Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Egzaminy wstępne na aplikacje 2017 r.

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Upłynšł termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. Dokumenty można było składać osobiœcie bšdŸ za poœrednictwem poczty. Ministerstwo Sprawiedliwoœci opublikowało informację dotyczšcš przebiegu egzaminu, iloœci zgłoszonych osób według stanu na dzień 17 sierpnia 2017 r. a także przypomniało statystyki z egzaminów ubiegłorocznych.

30 wrzeœnia 2017 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dwunasty, zostanš przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokackš, radcowskš i notarialnš oraz po raz dziesišty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczš.

Kandydaci na aplikantów będš rozwišzywali testy jednokrotnego wyboru, liczšce po 150 pytań, zawierajšcych po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymajš kandydaci, którzy odpowiedzš poprawnie na minimum 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostanš jednoczeœnie przeprowadzone w 20 miastach w Polsce. Do chwili obecnej powołane zostały 54 komisje egzaminacyjne (20 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczš), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokackš i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowskš.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokackš, radcowskš i notarialnš na wniosek kandydata będšcego osobš niepełnosprawnš, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest:

wydłużenie czasu na rozwišzywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,

udzielenie zgody przez przewodniczšcego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwišzywania zestawu pytań testowych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu upłynšł:

w dniu 11 sierpnia 2017 r. w przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczš,

w dniu 16 sierpnia 2017 r. w przypadku egzaminu wstępnego na aplikacje adwokackš, radcowskš i notarialnš.

Według stanu na dzień 17 sierpnia 2017 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łšcznie 7 710 kandydatów, w tym:

na aplikację adwokackš 2 660 osób,

na aplikację radcowskš 4 200 osób,

na aplikację notarialnš 650 osób,

na aplikację komorniczš 200 osób.

Liczby te mogš ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztš.

Dla przypomnienia - w 2016 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łšcznie 8 656 osób, a przystšpiło 8 398, spoœród których:

na aplikację adwokackš – dopuszczonych zostało 3 048 osób, przystšpiły 2 962 osoby, zdały 1263 osoby, tj. 42,6%,

na aplikację radcowskš – dopuszczonych zostało 4 471 osób, przystšpiły 4 343 osoby, zdało 1 756 osób, tj. 40,4%,

na aplikację notarialnš – dopuszczonych zostało 765 osób, przystšpiło 735 osób, zdało 328 osób, tj. 44,6%,

na aplikację komorniczš – dopuszczone zostały 372 osoby, przystšpiło 358 osób, zdało 113 osób, tj. 31,6%.

ródło: MS, o.s.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL