Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Podstawa programowa dla szkół podstawowych i przedszkoli 2017

Fotolia
Czego i jak majš się uczyć dzieci w przedszkolu i 8-letniej podstawówce? Gotowe sš już wszystkie dokumenty potrzebne nauczycielom, aby uczyć w nowym systemie szkolnym. Mogš się z nimi zapoznać także rodzice.

Już od 1 wrzeœnia 2017 r.   do planów nauczania w oœmioletniej szkoły podstawowej będš włšczane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka oraz drugi język obcy nowożytny – od klasy VII. Zmieniš się również nazwy niektórych obowišzkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

O tym, ile godzin zajęć w tygodniu z poszczególnych przedmiotów będš miały dzieci decydujš ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektor szkoły  opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Zobacz Rozporzšdzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1 wrzeœnia wchodzi też w życie rozporzšdzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, okreœlajšce m.in. liczebnoœć klas i sytuacje w których dyrektor szkoły musi zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzšcego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w cišgu całego etapu edukacyjnego.

Z kolei minimalny zakres celów kształcenia i treœci nauczania zawiera podstawa programowa. To z niej wiadomo, czego majš być nauczane dzieci.


Dokumenty zawierajšce podstawę programowš wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem oraz treœć podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej,  a także podstawę programowš kształcenia specjalnego przygotowało MEN we współpracy z Oœrodkiem Rozwoju Edukacji.

Podstawa programowa z komentarzem (pliki pdf):

- Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (2 MB)

- Kształcenie specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu umiarkowanym lub znacznym (3 MB)

- dla 19 przedmiotów w szkole podstawowej:

Biologia (2 MB)

Chemia (2 MB)

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 MB)

Etyka (738 KB)

Fizyka (4 MB)

Geografia (3 MB)

Historia (3 MB)

Informatyka (4 MB)

Język polski (1 MB) - w œrodku lista lektur szkolnych

Język obcy nowożytny (4 MB)

Język mniejszoœci narodowej lub etnicznej (2 MB)

Matematyka (5 MB)

Muzyka (2 MB)

Plastyka (3 MB)

Przyroda (2 MB)

Technika (3 MB)

Wiedza o społeczeństwie (2 MB)

Wychowanie do życia w rodzinie (2 MB)

Wychowanie fizyczne (3 MB)

Zobacz całe rozporzšdzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiajšcej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL