana na łški za poœrednictwem rowów melioracyjnych była naturalnie oczyszczana z fosforu i azotu poprzez korzenie roœlin  rosnšcych na łšce. W ten sposób oczyszczona woda zasilała następnie zbiornik Paprocany. Z czasem oczyszczalnię zlikwidowano, a rowy melioracyjne przestały pełnić swojš funkcję. Koryto rzeki Gostyni zostało przeniesione w północnš częœć zbiornika, przebudowano zlewnię – obecnie wykorzystywane jest zaledwie 12 proc. powierzchni zlewni pierwotnej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL