Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Perspektywy dla polskich inwestycji w Brazylii

Rzeczpospolita
Jak inwestować w Brazylii, jakie sš perspektywy i warunki dla inwestorów zagranicznych, a także – czy klimat inwestycyjny może się zmienić po jesiennych wyborach parlamentarnych oraz prezydenckich – o tym dyskutujš uczestnicy konferencji "Doing business in Brazil" zorganizowanej przez Ambasadę Brazylii i Polsko-Portugalskš Izbę Gospodarczš.

"Rzeczpospolita" objęła patronat medialny nad tym seminarium.

- Brazylia i Polska majš dobre i długie relacje od blisko wieku – powiedział Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii w Polsce, witajšc goœci na seminarium „Doing business in Brazil”. Podkreœlił, że Brazylia ma także bliskie więzi z Polskš dzięki polskiej emigracji, dziœ w Brazylii żyje 2 mln ludzi polskiego pochodzenia. - Brazylia jest największym partnerem Polski w Ameryce Łacińskiej i widzimy w ostatnich latach rosnšcš liczbę inwestycji. Brazylia jest krajem wielkoœci kontynentu, pištym największym na œwiecie, z szóstš populacjš œwiata. To także jedna z największych gospodarek œwiata - dodał.

- W 2017 r. Brazylia przezwyciężyła recesję, która zaczęła się w 2015 r. Mam nadzieje, ze to seminarium udowodni państwu, ze potencjał wzrostu jest niekwestionowany – podkreœlał ambasador. - Brazylia ma jeden z największych rynków œwiata. Jest stabilna politycznie i gospodarczo, to kreuje bardzo przyjazny klimat dla inwestycji. Brazylia oferuje wiele możliwoœci dla inwestycji i polskich firm, które szukajš partnerów. Już kilka polskich firm zdecydowało się wejœć na nasz rynek – mówił ambasador.

Brazylijski adwokat Paulo Cesar Teiceira Duarte Fiho, z kancelarii Rothman Advogados z Sao Paulo, przedstawił kilka kulturowych i podatkowych aspektów prowadzenia biznesu w Brazylii.

- Macie do czynienia z innego rodzaju zwierzęciem – powiedział Fiho o inwestowaniu w Brazylii. – Ale gdy zrozumiecie, jak rzeczy sš tu rozwišzywane, macie szansę na prowadzenie bardzo efektywnego biznesu – dodał.

Wœród problemów, które mogš zaskoczyć zagranicznych inwestorów, Brazylijczyk wymienił biurokrację oraz korupcję, z którš wcišż zmaga się ten kraj. Fiho podkreœlił jednak, że sytuacja w cišgu ostatnich lat bardzo się poprawiła, podobnie jak skutecznoœć œcigania tego rodzaju przestępstw. - Korupcja wcišż jest problemem, korupcja dotyka wielu aspektów robienia biznesu w Brazylii. Niestety, gdzie jest rozległa biurokracja, jest i korupcja – mówił Fiho.

- Mamy takie wyrażenie jak „brazylijskie koszty”, używamy go na okreœlenie dodatkowych kosztów, które trzeba uwzględnić podczas prowadzenia biznesu w Brazylii. Sš one powodowane przez biurokrację, niewystarczajšco rozwiniętš infrastrukturę, wysokie koszty pracy i nieefektywnoœć pracy. Dodatkowe wydatki idš na przykład na dodatkowych prawników, potrzeba więcej czasu na przygotowanie umów – wyjaœniał Fiho.

Prowadzenie biznesu w Brazylii zdaniem eksperta jest bardziej powolne, Bank Œwiatowy plasuje Brazylię na 116 miejscu poœród 189 krajów pod względem łatwoœci zakładania firmy.

Jak podkreœlił adwokat, ogromne znaczenie majš osobiste relacje. - Lubimy rozmowy, lubimy poznać partnerów. Brazylia jest znana jako kraj, który największe znaczenie przykłada do osobistych relacji. Brazylijczycy wolš spotkania od rozmów telefonicznych, a rozwijanie biznesowych relacji to zwykle dłuższy proces niż w Europie, ponieważ zaufanie zdobywa się stopniowo. Ale kiedy już relacje zostanš nawišzane, współpraca przyœpiesza – mówił Fiho.

Mniejszy natomiast nacisk przykładany jest do formalnoœci i punktualnoœci. Dlatego może zaskoczyć bardziej bezpoœredni ton listów, a także swobodne podchodzenie do przychodzenia na spotkania. – SpóŸnienie na spotkanie nie jest niezwykłe. Wręcz tego oczekujemy, a przyjœcie punktualnie na spotkanie prywatne jest wręcz niezręczne – mówi dr Paulo Cesar Teiceira Duarte Fiho.

Język portugalski w tym kraju dominuje, a Brazylijczycy nie sš poliglotami. Nauczenie się portugalskiego jest kluczowe dla długoterminowej pracy w Brazylii. System podatkowy jest skomplikowany. - Mam doktorat z księgowoœci, a wcišż nie do końca go rozumiem – żartował dr Fiho. Wyjaœnił, że największy ciężar podatków jest skoncentrowany na konsumpcji. Ponad połowa podatków dotyczy konsumpcji, 17 proc. dotyczy podatku od firm lub dochodu.

 

Polskie inwestycje w Brazylii

- Odkryliœmy, że strategia sprzedaży musi być zupełnie inna niż w Europie – mówi Jan Dšbrowa, dyrektor GTV Brazil, polski dystrybutor akcesoriów meblowych i oœwietlenia, który wszedł na rynek brazylijski. – Dziœ mamy naszych specjalistów sprzedaży, ale wspieramy jeszcze poœredników sprzedaży w każdym regionie, którzy pracujš w oparciu o prowizje - mówił Dšbrowa. – W Brazylii trzeba mieć cierpliwoœć, rynek szybko się zmienia i nasza strategia musi zmieniać się wraz z nim - dodał.

- Byliœmy w kontakcie z konsulatem, częœć informacji od nich jest bardzo potrzebna, zostaniecie też przedstawieni innym firmom. Zróbcie swoje badanie rynku, zobaczcie, przez co przeszły inne firmy na tym rynku - mówił Jan Dšbrowa. - Brazylia to nie kraj dla amatorów ani firm z krótkoterminowš wizjš. Dwa lata to czas na poznanie biznesu, a zarabiać zaczyna się w pięć-szeœć lat - mówił.

Autorem jednej z największych polskich inwestycji w Brazylii jest Grzegorz Hajdarowicz, którego spółka Gremi International stworzy w Baia Formosa, czyli Pięknej Zatoce, kompleks hotelowy pod nazwš Eco Estrela. O szczegółach tej inwestycji opowiadał na konferencji Dariusz Bšk, członek rady nadzorczej Gremi Media.

- Gremi International zainwestował w projekt w 2009 r. Nasza nieruchomoœć jest potężna, ma ponad 2,5 tys. hektarów i 6,5 km plaży - mówił nam Grzegorz Hajdarowicz. - Podpisaliœmy umowę z Six Senses, najlepszym operatorem hotelowym na œwiecie. Na 12 procentach naszego terenu powstanie największy kompleks hotelowy na œwiecie. Obecnie trwa road show, przedstawiciele naszej firmy objeżdżajš cały œwiat, obecnie sš w Miami, będš w Pekinie, w ubiegłym tygodniu ja byłem w Genewie. Pokazujemy ten projekt, rozmawiamy z inwestorami - relacjonował Hajdarowicz.

- W III kwartale 2019 r. ruszy budowa. Pierwsza faza projektu Six Senses to ok. 500 mln dolarów, zakładamy, że ewaluacja całego projektu to od 1,5 do 2 mld dolarów. Budujemy destynację turystycznš, ale powstanie tam także hub technologiczny na 120 ha. To jest największy tego typu projekt dziœ w Ameryce Południowej. Myœlę, że pierwsi goœcie przyjadš w 2021 r. - mówił Grzegorz Hajdarowicz.

Hajdarowicz dobrze ocenia klimat inwestycyjny w Brazylii. – Rzšd Temera reformuje kraj, zmienia przepisy na bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Myœlę, że po paŸdziernikowych wyborach w Brazylii ta tendencja się jeszcze umocni i czeka nas jeszcze wiele lat prosperity - powiedział.

O czym trzeba pamiętać inwestujšc w Brazylii? – Radziłbym myœleć w kategoriach dużego biznesu, choć to nie musi być duży kapitał. Trzeba myœleć o funkcjonowaniu w całej Brazylii, na pewno w Sao Paulo i Rio. To daje ogromne możliwoœci rozwoju - mówił Hajdarowicz.

Pełnš relację z tego wydarzenia będzie można znaleŸć na stronach rp.pl i w "Rzeczpospolitej".

Przeczytaj także:

Ożywienie w handlu z Brazyliš bramš na kolejne rynki regionu

Paulo Bilyk: Brazylia wynagradza cierpliwych

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL