Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

RPO pyta Sejm o podstawy prawne niewpuszczenia uczniów z przypinkami na turniej wiedzy historycznej

Fotorzepa, Andrzej Cynka A.C. Andrzej Cynka
Rzecznik Praw Obywatelskich wystšpił do Kancelarii Sejmu o precyzyjne wskazanie podstawy prawnej i uzasadnienia decyzji o odmowie wstępu do Sejmu RP uczniom uczestniczšcym w II Turnieju Debat Historycznych IPN. RPO prosi w szczególnoœci o wskazanie, na czym miałoby polegać naruszenie porzšdku publicznego przez noszenie przypinek przez uczniów.

- Z dużym niepokojem odebrałem informację, że uczniowie I Społecznego Liceum Bednarska bioršcy udział w II Turnieju Debat Historycznych IPN (pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP) nie zostali wpuszczeni do Sejmu RP przez Straż Marszałkowskš wyłšcznie z powodu przypinek, jakie mieli na swojej odzieży – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej w liœcie z 14 czerwca (VII.600.11.2017).

- Pragnę podkreœlić, że na stronie internetowej Sejmu RP zamieszczono komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu w tej sprawie. W kontekœcie uniemożliwienia uczniom udziału w Turnieju Debat Historycznych wskazano w nim: „Parlament - jako miejsce stanowienia prawa - nie powinien być miejscem organizowania happeningów politycznych przez osoby odwiedzajšce tę instytucję". Sugeruje to wyraŸnie, że przy podejmowaniu decyzji przez Straż Marszałkowskš zwrócono uwagę przede wszystkim na merytorycznš treœć przypinek, które nawišzywały do poglšdów na sprawy społeczne i polityczne młodych osób. Należy jednoczeœnie zauważyć, że paradoksalnie na stronach Sejmu znalazł się również opis imprezy, w którym podkreœlono: „Turniej jest projektem edukacyjnym, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych [...] Dzięki uczestnictwu w debacie młodzież uczy się m.in. samodzielnego myœlenia, budowania spójnej i logicznej argumentacji, występowania publicznie, słuchania innych, brania odpowiedzialnoœci za swoje słowa oraz szanowania swoich rozmówców".

Majšc powyższe na uwadze, postanowiłem o zbadaniu okolicznoœci wydania wspomnianej wyżej decyzji Straży Marszałkowskiej. Przywołanie w komunikacie CIS „obowišzujšcych na terenie Sejmu przepisów bezpieczeństwa i organizacyjnych" nie uważam za satysfakcjonujšce i adekwatne – napisał rzecznik praw obywatelskich.

W zwišzku z tym, działajšc na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958), uprzejmie proszę Paniš Minister o zajęcie stanowiska w opisanej powyżej sprawie, w tym precyzyjne wskazanie podstawy prawnej i uzasadnienie podjęcia decyzji o odmowie wstępu do Sejmu RP uczniom uczestniczšcym w II Turnieju Debat Historycznych IPN. Proszę w szczególnoœci o wskazanie, na czym miałoby polegać naruszenie porzšdku publicznego przez noszenie przypinek - napisał RPO.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL