Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Świetlice ratujš przed bezrobociem

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Szkoły chętnie uzupełniajš nauczycielskie etaty godzinami w œwietlicy. Niestety, tracš na tym dzieci.

Rozpoczšł się nabór do œwietlic szkolnych. Od tego, jak dużo dzieci zostanie do nich zapisanych, zależy liczba etatów nauczycielskich. Ci, którym w wyniku zmian obniżono wymiar etatu, majš nadzieję, że w nich je uzupełniš.

Wiadomo już, że zwiększy się liczba opiekunów w œwietlicach w Warszawie. – W zeszłym roku szkolnym były to 2330 osoby, na ten rok planujemy 2382 osoby – zapowiada Katarzyna Pieńkowska ze stołecznego ratusza. Z kolei w skierniewickich szkołach dla nauczycieli zatrudnionych w œwietlicach przewidziano łšcznie 30,5 etatu. – W bieżšcym roku szkolnym nie planujemy wzrostu tej liczby etatów – zapowiada Przemysław Rybicki z urzędu miasta. – Jednak dyrektorzy szkół zgłaszajš nam, że sš chętni do pracy na tym stanowisku.

W oœmiu szkołach podstawowych w Kołobrzegu i jednym gimnazjum zatrudnionych jest 40 nauczycieli œwietlic. W pięciu z nich doszła od wrzeœnia jedna osoba. W szeœciu szkołach zajęcia w œwietlicy przydzielono innym nauczycielom. – Najczęœciej dostali tam pół etatu, choć byli i tacy, którzy majš 0,2 etatu – wylicza Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu.

W Poznaniu w arkuszach organizacji szkoły w maju zatwierdzono 420 etatów wychowawców œwietlic (bez szkół specjalnych). – W sumie pracujš tam 592 osoby. Wynika stšd, że częœć osób realizujšcych etaty œwietlicowe nie ma pełnego etatu. Najczęœciej sš to godziny dla nauczycieli, którzy uzupełniajš w œwietlicy podstawowe pensum – przyznaje Hanna Surma, rzecznik prezydenta Poznania. Dodaje, że na wniosek dyrektorów szkół od 1 wrzeœnia corocznie zwiększana jest pula etatów w œwietlicy, a wynika to z deklaracji rodziców o korzystaniu przez ich dzieci z opieki œwietlicowej. – Planujemy dodatkowo uruchomić 20 etatów – mówi rzeczniczka.

Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego ratusza zapowiada, że od wrzeœnia 2017 r. wzroœnie liczba etatów wychowawców œwietlicy. – Można tak prognozować na podstawie arkuszy organizacji pracy szkół składanych we wczeœniejszych latach. Etatyzacja œwietlicy wynika z faktycznego zapotrzebowania na opiekę nad dziećmi, których praca zawodowa rodziców nie pozwala na odbieranie ich ze szkoły bezpoœrednio po zakończeniu zajęć – tłumaczy urzędniczka.

Problem kierowania nauczycieli przedmiotowych do œwietlic na wypełnienie etatu dostrzegajš nauczycielskie zwišzki. – Na Mokotowie jest szkoła, gdzie matematyczce zaproponowano częœć etatu z matematyki, a resztę jako dopełnienie w œwietlicy – opowiada Urszula WoŸniak, prezes mokotowskiego oddziału ZNP. Zauważa, że nie jest to dobre dla dzieci, jeœli godzinę–dwie majš jedni nauczyciele, a póŸniej się zmieniajš. – To nie jest zbyt edukacyjne – tłumaczy prezes WoŸniak.

Przewodniczšcy Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania NSZZ Solidarnoœć Ryszard Proksa mówi, że takie rozwišzanie jest dobre dla nauczycieli, jeœli dzięki temu zyskajš pełny etat, ale z pewnoœciš tracš na tym przebywajšce tam dzieci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL