Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Przejściowe pogorszenie nastrojów przedsiębiorców

Bloomberg
WskaŸnik bieżšcej oceny klimatu koniunktury gospodarczej znaczšco spadł w ostatnim miesišcu 2017 roku, chociaż wartoœć wskaŸnika odnoszšcego się do oczekiwań na przyszłoœć zachowuje względnš stabilnoœć – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wœród członków Pracodawców RP.

W grudniu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjšł wartoœć 118,3 pkt w zakresie oceny bieżšcej sytuacji biznesowej, wobec 122,8 pkt w listopadzie. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 127,8 pkt w poprzednim miesišcu do 126,4 pkt w grudniu.

W grudniu po raz drugi w 2017 r. – a zarazem ostatni – oba główne wskaŸniki indeksu uległy obniżeniu. Coraz wyraŸniej zarysowuje się zapoczštkowane w paŸdzierniku zachwianie dotychczasowego pozytywnego trendu. Spadek subindeksu oceny bieżšcej był najgłębszy od wrzeœnia 2016 r., podczas gdy subindeks odnoszšcy się do oczekiwań na najbliższe półrocze obniżył się najbardziej od dwóch miesięcy. Zdecydowanie gorzej prezentujš się tendencje zmiany oceny bieżšcej koniunktury gospodarczej, podczas gdy wskaŸnik o charakterze prognostycznym cechuje znacznie większa stabilnoœć. Pozwala to przypuszczać, iż nie mamy do czynienia z trwałym pogorszeniem klimatu biznesowego, lecz obecne osłabienie optymizmu przedsiębiorców będzie przejœciowe. Podkreœlenia wymaga również fakt, iż wartoœci obu wskaŸników utrzymujš się powyżej granicy 100 pkt, co oznacza przewagę pozytywnych wskazań. Wzrósł ponadto odsetek firm deklarujšcych zwiększenie poziomu inwestycji (najwyżej od wrzeœnia 2017 r.) oraz zatrudnienia (najwyżej od paŸdziernika 2017 r.).

Największy optymizm panuje wœród firm z sektora przemysłowego i wydobywczego, podczas gdy najmniej optymistycznie oceniajš sytuację przedsiębiorstwa budowlane. Przedsiębiorcy sygnalizujš, że coraz poważniejszym wyzwaniem dla nich jest gwałtowny wzrost kosztów pracy oraz usług obcych zwišzany z obecnš sytuacjš panujšcš na rynku pracy, a także towarzyszšcy temu wzrost kosztów materiałów. Jest to szczególnie odczuwane w budownictwie, gdzie powstała znaczšca nierównowaga rynkowa, której przejawem jest niewystarczajšca podaż w stosunku do wielkoœci popytu. Problemy w ocenie tej branży pogłębia również stosowanie mechanizmu odwróconego obcišżenia VAT.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (około 19 tys. firm zatrudniajšcych około 5 mln osób) oceniajš co miesišc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozujš koniunkturę dla biznesu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL