Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Administracja

Sankcje za naruszenie wymogów nowego Prawa wodnego

AdobeStock
W nowym Prawie wodnym znajdš się autonomiczne przepisy dotyczšce sankcji za naruszenie wymogów tej ustawy. Do najbardziej dotkliwych instrumentów będš należeć opłaty podwyższone, które będš nakładane na podmioty korzystajšce z okreœlonych usług wodnych bez pozwoleń lub z przekroczeniem ich warunków.

Niewštpliwie zamierzeniem ustawodawcy przy projektowaniu nowego Prawa wodnego było stworzenie kompleksowej ustawy, która jak najpełniej ureguluje materię zwišzanš z gospodarowaniem wodami. Dlatego też od 2018 roku w Prawie wodnym znajdš się między innymi przepisy dotyczšce jednego z instrumentów ekonomicznych zwišzanych z wodami, czyli opłat podwyższonych. Opłaty te będš ponoszone jako sankcja za naruszenie zasad korzystania z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz wprowadzania œcieków do wód lub do ziemi.

Obecnie opłaty podwyższone unormowane sš w ustawie Prawo ochrony œrodowiska. Zostanš one zastšpione opłatami uregulowanymi w nowym Prawie wodnym, ale jedynie w zakresie opłat dotyczšcych korzystania z wód. To zaœ oznacza, że przedsiębiorcy, których działalnoœć wišże się przykładowo z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz wprowadzaniem œcieków do wód, w przypadku naruszeń pozwoleń umożliwiajšcych takš działalnoœć będš musieli liczyć się z zastosowaniem sankcji finansowych uregulowanych w dwóch aktach prawnych.

Opłaty podwyższone aktualnie

Obecnie ustawa Prawo ochrony œrodowiska w odmienny sposób okreœla sankcje za brak wymaganego pozwolenia oraz za korzystanie ze œrodowiska z przekroczeniem warunków w nim okreœlonych. W pierwszym przypadku podmioty korzystajšce ze œrodowiska majš obowišzek wniesienia tak zwanych opłat podwyższonych, w drugim zaœ organy administracji publicznej nakładajš administracyjne kary pieniężne. Podstawowe zasady ponoszenia opłat i kar sš identyczne, niezależnie od tego, czy chodzi o emisję gazów i pyłów do powietrza, pobór wód czy też wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi.

Co istotne, obecnie obowišzek uiszczenia opłat podwyższonych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że przedsiębiorca oblicza je samodzielnie, a organy administracji publicznej nie wydajš w tym zakresie żadnego rozstrzygnięcia. Wniesienie tych opłat, podobnie jak opłat za korzystanie ze œrodowiska, powinno nastšpić do 31 marca każdego roku za emisję dokonanš w roku poprzednim. Jeœli zaœ podmiot zobowišzany nie dochowa tego terminu, wraz z opłatš podwyższonš powinien wnieœć także obliczone samodzielnie, stosownie do regulacji Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę. Dopiero brak samodzielnego uiszczenia opłat skutkuje ich wymierzeniem w drodze decyzji wydawanej przez marszałka województwa.

Kary administracyjne sš natomiast nakładane przez organy Inspekcji Ochrony Œrodowiska w drodze decyzji. Na ich zapłatę dany podmiot ma 14 dni, liczšc od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna. Brak uiszczenia kary w tym terminie sprawia, że jest się dodatkowo zobowišzanym do obliczenia i zapłaty należnych odsetek za zwłokę, stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej.

Opłaty podwyższone na nowo

Przepisy ustawy Prawo ochrony œrodowiska dotyczšce obowišzków zwišzanych z uiszczaniem opłat za gospodarowanie wodš i œciekami zostanš uchylone. Regulacje dotyczšce opłat znajdš się w nowym Prawie wodnym. Nie jest to jednak jedynie proste przeniesienie przepisów do nowej ustawy – odpowiednie uregulowania zostanš bowiem istotnie zmodyfikowane. W nowym Prawie wodnym opłaty podwyższone będš sankcjš zarówno za korzystanie z niektórych usług wodnych bez wymaganego pozwolenia, jak i z przekroczeniem jego warunków. Stawki oraz sposób wymierzenia tych opłat będš uregulowane inaczej w zależnoœci od tego, czy dany podmiot nie uzyskał pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, czy też jedynie naruszył jego warunki.

Jeœli przedsiębiorca będzie działał bez wymaganego pozwolenia, wysokoœć opłaty podwyższonej będš ustalać Wody Polskie, wydajšc tzw. informację. Wówczas opłata będzie stanowić 500% należnej opłaty zmiennej odpowiednio: za pobór wód albo za wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi. Ukarany podmiot będzie miał obowišzek ponieœć tę opłatę w cišgu 14 dni od otrzymania informacji o jej nałożeniu. Dopiero gdy opłata nie zostanie uiszczona, Wody Polskie będš miały obowišzek wydać decyzję administracyjnš o wymierzeniu opłaty podwyższonej.

Natomiast podmiot, który pobrał wodę, naruszajšc wymogi pozwolenia wodnoprawnego czy też pozwolenia zintegrowanego, będzie zobowišzany do wniesienia opłaty podwyższonej w wysokoœci 10-krotnoœci jednostkowej stawki opłaty zmiennej. W przypadku zaœ wprowadzania œcieków niezgodnie z pozwoleniem, wysokoœć opłaty podwyższonej będzie zależeć między innymi od iloœci i składu tych œcieków. Dokładnš wysokoœć opłaty w przypadku korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków z pozwolenia okreœli, w drodze decyzji, właœciwy organ Inspekcji Ochrony Œrodowiska, a przedsiębiorca będzie miał obowišzek jš wnieœć w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Wštpliwoœci zwišzane z opłatami podwyższonymi

Wprowadzenie do Prawa wodnego regulacji dotyczšcych opłat podwyższonych w zakresie korzystania z usług wodnych może być postrzegane jako działanie kontrowersyjne. Wišże się to między innymi z tym, że sankcje przewidywane przez nowš ustawę, nazwane „opłatami podwyższonymi", będš konstrukcyjnie w zasadzie identyczne jak administracyjne kary pieniężne. Jednoczeœnie należy pamiętać, że w Prawie ochrony œrodowiska wcišż znajdować się będš przepisy regulujšce opłaty podwyższone na przykład za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów. Zasady ich ponoszenia będš jednak odmienne. Ukształtowanie opłat podwyższonych w różny sposób na gruncie dwóch aktów prawnych może w przyszłoœci prowadzić do terminologicznych niejasnoœci, a przede wszystkim wymagać będzie od adresatów przepisów szczególnej ostrożnoœci.

Wštpliwoœci może również budzić to, czy do opłat podwyższonych w Prawie wodnym będzie należało stosować niedawno wprowadzone regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczšce administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie bowiem z kodeksowš definicjš: przez administracyjnš karę pieniężnš rozumie się okreœlonš w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładanš przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegajšcego na niedopełnieniu obowišzku albo naruszeniu zakazu cišżšcego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadajšcej osobowoœci prawnej. Wydaje się zatem, że opłaty podwyższone unormowane w Prawie wodnym będš stanowić administracyjne kary pieniężne w rozumieniu kodeksu, a zatem przy ich wymierzaniu organy administracji publicznej powinny opierać się także na regulacjach Kodeksu postępowania administracyjnego. Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna, zwłaszcza w œwietle zawartego w Prawie wodnym odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych.

Zakaz korzystania z wód

Kolejnym instrumentem sankcyjnym wprowadzanym przez Prawo wodne będzie zakaz korzystania z wód. Będzie on mógł zostać nałożony przez odpowiedni organ Wód Polskich, jeżeli ustali on, że dany zakład (czyli podmiot korzystajšcy z wód, wykonujšcy urzšdzenia wodne lub wykonujšcy inne czynnoœci wymagajšce zgody wodnoprawnej) działa bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja zakazujšca korzystania z wód będzie ponadto opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalnoœci.

Prawo wodne nie okreœla ram czasowych obowišzywania zakazu korzystania z wód, nie precyzuje także, jakich konkretnie działań zakład, na który został nałożony taki zakaz, nie będzie mógł wykonywać. Wydawać by się mogło, że intencjš ustawodawcy było uniemożliwienie zakładom działajšcym bez wymaganych pozwoleń korzystania z wód do celów prowadzonej działalnoœci gospodarczej. Stanowisko takie nie znajduje jednak wystarczajšcego uzasadnienia w œwietle treœci przepisów Prawa wodnego. Samo pojęcie korzystania z wód zostało bowiem okreœlone w ustawie bardzo szeroko – obejmuje ono powszechne korzystanie z wód, zwykłe korzystanie z wód oraz szczególne korzystanie z wód. Na ostatnie z nich, podobnie jak na korzystanie z usług wodnych, wymagane jest co do zasady uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Podsumowanie

Od stycznia 2018 roku w Prawie wodnym znajdš się nowe regulacje dotyczšce sankcji za naruszenie przepisów tej ustawy. Warto przyglšdać się, jaka będzie praktyka organów Wód Polskich oraz organów Inspekcji Ochrony Œrodowiska zarówno w kontekœcie ustalania opłat podwyższonych, jak i wydawania decyzji w przedmiocie zakazu korzystania z wód. Pierwszym działaniem, które przedsiębiorcy już teraz mogš podjšć, aby uchronić się przed ewentualnymi sankcjami, jest wnikliwe przeanalizowanie, czy ich działalnoœć będzie wymagać pozwolenia wodnoprawnego.

Julia Dolna, Martyna Robakowska, praktyka prawa ochrony œrodowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL