Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Tortury na policji – RPO wskazuje, jak im zapobiegać

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Policjantom w Polsce zdarza się stosować tortury wobec zatrzymanych i œwiadków. Trzeba temu przeciwdziałać, a jednym z rozwišzań jest dostęp do adwokata od momentu zatrzymania – pisze RPO Adam Bodnar w wystšpieniu do Ministra Sprawiedliwoœci.

Zdaniem rzecznika obowišzujšce w prawie polskim rozwišzania (np. możliwoœć zbadania zatrzymanego przez lekarza, dostęp do obrońcy, pouczenie o prawach itd.) sš niewystarczajšce, bo okazuje się, że policjanci mogš fałszować protokoły, wpisywać nieprawdziwe informację o stanie zdrowia zatrzymanego, poœwiadczać nieprawdę piszšc, że pouczyli o prawach, stosować zmowę milczenia.

- Obrońca to nie tylko pełnomocnik procesowy, ale doskonały mechanizm chronišcy przed torturami - uważa rzecznik.

Obszerne wystšpienie RPO do MS zawiera m.in. analizę konkretnych, potwierdzonych sšdownie przypadków tortur, okrutnego i nieludzkiego traktowania.

- Dlaczego musimy o tym rozmawiać? Po pierwsze dlatego, że nasz konstytucyjny zakaz tortur wynika z „gorzkich doœwiadczeń przeszłoœci", z pamięci o tym, co się działo w Berezie Kartuskiej przed wojnš, czy w więzieniach stalinowskich. Pomni tego musimy zabiegać, by ten zakaz był bezwzględnie stosowany – powiedział na konferencji prasowej poœwięconej 19 kwietnia temu wystšpieniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

- Po drugie - tortury w Polsce dotykajš najsłabszych i najuboższych, tych, którzy nie poradzš sobie sami z systemem prawa. Państwo ma wobec nich obowišzki. To im powinno zapewnić pomoc od samego momentu zatrzymania.

Po trzecie - tortury pozostawiajš w człowieku stały œlad. Proces leczenia takiej traumy jest długotrwały, niszczy na zawsze zaufanie do państwa i jego przedstawicieli – podkreœlił na spotkaniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

- Obecnie dostęp do pomocy adwokata jest iluzjš. Bo żeby wezwać takš pomoc, osoba zatrzymana musi znać nazwisko i telefon adwokata. Nie mamy systemu pomocy z urzędu już w momencie zatrzymania - podkreœlił podczas konferencji mec. Mikołaj Pietrzak.

- Tam, gdzie jest efektywna pomoc adwokata, spraw o tortury jest mniej. Ludzie też nie skarżš się na złe traktowanie – po prostu obecnoœć adwokata to doskonały sposób prewencji – podsumował mec. Pietrzak.

- Dziœ tak naprawdę adwokata „załatwia” zatrzymanemu rodzina. To znaczy, że najpierw musi się dowiedzieć, że do zatrzymania doszło. Musi zareagować i znaleŸć adwokata. Ten zostaje ustanowiony jako pełnomocnik warunkowo -  pełnomocnictwo musi potwierdzić klient. I zdarza się, że policjanci informujš na komendzie, że zatrzymany „wcale nie chce adwokata”. Płynš godziny, a człowiek pozostaje bez pomocy… - tak sytuację zatrzymanego skomentował mec. Artur Pietryka.

W konferencji prasowej Adama Bodnara wzięli udział: zastępca RPO Krzysztof Olkowicz, dyrektorka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur mec. Justyna Róża Lewandowska, Rafał Kulas z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz przedstawiciele adwokatury: mec. Artur Pietryka, wiceprzewodniczšcy Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej i mec. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

ródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL