Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Zrównoważony rozwój na przykładzie polskich uzdrowisk

Uniejów | Nagrodzona systematyczna działalnoœć na rzecz ochrony œrodowiska.

Laureatem pierwszej edycji konkursu EKO HESTIA SPA zostało najmłodsze polskie uzdrowisko – Uniejów. Jedyne w Łódzkiem uzdrowisko przekonało komisję konkursowš kompleksowym podejœciem do zrównoważonego rozwoju. Komisja konkursowa doceniła zarówno realizację od podstaw przedsięwzięcia „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaŸni z przyrodš”, jak i systematycznš działalnoœć na rzecz upowszechnienia i wzrostu œwiadomoœci ekologicznej lokalnej społecznoœci. – Doceniliœmy też wykorzystanie wód geotermalnych nie tylko jako atrakcji turystycznej i uzdrowiskowej, ale przede wszystkim elementu zrównoważonego rozwoju i ochrony œrodowiska całej gminy – uzasadnił prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce dr Jan Golba.

Geotermalne Ÿródła wykorzystywane sš nie tylko w uzdrowisku, ale i w mieœcie do ogrzewania. Zimš ogrzewane jest nawet boisko sportowe. – W naszych domach mamy trzy krany, z trzeciego leci ciepła woda ze złóż geotermalnych – zaznacza burmistrz gminy Uniejów Józef Kaczmarek. Burmistrz podkreœlił, że jest to jedyne w Polsce uzdrowisko wykorzystujšce baseny solankowe. Uniejów ma status uzdrowiska od trzech lat.

Co czwarta gmina

Do konkursu zgłosiło się jedenaœcie gmin z siedmiu województw: Inowrocław, Nałęczów, Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Sękowa, Konstancin-Jeziorna, Sopot, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Uniejów, a więc co czwarta z czterdziestu pięciu polskich gmin majšcych status uzdrowiska.

W œcisłym finale konkursu dla najbardziej proekologicznych polskich uzdrowisk w 2016 roku znalazły się: Busko-Zdrój, Nałęczów, Sopot i Uniejów. – Wszystkie te gminy wykazały się wrażliwoœciš proekologicznš i wykorzystaniem odnawialnych Ÿródeł energii, jak geotermia, solary i fotowoltaika. Wszystkie pozytywnie zaskoczyły całš komisję. Mogę powiedzieć, że warto jeŸdzić do polskich uzdrowisk, bo w nich jest bezpiecznie, ochrona œrodowiska jest na najwyższym poziomie, stosowane sš najnowsze rozwišzania proekologiczne i tam znajdziemy ludzi, którzy chcš edukować społeczeństwo pod kštem ekologicznym – przekonuje honorowy członek Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP i polski przedstawiciel w Europejskim Zwišzku Uzdrowisk Wojciech Fułek.

W kwalifikacji konkursowej uwzględnione zostały inwestycje i działania proekologiczne oraz projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody, aktywizujšce społecznoœć lokalnš, zrealizowane przez uczestników w latach 2010–2015.

Laureat otrzymał nagrodę finansowš, ufundowanš przez Grupę ERGO Hestia, w wysokoœci 100 tys. złotych. Jak zadeklarował burmistrz nagrodzonego uzdrowiska Józef Kaczmarek, zostanie ona przeznaczona na budowęœcieżki dydaktycznej na terenach zielonych Uniejowa w ramach kompleksowego programu edukacji ekologicznej.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem osišgnięć i dynamicznego rozwoju Uniejowa na przestrzeni kilku ostatnich lat – podkreœlił prezes Grupy ERGO Hestia Piotr M. Œliwicki. – Idea zrównoważonego rozwoju, która przyœwiecała tym działaniom, jest niezwykle bliska również Grupie ERGO Hestia. Cieszę się, że ta nagroda zasłużenie trafia do miejscowoœci, która konsekwentnie buduje swojš nowš uzdrowiskowš tożsamoœć w oparciu o rozwišzania przyjazne dla lokalnej społecznoœci i najbliższego otoczenia. Jeszcze bardziej cieszy mnie deklaracja wykorzystania nagrody na program edukacji ekologicznej i œcieżek dydaktycznych na zielonych terenach Uniejowa – dodał Piotr M. Œliwicki.

Konkurs na 25-lecie

Komisja konkursowa obradowała w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy-Zdroju. Ogłoszenie laureata I edycji Konkursu EKO HESTIA SPA odbyło się podczas obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna.

Podczas uroczystoœci sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera zauważył, że Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest jednym z najstarszych ogólnopolskich stowarzyszeń, które powstało tuż po odtworzeniu samorzšdu.

Konkurs jest wspólnš inicjatywš Grupy ERGO Hestia i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Obydwa podmioty obchodzš 25-lecie, a ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem w Polsce z siedzibš w uzdrowisku, stšd wspólna inicjatywa. Jedynym fundatorem nagrody w konkursie EKO HESTIA SPA jest Grupa ERGO Hestia. Ubezpieczyciel wspierać będzie w ten sposób najciekawsze proekologiczne inicjatywy członków stowarzyszenia.

– To pierwszy polski konkurs skierowany do polskich uzdrowisk. Celem jest wyłonienie gminy o najlepszych inwestycjach proekologicznych i prowadzšcej politykę zrównoważonego rozwoju – podkreœla Wojciech Fułek.

Komisja konkursowa EKO HESTIA SPA składa się z przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Grupy ERGO Hestia oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.            ?

 

Dla społeczeństwa i œrodowiska

Grupa ERGO Hestia | Harmonijny rozwój w zgodzie ze œrodowiskiem

Jednym z największych problemów z jakim spotyka się Europa i Polska, z punktu widzenia zdrowia, jest jakoœć powietrza. Spoœród dziesięciu miast z najgorszš jakoœciš powietrza w Europie szeœć leży w Polsce. Sytuacja jest szczególnie zła w sezonie jesienno-zimowym. Każdego roku w Polsce umiera 44 tys. osób z powodu niskiej jakoœci powietrza. WyraŸna jest także zależnoœć liczby poronień od zanieczyszczenia powietrza.

– Jeżeli chcemy poprawić ten stan, musimy wypracować kompromis między rzšdem, przemysłem i naukš – przekonuje dyrektor generalny programu ONZ Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski. Dodaje, że w ostatnich latach sytuacja poprawiła się o tyle, że przemysł odpowiada za 10 proc. zanieczyszczeń, zaœ 80 proc. pochodzi z niskiej jakoœci kotłów domowych. Pozostałe 10 proc. należy do transportu.

Do zanieczyszczonego powietrza dochodzi kryzys wodny, który grozi Polsce suszš. Stšd istotny jest zrównoważony rozwój, który pozwoli na ochronęœrodowiska przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym.

Jednym z przykładów przedsiębiorców zmierzajšcych do harmonijnego rozwoju jest Grupa ERGO Hestia. Prezes Grupy Piotr M. Œliwicki podkreœla, że wiernoœć zasadom zrównoważonego rozwoju jest jednym z najpoważniejszych zobowišzań ERGO Hestii. – Sztandarowymi projektami w obszarze ekologii mogš być zbudowany w Sopocie Park Hestii, program wspierania rowerzystów, czy jedna z największych w Polsce firmowa flota samochodów o napędzie hybrydowym – wymienia prezes Grupy.

Grupa ERGO Hestia jest także jedynym fundatorem nagrody konkursu Eko Hestia Spa. Działania firmy sš wielopłaszczyznowe: wprowadziła carpooling – pracownicy mogš wspólnie przyjeżdżać samochodem i takie auta majš zarezerwowane kilkadziesišt miejsc parkingowych. Dla pracowników przyjeżdżajšcych rowerami Grupa wydaje finansowane przez niš obiady. – Prowadzimy 23 ekologiczne i społeczne inicjatywy dla społecznoœci, klientów, pracowników – wylicza przedstawiciel Grupy ERGO Hestia Mario Zamarripa. – Promujemy w nich artystów m.in. konkursem „Artystyczna Podróż Hestii”. W piętnastu edycjach konkursu wzięło udział 1800 młodych twórców.

Towarzystwo ubezpieczeń powołało ponad dekadę temu Fundację Integralia, która na drodze do aktywizacji zawodowej wspiera osoby z niepełnosprawnoœciami i pomaga pracodawcom przygotować się na współpracę z nimi.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) jest ciekawym projektem powołanym przez ERGO Hestię w 2009 roku, który wypłynšł z wniosku, że osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach można pomóc w lepszy sposób niż tylko poprzez wypłacanie odszkodowania lub renty. Ta ekspercka i dziœ już samodzielna jednostka koncentruje się na pomocy, zapewniajšc dopasowanš do potrzeb rehabilitację i umożliwiajšc powrót do zdrowia i aktywnoœci zawodowej. CPOP objęło opiekš w sumie szeœćset osób w szeœćdziesięciu oœrodkach rehabilitacji. Przez szeœć lat rehabilitację ukończyło sto osób. ERGO Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce zakupił egzoszkielet, innowacyjne urzšdzenie do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn dolnych.

 

http://media.ergohestia.pl/pr/329648/nagroda-eko-hestia-spa-dotarla-do-uniejowa

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL