Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Ratowanie ginšcych języków

Obecnie wilamowski jest pierwszym językiem dla jedynie 25 osób
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Miasteczko Wilamowice w powiecie bielskim goœci do 28 wrzeœnia badaczy z całego œwiata - trwa tam szkoła terenowa, w ramach której odbywajš się seminaria i warsztaty poœwięcone ratowaniu ginšcych języków. Wilamowianie dzielš się doœwiadczeniem z ratowania swojego własnego języka: wilamowskiego.

— Język wilamowski ma korzenie w œredniowieczu, gdy na tereny Œlšska, Małopolski przybywali osadnicy z zachodniej Europy — wyjaœnia Bartłomiej Chromik, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, który językiem wilamowskim zajmuje się w swojej pracy naukowej. — Język ten wykazuje spore podobieństwa ze œredniowiecznymi odmianami językowymi germańskimi, z Niemiec, z Holandii, ale sš w nim też wpływy słowiańskie, wynik kontaktu językowego zachodzšcego przez 800 lat.

Po II wojnie œwiatowej używanie języka wilamowskiego zostało zakazane: Wilamowianie stali się ofiarami bardzo silnych represji, przez co język ten zaczšł zanikać, przestano przekazywać go młodszym pokoleniom. Obecnie wilamowski jest pierwszym językiem dla jedynie 25 osób. Na podstawie zbieranych od nich materiałów, badacze uzupełniajš słownik języka wilamowskiego.

- Duża częœć używanych na œwiecie odmian językowych jest zagrożona — podkreœla Bartłomiej Chromik. — Wychodzimy z założenia, że jako społecznoœć ogólnoludzka powinniœmy się tym tendencjom przeciwstawić, ponieważ zazwyczaj nie sš to samoczynnie zachodzšce procesy, lecz np. wynik działań politycznych czy Ÿle pojmowanej globalizacji.

W ramach działań majšcych temu zapobiegać, w Wilamowie przygotowuje się sztuki teatralne wystawiane w języku wilamowskim. 25 wrzeœnia premierę miał miał „Óf jer wełt": trzeci — po „Małym księciu" i „Hobbicie" — spektakl w całoœci w języku wilamowskim. - Przygotowujšc z uczniami przedstawienia w języku wilamowskim udowadniamy nieprawdziwoœć stereotypowego myœlenia, że taki język nadaje się tylko i wyłšcznie do stosowania przez garstkę starszych ludzi — stwierdza Tymoteusz Król.

—pap, Nauka w Polsce

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL