Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Budownictwo: jakie prace remontowe wymagajš zgody

Fotorzepa/ Robert Gardziński
Remont obiektu będzie wymagał zgłoszenia do urzędu - mówi Joanna Wierzbicka, ekspert Kancelarii Zajšc Zarębski i Partnerzy.

Rzeczpospolita: Gdyby trzymać się œciœle prawa, to właœciwie tylko malowanie œcian i położenie kafelków można wykonać bez formalnoœci. W jakim zakresie da się odnowić mieszkanie bez żadnych zgłoszeń i zgód urzędowych?

Joanna Wierzbicka, prawnik w Kancelarii Zajšc Zarębski i Partnerzy: Regulacje prawne odnoszšce się do remontów lokali mieszkalnych znajdujš się w ustawie – Prawo budowlane. Niestety, przeważajšca częœć prac remontowych wymaga zgłoszenia do właœciwego organu bšdŸ uzyskania pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej.

Bez dopełniania jakichkolwiek formalnoœci możliwe jest wykonanie w mieszkaniu prac polegajšcych na tzw. bieżšcej konserwacji, czyli m.in. przeprowadzenie modernizacji łazienki czy kuchni, pomalowanie wnętrza, wymiana okładziny podłogowej, drzwi wewnętrznych, a także montaż instalacji teleinformatycznej lub alarmowej.

Z kolei roboty typu przebudowa œcian działowych, urzšdzenie łazienki w innym miejscu czy też wymiana w lokalu wewnętrznych instalacji: wodocišgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej czy centralnego ogrzewania, wymagajš dokonania zgłoszenia robót właœciwemu organowi.

Jeœli już trzeba dopełnić formalnoœci, to co i gdzie zgłaszać?

Prace prowadzone podczas remontu wymagajš zgłoszenia we właœciwym – ze względu na położenie nieruchomoœci – starostwie powiatowym bšdŸ w urzędzie miasta na prawach powiatu. W zgłoszeniu należy okreœlić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także załšczyć oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœciš na cele budowlane, ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

Z kolei w przypadku koniecznoœci uzyskania pozwolenia na budowę stosowny wniosek należy złożyć w ww. urzędach i załšczyć do niego m.in. egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrębnymi, oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœciš na cele budowlane, ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Inwestor powinien również mieć na uwadze, że w przypadku lokali mieszkalnych znajdujšcych się w budynkach wielorodzinnych o zamiarze prowadzenia poważniejszego remontu powinien powiadomić spółdzielnię mieszkaniowš lub wspólnotę mieszkaniowš.

Czym się różni remont od przebudowy z formalnego punktu widzenia? Co powinien wzišć pod uwagę inwestor?

Remont i przebudowa to pojęcia zdefiniowane w ustawie – Prawo budowlane. Remont to wykonywanie w istniejšcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajšcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowišcych bieżšcej konserwacji.

Remont obiektu budowlanego będzie wymagał wniesienia przez inwestora zgłoszenia do właœciwego urzędu. Z kolei przebudowa polega na wykonywaniu robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejšcego obiektu budowlanego, poza charakterystycznymi parametrami, takimi jak kubatura, powierzchnia zabudowy, długoœć, szerokoœć, wysokoœć i liczba kondygnacji.

W przypadku dokonywania przebudowy inwestor musi pamiętać, że będzie zobligowany uzyskać pozwolenie na budowę.

Sš takie prace, jak np. tynkowanie wnętrz czy ocieplanie domu od œrodka, które zwykle sš wykonywane bez zgody urzędu. Podobno jednak trzeba je zgłosić?

Zarówno ocieplanie domu od œrodka, jak i tynkowanie wnętrz wymaga dokonania zgłoszenia w urzędzie. W przypadku niezgłoszenia remontu bšdŸ przeprowadzenia go pomimo sprzeciwu organu istnieje możliwoœć jego zalegalizowania (pod warunkiem jego zgodnoœci z prawem) poprzez przedłożenie we właœciwym urzędzie inwentaryzacji wykonanych prac i ewentualnie odpowiednich ocen technicznych bšdŸ ekspertyz. Nie będzie wtedy obowišzku uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Na jakie prace wokół domu trzeba mieć zgodę urzędu? Na przebudowę wjazdu do garażu, położenie kostki na podjeŸdzie?

Zasadniczo bez uzyskiwania dodatkowych zgód możemy przeprowadzić prace zwišzane m.in. z zagospodarowaniem terenu wokół domu, budowš obiektów małej architektury (np. murowany ogrodowy grill) czy budowš ogrodzenia do wysokoœci 2,20 m. Inne prace będš wymagały zgłoszenia bšdŸ uzyskania pozwolenia na budowę.

Z pewnoœciš, zgłoszenia w urzędzie będš wymagały prace zwišzane z naprawš lub budowš nowego podjazdu do garażu, chodników, instalacjš bramy wjazdowej w nowym miejscu, tynkowaniem œcian zewnętrznych i malowaniem elewacji domu, dociepleniem budynku o wysokoœci powyżej 12 m, a także budowš basenu czy oczka wodnego o powierzchni do 50 mkw.

Wymianę okien czy pokrycia dachu też trzeba zgłosić?

Zarówno zmiana pokrycia dachu, jak i wymiana okien – bez zmiany ich wielkoœci – wymaga zgłoszenia do urzędu. Podobnie w przypadku wstawiania okna połaciowego, o ile jego wstawienie nie wymaga zmiany ani naruszenia konstrukcji dachu. Z kolei prace polegajšce na wymianie lub wzmocnieniu więŸby dachowej domu, wymiana okien ze zmianš ich wielkoœci bšdŸ wstawienie okien wymagajšce zmiany konstrukcji dachu będš wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy na przebudowę ogrodzenia posesji należy mieć zgodę?

Zgłoszenia we właœciwym organie przebudowy ogrodzenia posesji będzie trzeba zawsze dokonać w przypadku ogrodzenia o wysokoœci powyżej 2,2 m. W przypadku ogrodzeń niższych nie istnieje obecnie potrzeba uzyskiwania zgody urzędu.


Co w sytuacji, gdy okaże się, że nowe ogrodzenie czy altanka przed domem jest samowolš budowlanš?

Wykonanie robót budowlanych bez stosownych zgód może zostać potraktowane jako samowola budowlana. W przypadku gdy nadzór budowlany wykryje samowolę budowlanš legalizacja wymaga dostarczenia do nadzoru budowlanego wszystkich dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu, projektu zagospodarowania działki oraz zaœwiadczenia o zgodnoœci przeprowadzonych prac z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Konieczne będzie również wniesienie opłaty legalizacyjnej, której wysokoœć zależy od rodzaju obiektu.

W skrajnych przypadkach organ może nakazać doprowadzenie do stanu sprzed robót budowlanych, m.in. poprzez rozbiórkę obiektu.

 

CV

Joanna Wierzbicka, prawnik w Kancelarii Zajšc Zarębski i Partnerzy. Zajmuje się m.in. sprawami z zakresu prawa nieruchomoœci oraz prawa własnoœci intelektualnej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL