Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 3 stycznia 2018 r.

- niektóre przepisy ustawy z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU z 5 kwietnia 2017 r., poz. 724)

- rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem œrodków europejskich (DzU z 19 grudnia 2017 r., poz. 2367)

- rozporzšdzenie ministra obrony narodowej z 11 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz okreœlenia ich siedzib, zasięgu działania i właœciwoœci - z wyjštkiem § 2 ust. 2, który obowišzuje od 20 grudnia 2017 r. (DzU z 19 grudnia 2017 r., poz. 2370)

- art. 92, art. 101 i art. 110 ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2486)

- art. 1 pkt 3, w zakresie art. 11a i art. 11b, art. 6 oraz art. 7 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2 stycznia 2018 r., poz. 3)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL