Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

RPP: w najbliższych kwartałach inflacja stabilna

Bloomberg
W najbliższych kwartałach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie - poinformowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Według RPP ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego 2,5 proc. w œrednim okresie jest ograniczone.

Na kończšcym się w œrodę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe. Tym samym stopa referencyjna pozostanie zatem w wysokoœci 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

RPP zwróciła uwagę, że bieżšce dane o polskiej produkcji nadal sygnalizujš poprawę koniunktury w I kw. br. Głównym czynnikiem wzrostu aktywnoœci gospodarczej pozostaje rosnšcy popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty œwiadczeń wychowawczych. Wskazuje na to utrzymujšca się wysoka dynamika sprzedaży detalicznej.

Napisano, że po wyraŸnym wzroœcie rocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poczštku roku, w marcu inflacja nieco się obniżyła. Inflacja bazowa jest nadal niska, co wskazuje na utrzymujšcš się słabš presję popytowš. Mimo rosnšcego zatrudnienia i płac wcišż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy.

"W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie efektów wczeœniejszego wzrostu cen surowców na rynkach œwiatowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej zwišzanej z poprawš krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwoœciš odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół - PAP) w œrednim okresie jest ograniczone" - napisano.

Według RPP w œwietle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na œcieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomicznš.

Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinajšc wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL