Adwokaci

Opinia NRA ws. poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

123RF
Naczelna Rada Adwokacka opublikowała opinię na temat poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którą przygotował adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA.

W środę, kilka godzin po tym, gdy przy bojkocie opozycji uchwalono zmiany w KRS i ustawie sędziowskiej, do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in., iż już dzień po wejściu przepisów w życie sędziowie SN mają przejść w stan spoczynku, z wyjątkiem tych, których zatrzyma minister sprawiedliwości.

Swoją opinię do tego projektu przedstawiła Naczelna Rada Adwokacka. Jej autorem jest prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA.

Jak czytamy, „potrzebę złożenia opinii uzasadnia fakt, że projekt poselski jest fundamentalny z perspektywy zagrożeń dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a nadto wydaje się on być w istotnych fragmentach całkowicie nieuzgadnialny z kluczowymi zasadami rangi konstytucyjnej, w tym w szczególności z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy oraz z zasadą niezależności władzy sądowniczej". Tym samym „musi budzić on poważne obawy Komisji Legislacyjnej NRA wywołując zarazem poważne wątpliwości co do jego zgodności z normami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Zdaniem autora projekt jest „niemożliwy do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym z perspektywy zasady przyzwoitej legislacji w sensie materialnym i formalnym, zwłaszcza z perspektywy zastosowania niewłaściwego trybu poselskiego wyłączającego liczne obowiązki kontrolujące prawidłowość procesu legislacyjnego w zakresie tak kluczowego dla państwa prawnego projektu, dotyczącego fundamentów systemu prawnego oraz w świetle dostrzegalnego naruszenia spoczywających na państwie polskim obowiązków dokonywania tylko takich zmian normatywnych, które mogą wywołać pozytywne efekty dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, nie zaś takich, które mogą zdestabilizować system prawny i spowodować iluzoryczność ochrony prawnej obywateli".

Jak zauważa prof. Gutowski, projekt ten jest „kolejnym zamierzeniem legislacyjnym znajdującym się w łańcuchu zaprezentowanych przez większość parlamentarną projektów zmian w zakresie funkcjonowania władzy sądowniczej po projekcie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz po zdestabilizowaniu ochrony konstytucyjnej sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny". Zdaniem autora opinii „wszystkie powyższe przedsięwzięcia legislacyjne zmierzają do osłabienia pozycji ustrojowej władzy sądowniczej na rzecz władzy ustawodawczej i wykonawczej w kierunku oddalającym ustrój Rzeczypospolitej Polskiej od trójpodziału władzy w kierunku jednolitej władzy państwowej, a większość z nich do przyznania władzy ustawodawczej i wykonawczej istotnych uprawnień w odniesieniu do sądownictwa".

Co więcej, proponowane zmiany, podobnie jak w poprzednich przypadkach, są w szczególności zorientowane na zwiększenie wpływu Ministra Sprawiedliwości na sposób funkcjonowania sądownictwa poprzez przyznanie Ministrowi znacznych kompetencji m.in. w zakresie obsady składu SN, odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skupienia w ręku Ministra innych kompetencji ułatwiających oddziaływanie na sądownictwo

- Zmiany, które przewiduje Projekt stwarzają realne zagrożenie odejścia od europejskich standardów w zakresie powoływania sędziów – pisze w podsumowaniu prof. Gutowski. - Znaczące i nieuzasadnione uzależnienie władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej prowadzi nadto do odejścia od zasad demokratycznego państwa prawa opartego na trójpodziale władzy i poddania sprawowania władzy sądowniczej niezależnemu sądownictwu, w kierunku zasady jednolitej władzy państwowej będącej fundamentem ustrojowym poprzednio obowiązującej konstytucji. W konsekwencji sam projekt, jak i dalsze tendencje legislacyjne idące w podobnym kierunku, bez uprzedniego uruchomienia procedury zmiany Konstytucji, wymagają jednoznacznie negatywnej oceny – kończy swoją opinie prof. Gutowski.

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL