Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

GUS: spada skrajne ubóstwo w Polsce

Fotorzepa, Jerzy Dudek
W 2016 r. w Polsce spadło skrajne ubóstwo; w 2016 r. skrajnie ubogich było 4,9 proc., a rok wczeœniej 6,5 proc. - podał GUS. Najbardziej zyskały rodziny wielodzietne - wœród tych z trójkš i większš liczbš dzieci wskaŸnik skrajnego ubóstwa zmniejszył się z ok. 17 proc. do 10 proc.

Według analityków GUS, czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. to wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. œwiadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).

Gospodarstwo domowe uznane za żyjšce w skrajnym ubóstwie to takie, w którym wydatki (w tym obejmujšce wartoœć artykułów otrzymanych bezpłatnie i wartoœć spożycia naturalnego) sš niższe od granicy ubóstwa obliczanej w oparciu o minimum egzystencji, szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W 2016 r. IPiSS minimum to obliczył na 439,55 - 555,02 zł na osobę miesięcznie w zależnoœci od typu gospodarstwa domowego. Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzić może do biologicznego wyniszczenia.

Jak napisano w komunikacie GUS, z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, iż w 2016 r. wyraŸnie poprawiła się sytuacja gospodarstw domowych, co znalazło odzwierciedlenie w znaczšcym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa.

W 2016 r. w przypadku stopy ubóstwa skrajnego zaobserwowano znaczšcy spadek wartoœci wskaŸnika w odniesieniu do roku poprzedniego (o 1,6 p. proc.). Oznacza to, że w 2016 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 5 proc. osób w Polsce.

GUS wyliczył, że obserwowany w 2016 r. spadek ubóstwa skrajnego dotyczył zdecydowanej większoœci branych pod uwagę grup. Najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci w wieku 0-17 lat, rodzin wielodzietnych, tj. małżeństw (w grupie małżeństw GUS uwzględnił też zwišzki nieformalne - PAP) z trójkš dzieci na utrzymaniu oraz małżeństw z czwórkš lub większš liczbš dzieci na utrzymaniu, także w gospodarstwach, w których osoby utrzymujšce finansowo rodzinę w całoœci lub w większoœci posiadajš wykształcenie co najwyżej gimnazjalne czy zasadnicze zawodowe, wœród rolników, a także wœród mieszkańców wsi i małych miast, o liczbie ludnoœci poniżej 20 tys.

GUS zauważył też, że zmniejszył się również zasięg ubóstwa skrajnego w gospodarstwach z osobami niepełnosprawnymi, w tym w gospodarstwach z niepełnosprawnymi dziećmi do lat 16 oraz niepełnosprawnš osobš utrzymujšcš finansowo rodzinę w całoœci lub w większoœci.

Podobnie jak w latach wczeœniejszych wskaŸnik ubóstwa był najniższy w gospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu, w gospodarstwach z osobš utrzymujšcš finansowo rodzinę w całoœci lub w większoœci posiadajšcš wykształcenie wyższe, a także wœród mieszkańców największych miast, o liczbie ludnoœci wynoszšcej co najmniej 500 tys.

Według analityków GUS, czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. to wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. œwiadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL