Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Rzecznik Praw Dziecka do MEN: jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w internecie?

Fotolia.com
Co MEN zrobi, by walczyć z cyberprzemocš wobec młodych ludzi - Rzecznik Praw Dziecka zapytał o to minister Annę Zalewskš. Marek Michalak wskazuje na rosnšcš liczbę ofiar hejtu wœród dzieci i młodzieży, co ujawnił raport NIK.

- Coraz częœciej odnotowujemy poważne przypadki cyberprzemocy, które prowadzš do dramatów wielu młodych ludzi – podkreœla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystšpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, przywołujšc raport Najwyższej Izby Kontroli pt. Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wœród dzieci i młodzieży.

Rzecznik pyta szefowš resortu edukacji, czy planowane sš działania zmierzajšce do opracowania wytycznych okreœlajšcych sposób postępowania w zakresie identyfikowania i diagnozowania zjawiska cyberprzemocy oraz czy wcielono w życie działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z użyciem mediów elektronicznych.

- Przemoc rówieœnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważnym problemem społecznym. Zaobserwować można wzrastajšcš liczbę dzieci i młodzieży, które doœwiadczyły tej formy przemocy. Skłania to niewštpliwie do podejmowania działań identyfikujšcych wskazanš formę przemocy przez instytucje, które powinny zapobiegać i przeciwdziałać temu niebezpiecznemu, rozpowszechniajšcemu się zjawisku – pisze Rzecznik Praw Dziecka i zwraca uwagę, że agresja w Internecie nie jest zachowaniem odizolowanym od postaw społecznych przeja­wianych w życiu realnym, lecz ich konsekwencjš lub korelatem.

Marek Michalak wskazuje, że charakterystyczna dla tego zjawiska jest szybkoœć rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz powszechna ich dostępnoœć w sieci, co sprawia, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne i trudne do wyeliminowania.

Skontrolowane przez NIK Komendy Wojewódzkie Policji i Komendy Powiatowe Policji wraz z podległymi komisariatami, w latach 2013-2016 przyjęły łšcznie 89 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw zwišzanych z cyberprzemocš. Zawiadomienia w powyższych sprawach składali przede wszystkim rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich (67,4 proc.).

Czyny dotyczšce cyberprzemocy wœród dzieci i młodzieży polegały głównie na: uporczywym nękaniu, podszywaniu się pod innš osobę oraz wykorzystywaniu jej wizerunku, groŸbach karalnych, nieuprawnionej zmianie danych informatycznych czy w końcu zakłócaniu przetwarzania danych.

- Wyniki badań pokazujš, że aż 26,7 proc. ankietowanych uczniów przyznało, że zjawisko cyberprzemocy dotknęło ich bezpoœrednio. Także 24,5 proc. ankietowanych rodziców wskazało, że ich dzieci były bezpoœrednio ofiarš cyberprzemocy. Blisko połowa ankietowanych uczniów (48,8  proc.) stwierdziła, że w przypadku doœwiadczenia cyberprzemocy nie zwróciłaby się do nikogo o pomoc, a jedynie 13,3 proc. zwróciłaby się o pomoc do nauczyciela – zwraca uwagę RPD.

Œrednia wieku inicjacji internetowej w Polsce wynosi obecnie 9 lat i 8 miesięcy Wyniki badań Instytutu NASK wskazujš, że młodzież w zdecydowanej większoœci (86,2 proc.) korzysta z Internetu codziennie, w tym 43,2 proc. respondentów deklaruje, że jest bez przerwy „on line". Interakcje społeczne i rozrywka stanowiš dla nastolatków podstawowš treœć „œwiata wirtualnego".

- Wszelkie badania dotyczšce funkcjonowania dzieci w Internecie dajš nam, dorosłym, nauczycielom i rodzicom, wiedzę m.in. o zjawisku hejtu, a co za tym idzie możliwoœci podjęcia działań na rzecz ograniczania wynikajšcych z niego zagrożeń dla dzieci i młodzieży – apeluje Marek Michalak, przywołujšc wyniki badania prowadzonego pod patronatem RPD „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wœród młodzieży".

Raport NIK wskazuje na:

- brak właœciwie rozpoznanej skali zagrożenia;

- brak koordynacji na szczeblu centralnym, co nie sprzyja właœciwemu ukierunkowaniu i zwymiarowaniu działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wœród dzieci i młodzieży;

- nieinformowanie kuratorów oœwiaty o przemocy rówieœniczej występujšcej wœród uczniów przez dyrektorów placówek oœwiatowych;

- objęcie programem profilaktycznym jedynie uczniów, działania te nie obejmowały rodziców uczniów ani zatrudnionych nauczycieli;

- plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych nie uwzględniały doskonalenia umiejętnoœci profilaktycznych i edukacyjnych nauczycieli w zakresie cyberprzemocy;

- brak koordynacji działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wœród dzieci i młodzieży;

- brak opracowanych wytycznych oraz zasad postępowania dla jednostek podległych i nadzorowanych dotyczšcych cyberprzemocy;

- nie zlecanie jednostkom podległym (kuratoriom oœwiaty, ORE) realizacji zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wœród dzieci i młodzieży;

- brak działań monitorujšcych problem cyberprzemocy mimo jego dostrzeżenia przez kuratoria;

- doraŸny charakter kontroli dotyczšcych cyberprzemocy podejmowanych głównie w oparciu o skargi rodziców w przedmiocie działalnoœci szkoły w zwišzku z cyberprzemocš.

Zdaniem Marka Michalaka konieczne jest podjęcie działań profilaktycznych, opracowanie procedur interwencyjnych, aby reagować na niebezpieczne zjawiska w internecie i skutecznie eliminować zagrożenia, a także ograniczać negatywne skutki niepożšdanych zachowań w sieci. Rzecznik poprosił minister Zalewskš o analizę problemu i informację o planowanych działaniach jej resortu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL