Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Dlaczego nauczyciele uczš za darmo

123RF
W szkołach kwitnie przymusowy... wolontariat. Nauczyciele nie otrzymujš przez to pieniędzy za nadgodziny.

Nie ma godzin „karcianych", a nauczyciele wcišż uczš za darmo. Jak donosi Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijajšce zainteresowania i uzdolnienia uczniów sš prowadzone nierzadko jako wolontariat. Wbrew nazwie – przymusowy.

Godzin karcianych nie ma od zeszłego roku. Nauczyciele w 40-godzinnym tygodniu pracy powinni natomiast prowadzić inne zajęcia i czynnoœci wynikajšce z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniajšce potrzeby i zainteresowania uczniów. W tym roku doprecyzowano Kartę nauczyciela – jako zajęć statutowych i czynnoœci nauczyciele nie mogš prowadzić zajęć œwietlicowych ani pomocy psychologiczno-pedagogicznej. A według rozporzšdzenia MEN pomoc pedagogiczno-psychologiczna to m.in. zajęcia rozwijajšce uzdolnienia, umiejętnoœci uczenia się i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia wyrównawcze czy zajęcia rozwijajšce uzdolnienia) po nowelizacji powinny zatem odbywać się w granicach obowišzkowego pensum zajęć, nie zaœ zajęć statutowych. Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w godzinach ponadwymiarowych – za dodatkowym wynagrodzeniem.

– Szkoła zobowišzana jest objšć uczniów pomocš psychologiczno-pedagogicznš zgodnie z ich potrzebami. Od 1 wrzeœnia 2017 r. godziny na œwiadczenie takiej pomocy muszš zostać wskazane w arkuszu organizacji szkoły, a zatem uwzględnione także w budżecie szkoły – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Okazuje się, że dyrektorzy szkół zmuszajš nauczycieli, by prowadzili takie zajęcia jako wolontariat. Uzasadniajš, że zgodnie z treœciš art. 109 ust. 5 ustawy–Prawo oœwiatowe zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz rozwijajšce zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogš być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. Jak jednak podkreœlajš przedstawiciele ZNP, z przepisu tego wynika, że udział wolontariuszy jest dodatkowy i fakultatywny. Obligatoryjnie prowadzi je nauczyciel. Fakultatywnie zaœ w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela może brać udział wolontariusz.

Zgodnie z ustawš o systemie oœwiaty dyrektor szkoły stwarza wprawdzie warunki do działania w szkole wolontariuszy. Nie oznacza to jednak, że majš oni pracować za nauczycieli albo nauczyciele jako wolontariusze majš wykonywać swoje obowišzki pracownicze.

Podobnie nie można zastępować pracy nauczycieli osobami, które nauczycielami nie sš. Gdyby ustawodawca dopuszczał takš możliwoœć – wskazałby jš w treœci art. 15 ustawy– Prawo oœwiatowe obok regulacji dotyczšcych zatrudniania osób niebędšcych nauczycielami, prowadzšcych zajęcia w szkole.

– Umowa wolontariacka, która albo zastępuje pracę nauczyciela pracš wolontariackš, albo wymusza na nauczycielu prowadzenie zajęć w wolontariacie, narusza prawo i zasady współżycia społecznego. Jest nieważna z mocy prawa – podkreœla Krzysztof Lisowski, starszy specjalista ds. prawnych w Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL