Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cudzoziemcy

Sšd: wojewoda pomorski zapłaci Ukraińcowi 5 tys. zł za przewlekłe postępowanie

123RF
Sšd orzekł, że wojewoda pomorski ma zapłacić obywatelowi Ukrainy 5 tys. zł z powodu zbyt długiego postępowania.

Aleksiej G. (dane zmienione) wystšpił w lipcu 2015 r. do wojewody pomorskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

PóŸniej oceniał, że wniosek załatwiano przewlekle i biurokratycznie. Zamiast zwrócić się jednym pismem o całoœć potrzebnej dokumentacji, urzšd występował w odstępach kilku miesięcy odrębnymi pismami o pojedyncze dokumenty. Osiem razy przesuwano terminy załatwienia sprawy o dwa–trzy miesišce, wyznaczajšc nowe. Przez prawie osiem miesięcy, od maja do grudnia 2016 r., nie podejmowano żadnych czynnoœci albo były one pozorne. Sprawa rozpoczęta w 2015 r. była kontynuowana w 2016 r., a zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ważne do 30 wrzeœnia 2017 r., zostało wydane dopiero w grudniu 2016 r., czyli po blisko półtora roku.

W maju 2017 r. Aleksiej G. wystšpił do wojewódzkiego sšdu administracyjnego ze skargš na przewlekłe rozpatrywanie sprawy. Na skutek długotrwałego postępowania został bowiem pozbawiony na długi czas możliwoœci wykonywania pracy. Musiał wystšpić do pracodawcy o udzielenie bezpłatnego urlopu od lipca 2015 r. do czasu załatwienia sprawy w grudniu 2016 r., a starania o podjęcie zatrudnienia okazały się bezowocne.

Wojewoda wyjaœnił, że niejednokrotnie urzšd rozpatrujšcy sprawę nie może w sposób wyczerpujšcy wezwać do uzupełnienia dokumentów, gdyż nadesłane dokumenty nie wyjaœniajš sytuacji, lecz wręcz stwarzajš nowe wštpliwoœci i rodzš  nowe pytania. Trzeba więc wysyłać kolejne wezwania i z przyczyn niezależnych od organu wyznaczać nowe terminy. Tak było właœnie w tej, skomplikowanej, sprawie.

Na podstawie jej akt WSA ocenił, że postępowanie było długotrwałe, przewlekłe, w sposób oczywisty i niedopuszczalny przekraczano terminy. Zdaniem sšdu, chociaż przepisy ustawy o cudzoziemcach nie wskazujš terminów załatwienia sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, należy stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wojewoda powinien więc załatwić sprawę w cišgu najwyżej dwóch miesięcy.

WSA przyznał, że przepisy ustawy o cudzoziemcach, wymagajšce konsultacji z wieloma innymi organami, mogš wprawdzie powodować, że niekiedy zachowanie terminów może się okazać niemożliwe, ale w tej sprawie procedura konsultacji nie miała wpływu na przedłużenie się postępowania. Tymczasem, mimo że już w maju 2016 r. urzšd dysponował wszystkimi dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku, nadal wskazywano kolejne terminy załatwienia sprawy, powołujšc się na jej skomplikowany charakter.

Sšd uwzględnił więc wniosek skarżšcego o przyznanie od wojewody pomorskiego sumy pieniężnej w wysokoœci 5 tys. zł. Jest to œrodek stosowany w szczególnie drastycznych przypadkach zwłoki organu i forma rekompensaty za zwłokę w załatwieniu sprawy.

Wyrok jest nieprawomocny. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformował, że zostanie wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Sygnatura akt: III SAB/Gd 23/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL