Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Konferencja LUMEN 2017

Punkt zwrotny. Ustawa 2.0. Polska potrzebuje uczelni kształcšcych na poziomie europejskim i œwiatowego poziomu badań naukowych. Żeby to osišgnšć, należy znaczšco zwiększyć nakłady na szkolnictwo i naukę. Œrodowiska akademickie uważajš, że reforma jest konieczna, ale trzeba jš rozumieć i właœciwie przeprowadzić.

III  konferencja Lumen 2017, która odbyła się 13-14 listopada w Warszawie, zgromadziła rektorów polskich i ukraińskich szkół wyższych, przedstawicieli ministerstwa nauki oraz instytucji zwišzanych ze œrodowiskiem naukowym.

Uczestnicy zastanawiali się między innymi, jak wykorzystać szanse, jakie stworzy uczelniom Ustawa 2.0. Podczas pierwszego dnia obrad dyskusje toczyły się wokół zarzšdzania uczelniami w Polsce i na œwiecie w kontekœcie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Drugi dzień konferencji był poœwięcony przede wszystkim  omawianiu rozwišzań, które trzeba będzie wprowadzić, jeœli ustawa wejdzie w życie.

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zaznaczył, że planowana reforma zakończy się powodzeniem, jeœli œrodowisko akademickie będzie współpracować.

– Dzisiejsza konferencja jest bardzo ważna. Za rok albo będziemy mieli nowy ustrój szkolnictwa wyższego, albo obecny. My, rektorzy, musimy zrozumieć treœć Ustawy 2.0. i zastanowić się nad tym, jak poprowadzić wspólnotę akademickš, aby zrealizować zmianę strukturalnš, którš ustawa przewiduje. Dyskutujmy – powiedział na wstępie prof. Jan Szmidt, przewodniczšcy KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej.                                                                                                                                                                                                        

Rektor w roli lidera

Zdaniem prof. Leonida Huberskiego, przewodniczšcego Zwišzku Rektorów Uczelni Ukrainy, rektora Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, to rektor odpowiada za jakoœć nauczania i musi podšżać za zmianami. – Kto nie daje rady, powinien zwolnić miejsce dla innych – stwierdził prof. Huberski. Z kolei, według prof. Ihora Kotsana, rektora Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, rektor powinien się przede wszystkim zastanowić, jaka jest rola uniwersytetów w społeczeństwie. – Misjš uniwersytetu jest edukacja. Na Ukrainie na jednej osi jest państwo, na drugiej biznes, który chce mieć dobrych specjalistów, a na trzeciej sš studenci. Uniwersytet powinien stać poœrodku i liczyć się ze zdaniem wszystkich trzech grup – dodał.

Autonomia daje swobodę pracy twórczej

Projekt Ustawy 2.0 daje dużš autonomię uczelniom, pomoże je zreorganizować i da im narzędzia do przeprowadzenia rewolucji w szkolnictwie wyższym i temu zagadnieniu poœwięcona była dyskusja, którš prowadził prof. Wiesław Banyœ z Uniwersytetu Œlšskiego, członek zarzšdu EUA. Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni będzie oznaczać większš centralizację władzy w rękach rektora, ale jednoczeœnie większš odpowiedzialnoœć wobec œrodowiska zewnętrznego. Dlatego konieczne jest wypracowanie nowych rozwišzań.

– Autonomia to nie przywilej, a koniecznoœć, która warunkuje swobodę pracy twórczej. Praca twórcza wymaga dużej wolnoœci akademickiej. Proste czynnoœci mogš być œciœle regulowane, ale nie praca twórcza. W zwišzku z tym oczekiwania œrodowiska akademickiego, że ta autonomia będzie się powiększać, sš oczywiste. Sš one spowodowane troskš o jakoœć. Pracownicy każdego szczebla powinni być rozliczani za jakoœć kształcenia oraz efektywnoœć wykorzystania œrodków. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że autonomia jest czymœ naturalnym, że może sprzyjać pracy na uczelniach. Przy czym, autonomia i swoboda nie mogš być podyktowane wygodš pracowników i władz uczelni – zauważył prof. Andrzej Eliasz, przewodniczšcy Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialnoœci Społecznej KRASP, rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016. Eksperci zgodnie stwierdzili, że poszerzenie autonomii uczelni musi wišzać się z integracjš strumieni finansowania.

Różne finansowanie

Zdaniem œrodowiska akademickiego reforma musi iœć w parze ze zwiększeniem œrodków na naukę, a wydatki te muszš być znacznie wyższe niż dotšd. Niektórzy sš zdania, że ustawa marginalnie traktuje kwestie finansowe, m.in. nie podaje Ÿródeł, z których uczelnie mogłyby pozyskiwać pienišdze, zbyt ogólnikowo przedstawia podział œrodków publicznych. – Ustawa jedynie zwiększa elastycznoœć w dysponowaniu œrodkami budżetowymi przez uczelnie. Przepisano wiele zapisów z dotychczasowej ustawy, co nie czyni jej spójnš – podkreœlił prof. Tadeusz Pomianek, prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzšdzania w Rzeszowie. Podczas dyskusji eksperci dokonali analizy finansowania szkół wyższych zarówno w zakresie kształcenia jak i badań naukowych za ostatnie dziesięć lat. – Okazuje się, że w analizowanym okresie nastšpiło wyrównanie dotacji na studenta dla poszczególnych uczelni i w żaden sposób nie była premiowana jakoœć kształcenia – dodaje.

Zdaniem prof. Romana Cieœlaka, rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, trzeba się otworzyć na różne, także pozabudżetowe, sposoby zdobywania pieniędzy.

Najlepsze pomysły docenione

Podczas wieczornej gali ogłoszono laureatów konkursu Lumen 2017 zainicjowanego przez PCG Polska. W 2017 organizatorami konkursu sš PCG Academia (grupa kapitałowa Public Consulting Group) i Fundacja Rektorów Polskich. W tegorocznej edycji, pomysły zgłaszali członkowie społecznoœci akademickiej w trzech kategoriach: Rozwój (partnerem jest „Rzeczpospolita”), Zarzšdzanie (partnerem jest Pearson Central Europe) oraz Współpraca (partnerem jest Bank Zachodni WBK realizujšcy program Santander Universidades). Zwycięzcš pierwszej kategorii jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kategorii Zarzšdzanie najlepszy okazał się pomysł Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zaœ w kategorii Współpraca – zwyciężyła Akademia Leona KoŸmińskiego. Kapituła konkursu LUMEN 2017 przyznała również Nagrody Specjalne dla: Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Lumen, od trzech lat wspiera i integruje społecznoœć osób profesjonalnie zarzšdzajšcych uczelniami w Polsce. Do grona organizatorów projektu w 2017 roku, obok firmy PCG (Public Consulting Group i PCG Academia), dołšczyli: Pearson Central Europe, Bank Zachodni WBK realizujšcy program Santander Universidades oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło MNiSW oraz Przewodniczšcy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). — Agnieszka Usiarczyk

 

PRZECZYTAJ CAŁY DODATEK - LUMEN 2017 - SPOTKANIE LIDERÓW ZARZĽDZANIA UCZELNIĽ

 

 

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL