Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Nowy model aplikacji - podniesienie jakości kształcenia

123RF
Podniesienie jakoœci kształcenia | O nowym modelu aplikacji

Kształcenie aplikantów to nie tylko powinnoœć adwokatury, lecz zarazem jej wizytówka. Miernikiem wsłuchiwania się w głos młodych adeptów sztuki prawniczej, reagowania na sygnały akcentujšce potrzebę udoskonalenia istniejšcych rozwišzań. Dlatego zrozumiałe jest dšżenie do podnoszenia jakoœci aplikacji adwokackiej widoczne w działaniach niektórych izb. W kontekœcie prowadzonej po raz kolejny debaty na temat aplikacji warto wskazać niektóre z obszarów, w których adwokatura musi stopniowo przygotować się do wprowadzenia zmian.

1. Podstawš modelu aplikacji powinien pozostać stosunek patronatu. Tylko on gwarantuje właœciwš, bo opartš na obserwacji uczestniczšcej i współudziale w czynnoœciach zawodowych formę kontaktu aplikanta z praktykš. Zapewnia nabycie minimum umiejętnoœci praktycznych zwišzanych z wykładniš i stosowaniem prawa w konkretnych stanach faktycznych, relacji z klientem, zasadami etyki zawodowej, ochronš tajemnicy adwokackiej, relacji z innymi adwokatami, organami wymiaru sprawiedliwoœci, zwłaszcza zaœ sšdami i prokuraturami lub organami administracji.

2. Wzmocnić się powinna pozycja patrona, a zarazem rozszerzyć jego obowišzki edukacyjne. Patron jest bowiem centralnš postaciš szkolenia zawodowego, na którym spoczywa zasadniczy ciężar kształcenia aplikantów. Inne formy przekazywania wiedzy i umiejętnoœci stanowić powinny komplementarnš i służebnš wobec relacji patronackich formę kształcenia zawodowego. Zwiększyć się powinna kontrola, a zarazem wsparcie samorzšdu dla adwokackiego patronatu.

3. Potrzebna jest radykalna zmiana sposobu odbywania przez aplikantów adwokackich praktyk w sšdach i prokuraturach, w sposób pozwalajšcy na uzyskanie niezbędnego kwantum praktycznej wiedzy.

4. Zasadna wydaje się merytoryczna i jednolicie weryfikowana ocena kompetencji i przydatnoœci poszczególnych osób do pełnienia funkcji wykładowcy w ramach szkolenia aplikanckiego. Ujednolicenie obiektywnych kryteriów merytorycznego doboru wykładowców na podstawie przedstawionych przez osoby ubiegajšce się o pełnienie tej funkcji informacji o umiejętnoœciach, kompetencjach i doœwiadczeniu zawodowym, ze wskazaniem konkretnych obszarów prawa. Kršg wykładowców powinien być ostatecznie weryfikowany na poziomie centralnym, w sposób wykluczajšcy pozamerytoryczne kryteria doboru.

5. Zajęcia powinny opierać się na materiale opracowanym przez prowadzšcego i przekazanym aplikantom z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególnoœci orzecznictwie piœmiennictwie. Zajęcia muszš być ukierunkowane na przedstawienie wiedzy i stworzenie podstaw do uzyskania przez aplikantów umiejętnoœci praktycznego stosowania prawa, tj. w obszarze zwišzanym z ocenš konkretnych układów faktycznych w perspektywie normatywnej oraz rejestrowane w celu zweryfikowania ich jakoœci pod kštem możliwoœci szerszego wykorzystania.

6. Ramowy plan szkolenia NRA powinien obejmować wyłšcznie zagadnienia praktyczne, wytyczone adwokackš praktykš i orzecznictwem sšdowym.

7. Przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów powinno być dokonywane, co do zasady, w formule ustnej w postaci losowanych kazusów, uzupełnionych praktycznymi pytaniami.

8. Model finansowania szkolenia aplikacyjnego oparty na systemie opłat aplikanckich warto uzupełnić finansowaniem zewnętrznym oraz systemem centralnego wsparcia samorzšdowego obowišzku zapewnienia we wszystkich izbach niezbędnej puli œrodków gwarantujšcych właœciwy poziom szkolenia aplikacyjnego, niezależnie od wielkoœci izby.

9. Zasadne jest stworzenie samorzšdu aplikantów adwokackich w każdej izbie adwokackiej – z głosem doradczym w sprawach dotyczšcych aplikacji adwokackiej.

Przedstawione wyżej kierunki wymagajš szczegółowego doprecyzowania. Jest to jednak podstawowy zarys modelu podniesienia jakoœci aplikacji bez wdrażania pomysłów abstrahujšcych od doœwiadczeń i modeli kształcenia funkcjonujšcych w innych krajach, oraz podważajšcych wieloletniš tradycję. Tworzšcych hybrydę godzšcš w zasady œwiadczenia pomocy prawnej, stanowišcš zagrożenie dla obywatelskiego prawa do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, jakš jest tzw. aplikacja uniwersytecka.

Autorzy sš profesorami prawa i adwokatami

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL