Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Cztery kazusy ze spraw karnych na egzamin zawodowy dla przyszłych radców i adwokatów

Fotolia.com
Już dziœ warto zaczšć ćwiczyć, bo to prawo karne rozpocznie marcowy egzamin zawodowy.

20 marca 2018 r. o godz. 10 kandydaci będš zdawać częœć pierwszš egzaminu zawodowego dla przyszłych adwokatów i radców prawnych. To zadanie z prawa karnego. Jak co roku wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się przygotować do jego rozwišzania. Dziœ publikujemy kilka przykładowych kazusów z tej dziedziny prawa.

Kazus 1

Ewelina P., urodzona 13 sierpnia 1996 r., oskarżona została o to, że 19 lutego 2013 r. w Ł., działajšc wspólnie i w porozumieniu z Agnieszkš A., brała udział w pobiciu Doroty S. w ten sposób, że biła pięœciami po twarzy i kopała nogami po całym ciele, powodujšc obrażenia ciała w postaci urazu głowy, stłuczenia nosa połšczonego z krwawieniem z nosa oraz zasinień w okolicach kończyn dolnych, a uszkodzenia te faktycznie spowodowały rozstrój zdrowia i naruszyły czynnoœci narzšdów ciała na czas poniżej 7 dni, tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. Sšd rejonowy wyrokiem nakazowym z 10 czerwca 2013 r. uznał oskarżonš za winnš popełnienia zarzucanego jej czynu i przy przyjęciu kwalifikacji prawnej wskazanej w akcie oskarżenia na podstawie art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 10 § 3 k.k. w zw. z art. 58 § 3 k.k. w zw. z art. 34 § 1 k.k. i w zw. z art. 35 § 1 k.k. wymierzył jej karę oœmiu miesięcy ograniczenia wolnoœci w postaci wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Ponadto sšd zwolnił oskarżonš od kosztów sšdowych. Postępowanie karne w tej sprawie wszczęto 26 marca 2013 r., a wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nastšpiło 30 kwietnia 2013 r. Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, podała, iż brała udział w zdarzeniu, ale wynikało to raczej z chęci przypodobania się koleżankom. Wyraziła żal. Przeprosiła pokrzywdzonš Dorotę S.

- Czy obrońca oskarżonej ma podstawę do zaskarżenia wyroku, a jeœli tak, to jakie powinien postawić zarzuty?

>OdpowiedŸ do kazusu 1

Wyrok powinien zostać zaskarżony w całoœci, bowiem sšd dopuœcił się oczywistej obrazy prawa materialnego, tj. art. 10 § 1 k.k., który wyraŸnie okreœla granice odpowiedzialnoœci karnej, przewidujšc, że na zasadach okreœlonych w kodeksie karnym odpowiada sprawca czynu zabronionego, który dokonał go po ukończeniu 17 lat, oczywiœcie z zastrzeżeniem odpowiedzialnoœci za okreœlone rodzaje czynów wymienionych w art. 10 § 2 k.k. Zatem uchybienie sšdu polega na osšdzeniu i skazaniu oskarżonej jako osoby dorosłej w myœl reguł okreœlonych w kodeksie karnym, w sytuacji gdy jej odpowiedzialnoœć, z uwagi na wiek w chwili popełnienia czynu, powinna kształtować się stosownie do zasad okreœlonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Obrońca oskarżonej powinien zatem zarzucić obrazę prawa materialnego, tj. art. 10 § 1 k.k., przez niezastosowanie tego przepisu i skazanie oskarżonej za czyn z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w sytuacji gdy oskarżona w chwili popełnienia przedmiotowego czynu nie miała ukończonych 17 lat, a zatem nie podlega odpowiedzialnoœci karnej na zasadach okreœlonych w kodeksie karnym. Podnoszšc powyższy zarzut, obrońca oskarżonej powinien wnosić o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Kazus 2

Kamil D., pozostajšcy w sporze prywatnym ze Stanisławem M., swoim pracownikiem, w okresie od 29 stycznia 2011 r. do 29 stycznia 2012 r. uporczywie i złoœliwie naruszał prawa pracownika Stanisława M., nie wypłacajšc należnego mu wynagrodzenia w terminie i w ustalonej wysokoœci i za tak przypisany czyn z art. 218 § 1 k.k. sšd rejonowy postanowieniem z 31 maja 2012 r. umorzył postępowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., uznajšc, że Kamil D. nie popełnił przestępstwa, bowiem art. 218 § 1 k.k. w chwili wydania wyroku utracił moc.

- Czy pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego powinien zaskarżyć postanowienie? Jeœli tak, jaki powinien postawić zarzut i o co wnosić?

>OdpowiedŸ do kazusu 2

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego powinien zaskarżyć przedmiotowe postanowienie, bowiem sšd rejonowy błędnie zastosował art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. i bezpodstawnie umorzył postępowanie karne. Wprawdzie na skutek wejœcia w życie wyroku TK z 18 listopada 2010 r. (P 29/09) art. 218 § 1 k.k. utracił moc 18 czerwca 2012 r. i przestał obowišzywać, ale sšd nie zauważył, że 31 maja 2012 r. wszedł w życie art. 218 § 1a k.k. o treœci identycznej z art. 218 § 1 k.k., a zatem nie doszło do depenalizacji zachowania okreœlonego we wskazanych przepisach. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego powinien zatem zaskarżyć przedmiotowe postanowienie w całoœci na niekorzyœć oskarżonego i na podstawie art. 427 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k. zarzucić obrazę przepisów postępowania karnego majšcš wpływ na treœć orzeczenia, tj. art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k, przez błędne zastosowanie tego przepisu i bezpodstawne umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonego z uwagi na utratę mocy art. 218 § 1 k.k., podczas gdy 31 maja 2012 r. wszedł w życie art. 218 § 1a k.k. o treœci identycznej z art. 218 § 1 k.k. i w zwišzku z tym nie doszło do depenalizacji zachowania oskarżonego okreœlonego we wskazanych przepisach. Podnoszšc tego rodzaju zarzut, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego powinien wnosić o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Kazus 3

Oskarżony Jerzy B. stanšł pod zarzutem popełnienia czynów z art. 280 § 2 k.k. oraz art. 148 § 1 k.k. Jerzy B. został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu. Z treœciš wyroku nie zgodził się zarówno pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej, jak i prokurator. W trakcie sporzšdzania uzasadnienia wyroku sędzia referent zorientował się, że dwukrotnie podpisał wyrok, obok podpisów trzech ławników.

- Zaproponuj zarzut apelacyjny postawiony przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.

>OdpowiedŸ do kazusu 3

Z treœci kazusu wynika, że pod wyrokiem wprawdzie znajduje się pięć podpisów, ale dwa z nich zostały nakreœlone przez sędziego referenta, co oznacza, że drugi z sędziów zawodowych nie złożył podpisu. Jest oczywiste, że tego rodzaju uchybienia (braku) nie można w żaden sposób konwalidować w postępowaniu odwoławczym, gdyż stanowi ono bezwzględnš przyczynę odwoławczš okreœlonš w art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej powinien wyrok zaskarżyć w całoœci, w odniesieniu do oskarżonego Jerzego B. (w stosunku do pozostałych nie posiada gravamen) na jego niekorzyœć i na podstawie art. 427 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k. zarzucić obrazę przepisów postępowania karnego majšcš wpływ na treœć zaskarżonego orzeczenia, tj. art. 113 k.p.k. polegajšcš na niepodpisaniu wydanego przez sšd I instancji wyroku przez jednego z sędziów bioršcych udział w jego wydaniu i ogłoszeniu, co stanowi bezwzględnš przyczynę odwoławczš okreœlonš w art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. Podnoszšc powyższy zarzut, pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej powinien wnosić o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sšdowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.

 

 

Kazus 4

Janusz W. stanšł pod zarzutem popełnienia w okresie od stycznia 2000 do wrzeœnia 2005 r. na terenie Warszawy 23 czynów wyczerpujšcych znamiona art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz czynu z art. 258 § 2 k.k. Za czyny te wyrokiem sšdu okręgowego z 24 czerwca 2008 r. został skazany z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. na karę pięciu lat pozbawienia wolnoœci oraz karę grzywny w wysokoœci 100 stawek dziennych po 100 zł każda, zaœ za czyn z art. 258 § 2 k.k. na karę dwóch lat pozbawienia wolnoœci, na mocy art. 85 i 86 § 1 k.k. sšd wymierzył karę łšcznš siedmiu lat pozbawienia wolnoœci. Oskarżony został zatrzymany 13 lipca 2007 r. Oskarżony 12 kwietnia 2002 r. ukończył 17 lat. Nie był dotychczas karany, w chwili orzekania ukończył zaocznie studia menedżerskie. Wyraził skruchę.

- Czy obrońca oskarżonego ma podstawę do zaskarżenia wyroku? Jeœli tak, jaki należy postawić zarzut i wniosek?

>OdpowiedŸ do kazusu 4

Obrońca oskarżonego powinien dostrzec, że częœć zachowań objętych czynem cišgłym została popełniona przez oskarżonego, zanim ukończył on 17 lat. Z treœci art. 10 § 2 k.k. wynika, że nieletni po ukończeniu 15 lat może odpowiadać za zasadach okreœlonych w kodeksie karnym, ale tylko w zakresie czynów enumeratywnie wymienionych w tym przepisie oraz jeżeli spełnione sš pozostałe warunki, czyli jeżeli okolicznoœci sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego warunki i właœciwoœci osobiste za tym przemawiajš, w szczególnoœci jeżeli poprzednio stosowane œrodki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Obrońca oskarżonego powinien zauważyć, że czyny okreœlone w art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mimo że stanowiš zbrodnię, oraz z art. 258 § 2 k.k. nie sš wymienione w art. 10 § 2 k.k. Jest więc oczywiste, że jeżeli sprawca czynu zabronionego niewymienionego w art. 10 § 2 k.k. częœć zachowań składajšcych się na czyn cišgły zrealizował jako nieletni, a pozostałe zachowania miały miejsce po ukończeniu przez niego 17 lat, to ponosi on odpowiedzialnoœć karnš tylko za te zachowania, których dopuœcił się po ukończeniu 17 lat. Obrońca oskarżonego powinien zatem zaskarżyć powyższy wyrok w całoœci na jego korzyœć i wyrokowi temu zarzucić obrazę prawa materialnego, tj. art. 10 § 1 k.k., przez niezastosowanie tego przepisu i przypisanie oskarżonemu Januszowi W. zachowań dokonanych w okresie od stycznia 2000 do 12 kwietnia 2002 r. stanowišcych jeden czyn cišgły z zachowaniami dokonanymi po ukończeniu przez niego 17 lat, w sytuacji gdy czyny z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 258 § 2 k.k. nie sš wymienione w art. 10 § 2 k.k., a zatem oskarżony nie mógł ponosić za te zachowania odpowiedzialnoœci karnej na zasadach okreœlonych w kodeksie karnym. Istotnš kwestiš jest prawidłowa redakcja wniosku końcowego, w sytuacji gdy występuje czyn cišgły okreœlony w art. 12 k.k. Skoro bowiem mamy do czynienia z jednym czynem zabronionym, to nie można wnosić o częœciowe umorzenie postępowania czy o częœciowe uniewinnienie. Jedynym prawidłowym w takiej sytuacji wnioskiem jest domaganie się wyeliminowania z opisu czynu cišgłego przypisanego oskarżonemu jego zachowań od stycznia 2000 r. do 12 kwietnia 2002 r. Skoro ulegnie skróceniu okres objęty czynem cišgłym, to obrońca oskarżonego powinien także wnosić o złagodzenie orzeczonej wobec oskarżonego kary.

Polecane publikacje

- Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Tom 1- 4, wydanie 2018

- S. Jaworski, Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami, 5. wydanie

- S. Jaworski, Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, 4. wydanie

- Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta, 2. wydanie

- Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta, 2. wydanie

Publikacje do kupienia w Księgarni Beck

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL