Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

100 lat polskiej gospodarki

Kluczowa infrastruktura da impuls elektromobilności

Uczestnicy debaty dyskutowali na temat wpływu ustawy o elektromobilnoœci na rozwój infastruktury dla e-pojazdów, a także o potencjale firm paliwowych oraz innych podmiotów w budowie nowoczesnego transportu bezemisyjnego.
Rzeczpospolita, Robert Gardziński
Bezemisyjny transport to nie tylko samochody na pršd, to również pojazdy zasilane ogniwami wodorowymi – mówili uczestnicy dyskusji zorganizowanej w redakcji „Rzeczpospolitej".

Nowe technologie zmieniajš œwiat i wpływajš do naszych domów. Nowoczesnoœć płynie gęstym strumieniem także z sieci elektrycznej wprost do baterii elektrycznych pojazdów, jakimi będziemy się poruszać po nowoczesnych drogach w Polsce. Rzšd prognozuje, że do 2025 r. na naszej drogi wyjedzie ponad milion samochodów elektrycznych.

Ustawa jest, pienišdze sš, infrastruktury brak

Ministerstwo Energii przygotowało ustawę o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych. Dzięki rozwišzaniom w niej zapisanym ma powstać 6 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych, a Polska wkroczy w nowy wymiar. Michał Kurtyka, wiceminister energii odpowiedzialny za ten obszar, jest zdania, że ustawa zjednoczy nas w myœleniu o elektromobilnoœci jako o szansie. – Ustawa zawiera kilka elementów kluczowych dla rozwoju e-mobilnoœci. Co ważne, regulacja daje, jak najwięcej przestrzeni rynkowi. Dzięki temu rynek ma szansę pokazać, co potrafi i gdzie jest w stanie zbudować infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych – precyzuje wiceminister. – Regulacja definiuje również katalog zachęt dla użytkowników pojazdów elektrycznych, w tym kwestię akcyzy, odpisów amortyzacyjnych, poruszanie się po bus pasach, bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania oraz wjazdu do stref czystego transportu – wyliczył Kurtyka.

Jak dodał wiceminister Kurtyka, kolejne narzędzie wspierania elektromobilnoœci to Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Obejmie on finansowym ramieniem projekty dotyczšce inwestycji w zakresie wytwarzania biopaliw, budowy infrastruktury do sprzedaży m.in. gazów LNG i CNG, pršdu dla pojazdów elektrycznych i wodoru. Wsparcie otrzymajš również producenci pojazdów na te paliwa. Z kolei samorzšdy będš mogły liczyć na dofinansowanie m.in. przy zakupie nisko- lub zeroemisyjnych œrodków transportu publicznego. FNT będzie finansował także badania nad nowymi typami paliw oraz działania edukacyjne i promocyjne. Jak zaznaczył wiceminister, podaż wpłynie na popyt i to rozpędzi budowę infrastruktury ładowania oraz tankowania pojazdów napędzanych jednostkami alternatywnymi.

Marcin Wasilewski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki, PKN Orlen, zauważa, że ustawa nie przereguluje tematu elektromobilnoœci, a takie ryzyko zawsze występuje, gdy tworzy się nowy rynek. – Jeżeli dzisiaj spróbujemy zdefiniować ten rynek w taki sposób, jak go rozumiemy, to w chwili, gdy ustawa wchodzi w życie, częœć rzeczy jest już nieaktualna. Spodziewamy się, że będš jeszcze nowe odsłony ustawy o elektromobilnoœci. Ciężko jest prognozować dzisiaj, jak rozwinš się przyszłe modele biznesowe w tym obszarze. Przykładowo nie traktujemy branży LPG jako wielkiego game changera dla modelu działalnoœci koncernów paliwowych, podejrzewam jednak, że w przypadku elektromobilnoœci nastšpi dużo większa zmiana. Obserwujemy zmiany zachowań klientów, którzy będš ładowali swoje pojazdy w różnych miejscach, innych niż stacja paliwowa. Musimy już dziœ przygotować się do zmian, choć jeszcze przez kilka następnych lat będziemy raczej dużo o elektromobilnoœci mówili, ale jeœli chodzi o wpływ na naszš działalnoœć, to będzie on ograniczony – mówi Wasilewski.

Leszek Wieciech, prezes – dyrektor generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zaznacza, że przemysł rafineryjny w Unii Europejskiej jest przemysłem œciœle regulowanym. – Wcišż występujšca przewaga diesla nad benzynš jest skutkiem regulacji przyjętych w UE w latach 90. Przemysł rafineryjny z pewnoœciš dostosuje się do regulacji narzuconych przez regulatora, jak również przez rozwój technologiczny. – dodaje Wieciech.

Maciej Mazur, Dyrektor Zarzšdzajšcy w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych poruszył kwestię budowania œwiadomoœci społecznej w obszarze elektromobilnoœci, wokół której wcišż jest więcej pytań niż odpowiedzi. - Elektromobilnoœć jest zjawiskiem stosunkowo nowym, którego rynek dopiero się uczy. Mamy oczywiœcie zachodnie wzorce, ale nie ma rynku, z którego możemy czerpać w stu procentach. PSPA, będšc częœciš The European Association for Electromobility (AVERE), która jest największš organizacjš zwišzanš z elektromobilnoœciš w Europie, ma dostęp do najlepszych praktyk rynkowych. Uruchomiliœmy Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które monitoruje rynek pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie. Badamy także zachowania konsumentów na rozwiniętych rynkach. Na bazie tych doœwiadczeń edukujemy rynek i rekomendujemy konkretne rozwišzania, które w sposób efektywny mogš zostać zaimplementowane w polskich warunkach. Przekładajšc to na praktykę, nie sztukš jest wyposażyć każdš stację paliw w ładowarki o mocy 350 kW, ale trzeba opracować takie rozwišzanie, które będzie zarówno odpowiadało potrzebom rozwijajšcego się rynku, jak również będzie optymalne pod względem biznesowym. Najlepszym przykładem sš Norwegowie. Ewoluowali od ładowania auta z gniazdka do ładowania szybkiego. Ta ewolucja jest zresztš hasłem przewodnim całej elektromobilnoœci. Mamy ogromny postęp technologiczny, który dzieje się na naszych oczach. Obecne auta majš małe baterie i stosunkowo niewielkie zasięgi. Z drugiej strony, za chwilę pojawiš się modele z bateriami trzykrotnie większymi, chociażby marki Audi czy Jaguara. Ich baterie pozwolš przejechać nawet 500 kilometrów. Dlatego trzeba wyprzedzać trendy. Przykładem jest IONITY, która buduje w Europie sieć ładowarek o mocy 350 kW. Obecnie dostępne samochody nie sš wstanie przyjšć energii o takiej mocy – mówi Mazur.

Aby ładować, potrzebna jest moc

Konrad Makomaski, prezes, Impact Clean Power Technology, mówił o budowie fabryki baterii w Polsce. – Jest to przykład szeroko zakrojonej współpracy przemysłu chemicznego, jednostek naukowo badawczych i prywatnych firm w ramach inicjatywy Unii Europejskiej zmierzajšcej do stworzenia kilku tego typu oœrodków majšcych zapewnić Europie samowystarczalnoœć w zakresie wytwarzania baterii litowo-jonowych. Obecnie jedynym Ÿródłem zaopatrzenia w tego typu ogniwa sš firmy w Azji i Stanach Zjednoczone. Z drugiej strony szukamy alternatywnych metod dystrybucji baterii, nie tylko poprzez sprzedaż, ale też szeroko pojętš usługę wynajmu i zarzšdzania. Bateria niekoniecznie musi być nierozłšcznš częœciš pojazdu i składnikiem jego ceny. To jest magazyn energii, który można wykorzystywać zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i statycznych, np. w energetyce. Wraz ze stopniowš utratš pojemnoœci baterie z pojazdu można zdemontować i użyć na przykład jako składnika systemu szybkiego ładowania – mówi Makomaski.

WyobraŸmy sobie okres œwišteczny i kolejki do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Czy jest recepta na przedœwišteczne wyzwania dla elektromobilnoœci? - Zgodnie z danymi GUS, przejeżdżamy œrednio 32 kilometry dziennie. Teoretycznie, naładowany samochód pozwala nam na tydzień swobodnej jazdy. Oczywiœcie to tylko teoria i infrastruktura musi być przygotowana na popyt w każdym zakresie. Tak jak mówiłem wczeœniej, po pierwsze edukacja. Wierzę, że użytkownicy pojazdów elektrycznych będš potrafili zmienić nawyki zwišzane ładowaniem auta i po prostu będš to planować, także w œwięta. Po drugie, docelowo majš mieć kilka opcji – ładowania przydomowego, a także przyspieszonego i szybkiego ładowania w ramach punktów publicznych – odpowiada Mazur

Marcin Wasilewski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki, PKN Orlen, zaznacza, że paliwa sš ważne i rafinerie nie opierajš się wyłšcznie na produkcji i sprzedaży paliw. – Co się stanie, gdy wzroœnie liczba samochodów elektrycznych? Kluczowe dla nas będzie przekonanie klienta, że naturalnym miejscem do ładowania samochodu będzie stacja benzynowa. Orlen jest multienergetycznym koncernem, mamy rafinerię, petrochemię, chemię, energetykę, posiadamy największš sieć gastronomicznš dostępnš pod markš Stop Cafe na ponad 1500 obiektach w całej Polsce. Tego też nie zamierzamy zmieniać – mówi Wasilewski.

Zdaniem Konrada Makomaskiego stacje będš coraz bardziej naturalnym miejscem, gdzie człowiek będzie odpoczywał, robił zakupy, a w tym czasie naładuje sobie samochód. Czy limity w postaci zasięgu samochodu rzeczywiœcie odstraszajš potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych? – Dla taksówkarza limit 300 km na jednej baterii to może mało, ale niewiele osób pokonuje więcej jak 100 km dziennie w drodze do pracy. Warto też zastanowić się, czy musimy koniecznie być właœcicielem samochodu? Przytoczę koncepcję Autolib w regionie paryskim, w którym liczba punktów, gdzie można auto wynajšć, zostawić i naładować, dochodzi do 1200 i stawia do dyspozycji klientów ponad 4 tys. samochodów, z których można skorzystać. Nie zdarzyło mi się, abym w Paryżu nie mógł skorzystać z samochodu elektrycznego w promieniu 300 m od miejsca, gdzie stałem. Mówišc o przełomie, to jest porównywalne z przełomem pomiędzy starš Nokiš a nowoczesnymi smartfonami. Wydaje mi się, że ten przełom będzie polegał nie tylko na elektrycznoœci, ale także na zmianie podejœcia do transportu – mówi Makomaski.

Ekologiczny transport publiczny

Michał Markiewicz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, menedżer programu „Bezemisyjny transport publiczny", przyznał, że elektromobilnoœć jest dla dyrekcji Centrum niezwykle istotnym zagadnieniem, które NCBiR wspiera, realizujšc program „Bezemisyjny transport publiczny". Jego zdaniem samo stworzenie nowych technologii nie jest działaniem wystarczajšcym do rozwijania elektromobilnoœci – kluczowe jest również wskazanie ich przewagi rynkowej i œrodowiskowej. – Bezemisyjny transport publiczny to program, który ma na celu wyprodukowanie i dostarczenie do polskich miast ok. 1000 autobusów bezemisyjnych, poczšwszy od 2020 r. – Z technologii, które zostanš opracowane w ramach programu, będš korzystać przede wszystkim pasażerowie, beneficjentami natomiast będš firmy i instytuty badawcze, które będš realizować program w ramach partnerstwa innowacyjnego. Każdego roku wymienia się mniej więcej 10 proc. floty pojazdów transportu publicznego – realizacja dostaw w ramach programu pozwoli usprawnić ten proces. Co więcej, ważnym aspektem programu jest stworzenie swoistego ekosystemu elektromobilnoœci. Na chwilę obecnš temat ten wcišż stanowi niepewny, nie do końca poznany, tudzież uregulowany prawnie grunt, stšd też idea międzyresortowej współpracy przy tworzeniu wspomnianego ekosystemu w porozumieniu z Ministerstwem Energii oraz z Ministerstwem Rozwoju. Chcemy, aby efekt końcowy programu – innowacyjny pojazd bezemisyjny transportu publicznego – był dopasowany do potrzeb użytkowników – mówi dr Markiewicz.

Jakub Stęchły przyznał, że wiele uwagi poœwięca się pojemnoœciom i zasięgom, tymczasem często zapomina się o komunikacji i edukacji. – Z perspektywy mieszkańca œlšska nie interesuje go Ÿródło dymu i czy pochodzi z rury wydechowej, klocków hamulcowych, z elektrociepłowni, czy z rury samochodu, lecz patrzenie na otoczenie z perspektywy rodziny i to, czy chce żyć w takim miejscu. W metropolii uważamy, że bez stworzenia odpowiednich warunków do życia z perspektywy społeczno-gospodarczej dojdzie do katastrofy. Jednym z naszych działań jest spojrzenie na elektromobilnoœć zarówno w ujęciu prywatnych stacji ładowania, jak i transportu publicznego. Patrzymy też przez pryzmat rozwoju mobilnoœci współdzielonej, czyli car sharing i rowery miejskie, czy koncepcji utworzenia tramwaju metropolitalnego. Czy mówimy o metropolii œlšskiej, czy innej – kwestia mobilnoœci to kluczowa kwestia zanieczyszczeń, korków i znalezienia miejsca parkingowego – wyjaœnia Stęchły.

Idea elektromobilnoœci to kategoria szans – twierdzi Michał Kurtyka. – Ustawa nakłada na administrację centralnš obowišzek wymiany do 2025 r. połowy pojazdów we flotach na samochody elektryczne. Ma to walor nie tylko wizerunkowy, działanie to będzie za sobš pocišgało również rozbudowę infrastruktury ładowania tego typu pojazdów – dodaje wiceminister. – Z punktu widzenia samorzšdów ważnym komponentem jest transport publiczny. Dlatego też chcielibyœmy aby do 2028 r. jedna trzecia autobusów była pojazdami zeroemisyjnymi. Zapisy te mocno ustawiajš kamienie milowe dla elektromobilnoœci – mówi Kurtyka.

Czy wystarczy mocy?

Istniejš obawy, czy system będzie zdolny dostarczyć wystarczajšcš iloœć energii do stacji ładowania elektrycznych pojazdów. Pojawia się więc kwestia wykorzystania wodoru jako suplementu. – Patrzymy też przez pryzmat wykorzystania wodoru z tego względu, że na tych obszarach, gdzie liczba autobusów, a w konsekwencji iloœć potrzebnej infrastruktury ładowania jest znaczšca i mamy obawy co do zdolnoœci systemu dystrybucyjnego do spełniania zapotrzebowania na moc. Technologie wodorowe stanowiš idealne uzupełnienie, ale też stanowiš szansę zbudowania łańcucha wartoœci, który również dotyka kwestii produkcji czy wykorzystania wodoru – mówi Jakub Stęchły.

O wodorowej alternatywie Maciej Mazur mówi wprost, że jest to przyszłoœć motoryzacji. – Pierwszym krokiem do upowszechnienia technologii wodorowych jest elektromobilnoœć. Póki co, jest niewiele stacji tankowania wodoru, bo sš to obiekty drogie w budowie. Wraz z postępem technologii, będzie się to zmieniać. Przewagi sš oczywiste. W autach napędzanych wodorem pršd jest wytwarzany na pokładzie pojazdu. Nie ma problemu z zasięgiem i długim procesem ładowania, bo tankowanie trwa około 3 minuty. To pojazdy ekologiczne. To, co powinniœmy teraz robić w obszarze ogniw paliwowych to upowszechnienie elektromobilnoœci, doskonalenie polskiej technologii i szukanie dla niej miejsca w łańcuchu wodorowym oraz wspieranie badań i projektów pilotażowych w tym zakresie - mówił.

Marcin Wasilewski zachęca do realnej oceny tempa rozwoju. W najbliższym czasie udostępnimy ponad 20 punktów szybkiego ładowania na naszych stacjach, głównie wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostrad. Dopóki infrastruktura nie połšczy miast, ograniczamy potencjał rozwoju samochodów elektrycznych. Nasze lokalizacje będš podstawš szkieletu infrastruktury. Podejmujšc kolejne decyzje o rozbudowie, będziemy œledzić przyrost aut elektrycznych i tworzyć rentowne modele biznesowe. Walka o klienta będzie odbywała się w sferze oferty dodatkowej i zaspokajania jego potrzeb w czasie procesu ładowania. Nastšpi zmiana zachowań konsumenckich i główne pole między dostawcami usługi ładowania stworzy atrakcyjnš ofertę dla klienta. Dodatkowo, elektromobilnoœć daje szansę takim koncernom, jak PKN Orlen, by w przyszłoœci wyjœć z usługš ładowania do swoich klientów również poza stacje paliw, tam gdzie jej oczekujš, czyli na przykład na osiedla, do centrów handlowych czy biur – mówi Wasilewski.

Wodorowa alternatywa

Leszek Wieciech stwierdził, że zapewne szybciej, niż się spodziewamy, nastšpi rozwój pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi. – Już organizatorzy olimpiady w 2020 r. zamierzajš oprzeć cały transport właœnie na takich pojazdach. Tym niemniej warto pamiętać, że wdrożenie nowych technologii na skalę przemysłowš wymaga dużo czasu. Na przykład wprowadzenie technologii produkcji nowoczesnego biodiesla – czyli uwodornionych olejów roœlinnych (HVO) w technologii współuwodornienia – to kwestia najbliższych 2–3 lat, mimo że technologia znana jest od lat. Mówišc o alternatywnych paliwach, przyjaznych dla œrodowiska, powinniœmy sobie zdawać sprawę z tego, że zastosowanie HVO i innych nowoczesnych biopaliw w transporcie znakomicie ograniczyłoby emisję z rur wydechowych pojazdów spalinowych w stosunku do klasycznego, mineralnego oleju napędowego – mówił. Jego zdaniem nie można całkowicie wyeliminować paliw silnikowych z transportu i zostawić rafinerie, by produkowały tylko inne produkty z ropy naftowej. – Pełne odejœcie od paliw ropopochodnych spowodowałoby zamknięcie rafinerii, a przecież większoœć wyrobów wokół nas zawiera elementy pochodzšce z ropy naftowej – tłumaczy Wieciech.

Jego zdaniem w przyszłoœci w transporcie będziemy mieli do czynienia ze współistnieniem różnych technologii, w zależnoœci od rodzaju przewozów. Inne rozwišzania będš stosowane w pojazdach ciężarowych, pokonujšcych długie dystanse, inne w autobusach komunikacji miejskiej, jeszcze inne w samochodach osobowych.

Fala nowoczesnych rozwišzań nieubłaganie zbliża się do Polski, aby rozlać się w infrastrukturze. Rokowania sš dobre. – Ta fala jest efektem m.in. ustawy, ale także w œlad za œwiatowymi trendami. Państwo powinno pozwolić przedsiębiorcom iœć do przodu, aby jak największa liczba osób mogła na niej posurfować. Natomiast to od przedsiębiorców będzie zależało, jakiego typu modele biznesowe wokół elektromobilnoœci będš w stanie wyodrębnić – dodał minister Michał Kurtyka.

Partner debaty:

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL