Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Regionalne fundusze rozwoju mogš dać poczštek bankom

Bloomberg
Działajšce obecnie regionalne fundusze rozwoju mogš dać poczštek bankom regionalnym. Nie wykluczone, że do końca obecnej unijnej perspektywy finansowej powstanš dwie lub trzy takie instytucje - poinformował PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Myœlę, że w tej perspektywie unijnej, ale majšc na myœli okres wydatkowania, czyli do 2023 roku, dwa lub trzy regiony sš dobrymi kandydatami do utworzenia tego typu instytucji" - powiedział PAP Kwieciński, zapytany kiedy regionalne fundusze rozwoju mogłyby zapoczštkować działanie banków regionalnych.

"Zakładamy, że regionalne fundusze mogš być zaczštkiem do tworzenia banków regionalnych" - dodał.

Wiceminister powiedział, że kluczem dla powodzenia polityki rozwojowej sš silne instytucje.

"Instytucje budujemy w tej chwili na poziomie krajowym i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jest tego typowym przykładem. Bardzo mocno zachęcamy nasze regiony, żeby również budowały instytucje finansowe na poziomie regionalnym. Odpowiednikami, czy partnerami dla PFR na poziomie regionalnym mogłyby być właœnie regionalne polskie fundusze rozwoju" - wyjaœnił Kwieciński.

"Nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony regionów, bo pięć z nich już utworzyło takie regionalne fundusze rozwoju. (...) To co nas cieszy, to fakt, że regiony zaczynajš przekonywać się do instrumentów finansowych, do instrumentów zwrotnych" - dodał.

Wiceminister powiedział, że kapitał do tworzenia tych instytucji w dużej mierze pochodzi obecnie ze œrodków unijnych, czyli z tych pieniędzy, które sš przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczoœci, czy wsparcie rozwoju samorzšdów na poziomie regionalnym w postaci instrumentów zwrotnych.

Kwieciński powiedział, że kapitał przeznaczany poprzez instrumenty zwrotne może być wykorzystywany wielokrotnie.

"Wprowadzana obecnie nowelizacja ustawy wdrożeniowej pozwala na to, żeby samorzšdy wojewódzkie miały zagwarantowane prawnie prawo tworzenia tego typu instytucji. Zapisy w tej ustawie dajš również pewnoœć, że œrodki, które zostanš przeznaczone na te instrumenty finansowe będš mogły być w kolejnych perspektywach finansowych wykorzystywane w podobny sposób, a nie na przykład przeznaczane do jednokrotnego wykorzystania, czy to przez budżet krajowy, czy to przez budżet regionalny" - wyjaœnił wiceminister.

Kwieciński powiedział, że resort zakłada, że za jakiœ czas, ale nie jest to perspektywa roku, tylko kilku lat, niektóre z instytucji na tyle dojrzejš, że będš mogły utworzyć instytucje bankowe na bazie, którš majš, czyli na bazie regionalnych funduszy rozwoju.

"Instytucje bankowe sš o tyle ważne, że sš znacznie silniejsze. Majš oczywiœcie większe wymogi jako instytucje bankowe, ale będš mogły również sięgać po kapitał z zewnštrz i to jest dla nas kluczem, bo to jest budowanie siły finansowej instytucji, w tym przypadku na poziomie regionalnym" - powiedział Kwieciński.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL