Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

RYNEK E-COMMERCE W POLSCE – specyfika, trendy, praca.

materiały prasowe
Pod pojęciem „e-commerce-u” rozumiemy po prostu handel w internecie.Wartoœć całego polskiego rynku e-commerce w roku 2015 to szacunkowa kwota w przedziale 30-33 mld złotych – dla lepszego wyobrażenia skali polski e-commerce można porównać do rynku farmaceutycznego, szacowanego w 2015 roku na 30 mld złotych.

Polscy nabywcy internetowi wydajš w internecie z roku na rok coraz więcej pieniędzy. I nic dziwnego, gdyż taka metoda nabywania produktów i usług jest bardzo wygodna i ma istotne przewagi nad zakupami tradycyjnymi. Większy wybór i szersza oferta produktów w jednym miejscu, lepsza dostępnoœć, łatwoœć samego zakupu (coraz częœciej spotykanym standardem jest pełna dostępnoœć i funkcjonalnoœć sklepów internetowych na urzšdzeniach mobilnych). A do tego wszystkiego jeszcze niższe koszty kupowania w internecie, w porównaniu do normalnych zakupów. Internetowy handel jest „skazany” na sukces, a znajduje to potwierdzenie w danych rynkowych. Wzrost polskiego rynku E-C w roku 2015 vs. 2014 wyniósł 20% - zgodnie z badaniami firmy Gemius podobny trend wzrostowy przewidywany jest na rok obecny i lata kolejne. Wartoœć polskiego e-commerce’u powinna podwoić się w cišgu czterech, najwyżej pięciu lat, a więc jest to „tort”, który bardzo szybko i intensywnie roœnie… Imponujšca dynamika wzrostu polskiego rynku e-commerce przekłada się też na jego stale rosnšcy udział w całoœci obrotów handlowych (w roku 2014 – ok. 4,5%). To logiczne – kupujšc cokolwiek przez internet, „dodajemy” transakcję handlowi internetowemu, a „zabieramy” tradycyjnemu. Szacunkowe dane okreœlajš relację dynamiki wzrostu obu segmentów jako 7 do 1, tzn. handel internetowy zwiększa swojš wartoœć 7-krotnie szybciej, niż w tym samym czasie handel tradycyjny. Podsumowujšc krótko - jest o co walczyć!

Kto jest najbardziej na „tak”, a kto na „nie”?

Najszybciej rosnšcš i coraz ważniejszš grupę klientów „internetowych” stanowiš młodzi, ale już pracujšcy, coraz lepiej zarabiajšcy i jednoczeœnie „mobilni” klienci w przedziale wiekowym 25-34 lata. Grupa ta stanowi coraz ważniejszš i rosnšcš w siłę grupę klienckš w ogóle, a zakupy internetowe to już oczywista i naturalna pochodna ich mentalnego zaangażowania w œwiat wirtualny. Zaraz za nimi nadchodzš dzisiejsi 15-24-latkowie, nie pamiętajšcy œwiata bez internetu, „od małego” dorastajšcy i wychowujšcy się w nierozerwalnym zwišzku z wirtualnš rzeczywistoœciš. Ta grupa jeszcze nie dysponuje odpowiedniš siłš nabywczš, ale każdy kolejny rok działa na jej korzyœć. Konsumenci w tym 20-letnim przedziale wiekowym (od obecnych 15 do obecnych 34 lat) to już teraŸniejszoœć i nadchodzšca przyszłoœć e-commerce’u. Zakupy w internecie obok korzyœci majš też oczywiœcie pewne niedogodnoœci, czy nawet zagrożenia, na które powołujš się osoby, wcišż zachowujšce dystans i nie robišce tam żadnych zakupów. Najbardziej przeciwne kupowaniu w internecie sš osoby z wyższych segmentów wiekowych (w wieku 50+), jak dotšd nie wyobrażajšce sobie zakupu czegokolwiek bez tradycyjnej, poczciwej, dobrze znanej wizyty w sklepie. Tam można rzecz zobaczyć, dotknšć, wypróbować, wypytać o wszystko sprzedawcę (czego żaden opis na stronie nie zastšpi) i na koniec - kupić. Często sš to osoby w ogóle słabo obeznane z internetem, czy wręcz nie potrafišce się w nim poruszać, co kwestię nie-kupowania on-line przesšdza w sposób jednoznaczny. Upływajšcy czas będzie stopniowo zmniejszał znaczenie tej grupy, i będzie to kolejny czynnik, wzmacniajšcy pozycję handlu internetowego w całym handlu.

Co najczęœciej kupujemy przez internet?

Tradycyjnš wizytę w sklepie najchętniej zastępujemy klikaniem w internecie przede wszystkim kupujšc dobra i usługi konsumenckie (zwane też konsumpcyjnymi), a więc te, oferowane przez firmy w masowych iloœciach masowemu odbiorcy / klientowi indywidualnemu. Œcisłš zakupowš czołówkę e-commerce stanowiš 3 kategorie produktowe: - odzież, obuwie, akcesoria i dodatki, - kultura i rozrywka (ksišżki, prasa, płyty, filmy), oraz - produkty RTV, AGD, szeroko rozumiana elektronika użytkowa i sprzęt fotograficzny. Powyższe produkty to czołówka, ale można podsumować ten fragment stwierdzeniem, ze jeœli mówimy o dobrach konsumenckich, w chwili obecnej w internecie można kupić praktycznie WSZYSTKO.

Efekt ROPO i efekt odwróconego ROPO

Jak wspomniano wyżej, handel tradycyjny i internetowy istniejš obok siebie, rywalizujš ze sobš (o klienta, o transakcje, o zyski), ale jednoczeœnie także uzupełniajš się i „współpracujš”. Najciekawszym tego przykładem jest tzw. efekt ROPO i odwróconego ROPO, zjawisko znane każdemu, kto korzysta z internetu i jednoczeœnie od czasu do czasu robi jakiœ poważniejszy zakup. WyobraŸmy sobie, że przymierzamy się do wymiany telewizora na nowy – ten obecny ma już kilka lat i jest pozbawiony większoœci funkcji, które obecnie produkowane telewizory majš w standardzie. Telewizor będzie bardzo dobrym przykładem, gdyż, paradoksalnie, kategoria „RTV, AGD i elektronika użytkowa” przewodzi zarówno w ROPO, jak i w odwróconym ROPO. ROPO (Research Online, Purchase Offline) to w wolnym tłumaczeniu “Szukaj w internecie, kupuj w sklepie”. Chcielibyœmy, żeby nasz nowy telewizor miał co najmniej 40 cali przekštnej ekranu, koniecznie Full HD, chętnie – wbudowane wi-fi, i co najmniej 3 wejœcia HDMI. Stosujšcy zasadę ROPO w pierwszej fazie zakupu będš szukali w internecie: jaka jest oferta interesujšcych nas telewizorów, jacy sš najlepsi (najwyżej oceniani) producenci, jakie sš parametry w porównaniu do naszych oczekiwań. I oczywiœcie – jakie sš ceny… W ruch idš wyszukiwarki i porównywarki cenowe, strony sklepów internetowych z opisami i zdjęciami 40-calowych i większych telewizorów, fora tematyczne z opiniami... Efektem zazwyczaj kilkudniowej fazy RO jest przejœcie do fazy PO – uzbrojeni w stosownš wiedzę o konkretnym, wybranym modelu udajemy się do sklepu, gdzie bez zbędnej zwłoki go kupujemy. Obok „RTV, AGD, elektronika” w czołówce ROPO sš też: samochody i częœci samochodowe, sprzęt komputerowy, mobilny sprzęt telekomunikacyjny (z akcesoriami) oraz produkty spożywcze. Odwrócone ROPO (Research Offline, Purchase Online) – „Szukaj w sklepie, kupuj w internecie” - na tym samym przykładzie. W fazie RO organizujemy wycieczkę do największego sklepu RTV/AGD w okolicy – zależy nam na jak największym wyborze i szerokiej znajomoœci tematu telewizorów, którš będzie dysponował pracujšcy tam sprzedawca. Przedstawiamy swoje oczekiwania wobec naszego telewizora, rozmawiamy, wypytujemy, oglšdamy i prosimy o porównanie kilku najbardziej obiecujšcych modeli, może nawet o rekomendację. Po czym… uprzejmie dziękujemy i wychodzimy ze sklepu. Faza poszukiwań zakończona. Teraz pozostaje tylko usišœć do internetu, w ruch idš porównywarki cenowe (gdzie będzie najtaniej), kilka kliknięć i - kupione. Obok „RTV, AGD i elektroniki” w odwróconym ROPO przodujš: buty, kosmetyki i perfumy, artykuły dziecięce i zabawki oraz sprzęt telekomunikacyjny (mobilny) z akcesoriami. Przykładów synergii handlowego on-line i off-line jest oczywiœcie więcej – chociażby możliwoœć odbioru zakupionych w internecie towarów w realnie istniejšcym sklepie firmy. Ale ROPO i odwrócone ROPO sš spotykane najczęœciej, a ciekawe właœnie z powodu swojej „powszechnoœci” i dlatego, że niemal każdy internauta-konsument zna je ze swojej praktyki.

Marketing internetowy – to, co najważniejsze

Obecnie dominujšcym trendem w marketingu internetowym jest tzw. content marketing (marketing treœci), którego istota polega na dotarciu do konsumenta / potencjalnego klienta z przekazem o produkcie w sposób jak najmniej zauważalny, którego nie skojarzy on z klasycznš reklamš. Do najpopularniejszych i najczęœciej wykorzystywanych narzędzi content marketingu należš: social media, różnego rodzaju newslettery, wysyłane bezpoœrednio na skrzynki mailowe klientów, a także artykuły i inne informacje, zamieszczane przez firmy na własnych stronach internetowych oraz filmiki wideo, pojawiajšce się w stosownych miejscach (np. na You Tube). Najważniejsze korzyœci, płynšce z content marketingu to: - wyraŸnie wyższa (nawet trzykrotnie) skutecznoœć w generowaniu okazji zakupowych (tzw. leadów) w porównaniu do marketingu tradycyjnego, - mocniejsza, bardziej „zindywidualizowana” i lepsza jakoœciowo relacja firmy z klientem, budowana nie przez „najlepszy na rynku produkt”, ale przez przydatne klientowi informacje, przez jego potrzebę, jej rozpoznanie i zaadresowanie, wreszcie - budowa pozytywnego wizerunku firmy i jej mocnej pozycji na rynku, wyróżnienie na tle konkurencji.

E-Commerce a rekrutacja

Informacje o tym, co w polskim e-commerce najważniejsze, podsumujemy krótkimi rozważaniami na temat rynku E-C jako rynku pracy. Internetowy biznes to bardzo ciekawa mieszanka prowadzonych przez firmy działań sprzedażowych, marketingowych, logistycznych i obsługi klienta – i tylko właœciwa, na wysokim poziomie realizacja ich wszystkich RAZEM może przynieœć efekt w postaci e-commerce’owego sukcesu. W kontekœcie poszukiwania e-commerce’owych specjalistów wniosek stšd płynie jednoznaczny: im bardziej „interdyscyplinarny” jest kandydat, tym jest cenniejszy i bardziej pożšdany przez pracodawców. Najlepszy specjalista e-commerce powinien być jednoczeœnie dobrym: Marketingowcem – potrafi precyzyjnie i trafnie okreœlić docelowš grupę klientów, dobrać najwłaœciwsze sposoby dotarcia do nich i ma ciekawe pomysły, jak œcišgnšć ich do sklepu. Angażuje się i uczestniczy w aktywnoœciach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyżej opisanego marketingu treœci i generowania popytu, jest kreatywny. I jeszcze jedno – opisy i zdjęcia produktów na jego stronie sš najwyższej jakoœci, bo wie, że dla bardzo wielu nabywców majš duże znaczenie w podejmowaniu pozytywnej decyzji o zakupie. Sprzedażowcem - a więc wie, jak stworzyć, uruchomić i sprawnie poprowadzić sam sklep internetowy. Klienci oczekujš prostoty, funkcjonalnoœci, przejrzystoœci i łatwoœci poruszania się po sklepie. Jeœli coœ ich zbytnio zirytuje albo zmęczy, po prostu porzucajš „koszyk”, wylogowujš się i… nigdy nie wracajš. Dobry E-Commerce Manager wie, jak zachowujš się i co robiš klienci w jego sklepie, umie myœleć tak, jak oni, i w efekcie skutecznie minimalizuje odsetek porzuconych zakupów i maksymalizuje konwersję (okreœlajšcš, jaka częœć odwiedzajšcych sklep internautów dokonuje zakupu). Logistykiem – to znaczy, że ma wysokš œwiadomoœć i wpływa na to, jak realizowana jest posprzedażna obsługa zawartych transakcji (czyli – dostawa towaru do klienta). Jak wspomniano wczeœniej, ludzie kupujš w internecie dlatego, że jest to wygodne, szybkie i bezproblemowe, chociaż jednoczeœnie obawiajš się problemów z realizacjš dostawy. Dobry specjalista e-commerce opracuje i wdroży procedury, które te właœnie problemy zminimalizujš (a najlepiej – wyeliminujš). Klient otrzymał nie to, co zamówił i za co zapłacił, klient otrzymał produkt w uszkodzonym stanie, przesyłka dotarła po ustalonym czasie… Każda z tych sytuacji położy się cieniem na renomie firmy, każda grozi utratš rozżalonego klienta, wczeœniej tak pracowicie pozyskanego przez e-commerce managera jako marketingowca i sprzedażowca.

Artur Golatowski Grupa BIGRAM

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL