Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Depozyt receptš na kłopot

Inwestor, który próbuje ominšć dłużnika swojego wykonawcy i wypłaca wynagrodzenie wprost na rachunek podwykonawcy, mimo że ten o to nie wnosi, ponosi odpowiedzialnoœć odszkodowawczš.

„Działanie inwestora przelewajšcego, wbrew zajęciu egzekucyjnemu, wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane na rzecz podwykonawcy, bez jego żšdania, z powołaniem się na odpowiedzialnoœć solidarnš inwestora wynikajšcš z art. 647[1] par. 5 kodeksu cywilnego, pocišga za sobš jego odpowiedzialnoœć odszkodowawczš na podstawie art. 415 k.c. za szkodę w majštku wierzyciela egzekwujšcego, spowodowanš niemożnoœciš zaspokojenia się tego wierzyciela z majštku dłużnika egzekwowanego, będšcego wykonawcš tych robót" – to fragment orzeczenia Sšdu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt I ACa 543/16).

Rozpoznawał on apelację od wyroku sšdu okręgowego, którego wnioski podzielił. Sprawa dotyczyła interesów czterech podmiotów: inwestora (spółki akcyjnej G.), wykonawcy (spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš K.), podwykonawcy (M.) oraz wierzyciela wykonawcy (spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš L.).

Inwestor zawarł umowę z wykonawcš 11 czerwca 2012 r. na prace projektowe i budowlane. Ich wykonanie w obu zakresach powierzone zostało podwykonawcy. 2 lipca 2013 r. wykonawca K. zwrócił się do inwestora, by ten wypłacił wynagrodzenie za wykonane prace bezpoœrednio na rachunek podwykonawcy. W grę wchodziła kwota 2 500 590 zł.

6 sierpnia inwestorowi G. doręczone zostało jednak zajęcie od komornika, na rzecz wierzyciela wykonawcy (na ponad 311 tys. złotych). Postanawia więc poinformować komornika, że ma w najbliższym czasie otrzymać faktury do opłacenia od K. W piœmie wskazuje również, że wykonawca chce, by jego spółka rozliczała się bezpoœrednio z M.

Te informacje docierajš do wierzyciela wykonawcy, który sprzeciwia się takiemu obrotowi sprawy. Mimo to 31 paŸdziernika inwestor pisze do podwykonawcy, że wyraża zgodę na wystawienie przez niego faktur bezpoœrednio na siebie. Tak też się dzieje. W efekcie w grudniu spółka akcyjna G. przelewa podwykonawcy pienišdze (pomijajšc wykonawcę i tym samym jego wierzyciela).

Wierzyciel wykonawcy postanawia pójœć do sšdu i pozwać inwestora. I wygrywa. „Spór pomiędzy stronami ma (...) charakter prawny i sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy pozwanemu jako poddłużnikowi wolno było – po doręczeniu zajęcia wierzytelnoœci przysługujšcej od niego dłużnikowi egzekwowanemu, to jest wykonawcy (...) – spełnić œwiadczenie do ršk innego podmiotu, niebędšcego dłużnikiem wierzyciela egzekwujšcego, to jest (...)podwykonawcy dłużnika. W przekonaniu Sšdu Apelacyjnego na tak stawiane pytanie należy stwierdzić, że w omawianym w niniejszej sprawie stanie faktycznym pozwany uprawnienia takiego nie posiadał" – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia gdańskiej apelacji.

– O treœci wyroku zadecydowały dwie podstawowe kwestie. Cesja wierzytelnoœci o zapłatę wynagrodzenia na linii wykonawca – podwykonawca. Sšdy obu instancji uznały, że nie miała ona miejsca. Pozwany inwestor był więc dłużnikiem wykonawcy, kiedy wypłacał jego wynagrodzenie podwykonawcy – komentuje radca prawny Łukasz Mróz.

Drugi aspekt dotyczy natomiast wymagalnoœci roszczenia podwykonawcy i zapłatę jego wynagrodzenia przez inwestora. Sšd apelacyjny podzielił poglšd o bezterminowym charakterze takiego zobowišzania. To natomiast pocišga za sobš koniecznoœć wezwania inwestora do zapłaty przez podwykonawcę.

– Wezwanie takie nie zostało złożone, nie nastšpiła więc wymagalnoœć. Te dwie okolicznoœci doprowadziły sšdy do wniosku, że płacšc wynagrodzenie bezpoœrednio podwykonawcy, inwestor naruszył swoje obowišzki wynikajšce z zajęcia egzekucyjnego – tłumaczy mec. Mróz.

Prawnik dziwi się niefrasobliwoœci z jakš inwestor podchodził do transferu œrodków pomiędzy nim, generalnym wykonawcš a podwykonawcš. Wypłacił temu ostatniemu pienišdze mimo œwiadomoœci zajęcia przez komornika oraz jasnego stanowiska wierzyciela wykonawcy. – Jeżeli na przykładzie tej sprawy miałbym udzielić inwestorom jakiejœ rady, brzmiałaby ona następujšco: jeżeli po wynagrodzenie zgłasza się do państwa więcej niż jeden chętny, państwa najlepszym przyjacielem staje się depozyt sšdowy. Złożenie w nim kwoty wynagrodzenia jest równoważne z wykonaniem obowišzku zapłaty – puentuje ekspert.   

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL