Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Zmiany dotyczšce żłobków i klubów dziecięcych

Fotolia.com
Do podmiotów, które mogš tworzyć żłobki i kluby dziecięce, zaliczono m.in. powiaty i województwa. Spełnienie wymagań sanitarnych przez klub potwierdza opinia wójta.

Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rozszerzono listę podmiotów, które mogš założyć żłobek lub klub dziecięcy. Dotychczas były to: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajšce osobowoœci prawnej. Po nowelizacji żłobki lub kluby mogš tworzyć także powiaty, województwa i instytucje publiczne (przede wszystkim dla dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach).

Wymogi dotyczšce opiekunów

Do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku lub klubie dopuszczono osoby, które uzyskały wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia zwišzane z opiekš nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, pod warunkiem odbycia 80-godzinnego szkolenia uzupełniajšcego. Wprowadzono obowišzek odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Opiekun czy wolontariusz w żłobku lub klubie może sprawować tę funkcję, jeżeli do 1 stycznia 2020 r. odbędzie szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

W nowych przepisach dodano wymóg sprawdzenia, czy osoba, która ma zostać zatrudniona w żłobku bšdŸ klubie, nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyœlne. Osoby te przed podjęciem zatrudnienia przedstawiajš zaœwiadczenie o niekaralnoœci. Dyrektor żłobka, osoba kierujšca pracš klubu dziecięcego, opiekun, pielęgniarka, położna, wolontariusz czy inna osoba zatrudniona do wykonywania pracy bšdŸ œwiadczenia usług w żłobku lub klubie muszš do 31 marca 2018 r. przedstawić zaœwiadczenie o niekaralnoœci wystawione nie wczeœniej niż 2 stycznia 2018 r.

Zasady prowadzenia

Dotychczas w klubie dziecięcym dzieci mogły przebywać do 5 godzin dziennie. Nowe przepisy zrównały żłobki i kluby pod względem długoœci pracy (zasadniczo do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka). W odniesieniu do klubu obowišzuje ograniczenie liczby dzieci (maksymalnie 30), przy czym dzieci te muszš mieć ukończony 1. rok życia. W żłobku lub klubie może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczajšcych do tej instytucji. Do kompetencji rady należy m.in. wizytacja – przez przedstawicieli rady – pomieszczeń żłobka lub klubu i w razie dostrzeżenia nieprawidłowoœci zgłoszenie ich do dyrektora żłobka bšdŸ osoby kierujšcej pracš klubu, a w razie nieusunięcia nieprawidłowoœci – do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dotychczas żłobek musiał mieć co najmniej dwa pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci, z czego jedno pomieszczenie musiało być przystosowane do odpoczynku dzieci. Po zmianach, w żłobku (tak jak w klubie dziecięcym) musi być co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci. Miejsce na odpoczynek dzieci może znajdować się w tym pomieszczeniu. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci musi wynosić co najmniej 16 m2, a w przypadku większej liczby dzieci ulega zwiększeniu. Powierzchnia przypadajšca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej: 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie lub 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin. Dopuszczono możliwoœć prowadzenia żłobka lub klubu w jednym budynku z przedszkolami, także w przypadku, gdy znajdujš się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.

Po zmianach, spełnienie wymagań przeciwpożarowych – w odniesieniu do żłobków i klubów – potwierdza się decyzjš komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast spełnienie warunków sanitarnych potwierdza się odmiennie, w zależnoœci od rodzaju instytucji. W przypadku żłobków potrzebna jest pozytywna decyzja państwowego inspektora sanitarnego, a klubów – pozytywna opinia wójta. W nowym rozporzšdzeniu (patrz podstawa prawna) okreœlono m.in. zmienione wymagania w zakresie wyposażenia w gaœnice, elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego oraz dróg ewakuacyjnych. W przepisach przejœciowych umożliwiono jednak dostosowanie żłobków i klubów do wymagań w tym zakresie do 1 stycznia 2019 r.

podstawa prawna: art. 12, art. 33 ust. 1 i 3, art. 41 pkt 1 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw zwišzanych z systemami wsparcia rodzin (DzU z 2017 r. poz. 1428)

podstawa prawna: rozporzšdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL