Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Samorzšdy: wysokie koszty wdrażania reformy oświaty

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Koszty wdrażania reformy oœwiaty kilkukrotnie przekraczajš dofinansowanie, które otrzymajš samorzšdy.

Samorzšdy liczš koszty wprowadzenia reformy oœwiaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiadało, że pomoże im, wypłacajšc œrodki z rezerwy subwencji oœwiatowej. Zdaniem samorzšdów pomoc jest jednak zbyt mała. Przedstawiciele częœci z nich żalš się, że choć remonty już trwajš, œrodki jeszcze nie zostały wypłacone.

Remonty i meble

Gdańsk wyda w tym roku 4,5 mln zł na remonty (głównie łazienek i szatni) i 7 mln zł na wyposażenie szkół – zakup ławek i pomocy do pracowni. Otrzyma 156 tys. na œwietlice i 352 tys. zł na sanitariaty.

– To kilkakrotnie mniej niż rzeczywiste potrzeby – mówi Dariusz WołodŸko z gdańskiego magistratu.

Częstochowa dostanie zaœ 460 tys. zł. To o ok. 7,5 mln za mało w stosunku do szacowanych wydatków.

– Łšcznie przekazano ok. połowy kwoty, o którš wnioskował ten samorzšd – mówi Justyna Sadlak z biura prasowego MEN.

Podobnie było w stolicy.

– Nasz wniosek o częœciowe pokrycie kosztów reformy został przygotowany wg wytycznych ministerstwa i opiewał na 7 mln zł. Kwota wsparcia, jakš otrzymaliœmy, to 3,5 mln zł – mówi Marta Plasota z warszawskiego magistratu. I dodaje, że MEN nie uwzględnia najważniejszych kosztów reformy, np. budowy placów zabaw dla dzieci najmłodszych przy dotychczasowych gimnazjach.

Olsztyn złożył na razie wniosek o zwiększenie częœci oœwiatowej subwencji ogólnej w wysokoœci 98 509 zł. W paŸdzierniku będzie wnioskował także o dofinansowanie kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli (333 131 zł) oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli odchodzšcych na emeryturę.

– Możemy być może otrzymać całoœć, ale w ostatnich trzech latach otrzymywaliœmy od 25 proc. do 49 proc. wnioskowanej kwoty – mówi Patryk Pulikowski z biura komunikacji urzędu miasta.

Szukajš oszczędnoœci

Lublin w tym roku zapłaci za wdrażanie reformy ok. 3,5 mln zł. Otrzyma zaœ 480 tys. zł na remont sanitariatów, a na œwietlice – 325 tys. zł. Dostanie jeszcze œrodki na doposażenie sal w byłych gimnazjach, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej wysokoœci. Szacowany całkowity koszt wdrożenia reformy w tym mieœcie to około 17 mln.

– W zwišzku ze zwiększonymi wydatkami na wprowadzanie reformy edukacji musimy odłożyć modernizację pracowni komputerowych w szkołach i remonty placów zabaw w przedszkolach. A przyznane œrodki jeszcze nie dotarły do miasta – mówi Adam Nowak, rzecznik urzędu w Rudzie Œlšskiej. I dodaje, że nie było możliwoœci starania się o dodatkowe œrodki na utworzenie pracowni przedmiotowych dla uczniów klas VII w nowo powstałych oœmioletnich szkołach podstawowych.

– Dofinansowanie na ten cel będzie konsultowane ze stronš samorzšdowš podczas ustalania kryteriów podziału oœwiaty na rok 2018 – zaznacza Justyna Sadlak.

Wsparcie limitowane

Łšczna kwota 0,4 proc. rezerwy częœci oœwiatowej subwencji ogólnej wynosi w tym roku 167,6 mln zł. To z tej puli samorzšdy wnioskujš o zwrot kosztów dostosowania szkół do reformy oœwiaty. Zgodnie z ustawš o dochodach jednostek samorzšdu terytorialnego dysponentem tej rezerwy jest minister finansów. Przed jej rozdysponowaniem zasięga opinii MEN i reprezentacji jednostek samorzšdu.

– W sumie ministerstwo edukacji przekazało do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski na cele zwišzane ze wsparciem jednostek samorzšdu na kwotę 52,7 mln zł – mówi Justyna Sadlak.

Ministerstwo przyjęło limity dofinansowań. Np. na doposażenie œwietlic przyznawano maksymalnie 25 tys. zł na œwietlicę. Pozytywnie rozpatrzono wnioski z 312 samorzšdów, dotyczšce 522 szkół, a w nich 643 œwietlic na łšcznš kwotę 12,4 mln zł.

Maksymalny limit doposażenia pomieszczeń do nauki w dotychczasowych gimnazjach w meble wyniósł 10 tys. zł. Takie dofinansowanie otrzyma 328 jednostek samorzšdu na 2044 pomieszczenia w 546 szkołach. W sumie samorzšdy na meble otrzymajš 18,2 mln zł. W przypadku remontu sanitariatów gmina mogła wnioskować o maksymalnie 30 tys. na jednš łazienkę. MEN pozytywnie rozpatrzył wnioski 285 jednostek samorzšdu, dotyczšce 459 szkół i 1350 sanitariatów na łšcznš kwotę 22,1 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL