Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Solidarność przeciw reformie szkolnictwa wyższego autorstwa Gowina

PAP, Bartłomiej Zborowski
Zwišzkowcy obawiajš się marginalizacji mniejszych uczelni i wzmocnienia władzy rektora.

Zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawców domagajš się wydłużenia konsultacji społecznych prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do trzech miesięcy. Wczeœniej ministerstwo zapowiadało długie konsultacje, ale przesyłajšc projekt, dało tylko miesišc na zgłoszenie uwag.

– Wydłużenie konsultacji mogłoby spowodować przesunięcie wejœcia w życie ustawy o rok. Projekt był szeroko dyskutowany. W Sejmie odbędzie się też wysłuchanie publiczne – wyjaœnił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW, na posiedzeniu zespołu Rady Dialogu Społecznego.

Większoœć przepisów wprowadzajšcych reformę miałaby wejœć w życie z poczštkiem paŸdziernika przyszłego roku.

Długoœć konsultacji to niejedyne zastrzeżenia partnerów społecznych.

– Zgodnie z projektem na uczelniach zawodowych nie jest wymagana działalnoœć twórcza. Obawiamy się ich marginalizacji. A przepływ jest jednokierunkowy. Częœć uczelni akademickich może się stać zawodowymi, ale nie na odwrót. To niezgodne z politykš zrównoważonego rozwoju – zauważył Bogusław Dołęga, przewodniczšcy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarnoœć. I dodał, że nie ma œrodków na stypendia dla wszystkich doktorantów. A reforma je przewiduje. Wštpliwoœci budzi też połšczenie w jednym strumieniu finansowania œrodków na dydaktykę i naukę. To z kolei może doprowadzić do przesunięcia œrodków z kształcenia.

Zwišzkowcy obawiajš się też wzmocnienia władzy rektora kosztem wspólnoty akademickiej. Głównym elementem polityki kadrowej będzie ocena pracy. Zasady tej oceny ustali zaœ rektor. Zwišzkowcy majš je tylko opiniować. Można np. zobowišzać w ten sposób pracowników do habilitacji, która zgodnie z ustawš przestanie być obowišzkowa.

Prof. Bobko podkreœlił, że resort jest otwarty na uwagi. Jednš z pierwszych decyzji wynikajšcych z konsultacji jest to, że postępowanie o przestępstwo œcigane z oskarżenia publicznego nie będzie przesłankš rozwišzania umowy z nauczycielem akademickim ani przeszkodš w pełnieniu funkcji rektora i w zasiadaniu w radzie uczelni.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL