Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Opinia NRA ws. poselskiego projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym

123RF
Naczelna Rada Adwokacka opublikowała opinię na temat poselskiego projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym, którš przygotował adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczšcy Komisji Legislacyjnej NRA.

W œrodę, kilka godzin po tym, gdy przy bojkocie opozycji uchwalono zmiany w KRS i ustawie sędziowskiej, do laski marszałkowskiej wpłynšł poselski projekt zmian w Sšdzie Najwyższym. Zakłada on m.in., iż już dzień po wejœciu przepisów w życie sędziowie SN majš przejœć w stan spoczynku, z wyjštkiem tych, których zatrzyma minister sprawiedliwoœci.

Swojš opinię do tego projektu przedstawiła Naczelna Rada Adwokacka. Jej autorem jest prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczšcy Komisji Legislacyjnej NRA.

Jak czytamy, „potrzebę złożenia opinii uzasadnia fakt, że projekt poselski jest fundamentalny z perspektywy zagrożeń dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, a nadto wydaje się on być w istotnych fragmentach całkowicie nieuzgadnialny z kluczowymi zasadami rangi konstytucyjnej, w tym w szczególnoœci z konstytucyjnš zasadš trójpodziału władzy oraz z zasadš niezależnoœci władzy sšdowniczej". Tym samym „musi budzić on poważne obawy Komisji Legislacyjnej NRA wywołujšc zarazem poważne wštpliwoœci co do jego zgodnoœci z normami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Zdaniem autora projekt jest „niemożliwy do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym z perspektywy zasady przyzwoitej legislacji w sensie materialnym i formalnym, zwłaszcza z perspektywy zastosowania niewłaœciwego trybu poselskiego wyłšczajšcego liczne obowišzki kontrolujšce prawidłowoœć procesu legislacyjnego w zakresie tak kluczowego dla państwa prawnego projektu, dotyczšcego fundamentów systemu prawnego oraz w œwietle dostrzegalnego naruszenia spoczywajšcych na państwie polskim obowišzków dokonywania tylko takich zmian normatywnych, które mogš wywołać pozytywne efekty dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, nie zaœ takich, które mogš zdestabilizować system prawny i spowodować iluzorycznoœć ochrony prawnej obywateli".

Jak zauważa prof. Gutowski, projekt ten jest „kolejnym zamierzeniem legislacyjnym znajdujšcym się w łańcuchu zaprezentowanych przez większoœć parlamentarnš projektów zmian w zakresie funkcjonowania władzy sšdowniczej po projekcie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz w ustawie Prawo o ustroju sšdów powszechnych oraz po zdestabilizowaniu ochrony konstytucyjnej sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny". Zdaniem autora opinii „wszystkie powyższe przedsięwzięcia legislacyjne zmierzajš do osłabienia pozycji ustrojowej władzy sšdowniczej na rzecz władzy ustawodawczej i wykonawczej w kierunku oddalajšcym ustrój Rzeczypospolitej Polskiej od trójpodziału władzy w kierunku jednolitej władzy państwowej, a większoœć z nich do przyznania władzy ustawodawczej i wykonawczej istotnych uprawnień w odniesieniu do sšdownictwa".

Co więcej, proponowane zmiany, podobnie jak w poprzednich przypadkach, sš w szczególnoœci zorientowane na zwiększenie wpływu Ministra Sprawiedliwoœci na sposób funkcjonowania sšdownictwa poprzez przyznanie Ministrowi znacznych kompetencji m.in. w zakresie obsady składu SN, odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, a także skupienia w ręku Ministra innych kompetencji ułatwiajšcych oddziaływanie na sšdownictwo

- Zmiany, które przewiduje Projekt stwarzajš realne zagrożenie odejœcia od europejskich standardów w zakresie powoływania sędziów – pisze w podsumowaniu prof. Gutowski. - Znaczšce i nieuzasadnione uzależnienie władzy sšdowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej prowadzi nadto do odejœcia od zasad demokratycznego państwa prawa opartego na trójpodziale władzy i poddania sprawowania władzy sšdowniczej niezależnemu sšdownictwu, w kierunku zasady jednolitej władzy państwowej będšcej fundamentem ustrojowym poprzednio obowišzujšcej konstytucji. W konsekwencji sam projekt, jak i dalsze tendencje legislacyjne idšce w podobnym kierunku, bez uprzedniego uruchomienia procedury zmiany Konstytucji, wymagajš jednoznacznie negatywnej oceny – kończy swojš opinie prof. Gutowski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL