Ryszard Sadlik

Kadry

Pominięcie związku może się zemścić

Jeśli pracodawca nie przeprowadzi konsultacji z organizacją związkową, mimo że była ona konieczna, przegra ze zwolnionym pracownikiem w sądzie. Tak samo będzie, gdy nie odczeka...

Kadry

Zwolnienie z pracy koniecznie na piśmie

Jeśli pracodawca zaniedba zachowania pisemnej formy rozwiązania umowy o pracę, sąd uzna je za wadliwe. Przywróci wówczas zwolnionego do pracy lub zasądzi na jego rzecz...

Kadry

Częste absencje uzasadnią zwolnienie

Powtarzające się i długotrwałe nieobecności pracownika z powodu choroby mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy, jeśli dezorganizuje to pracę firmy i zagraża jej interesom. W...

Kadry

Podstawa składek niższa o diety

Jeśli pracownicy faktycznie nie byli w podróży służbowej, a stale wykonywali pracę za granicą, od wypłaconych im kosztów delegacji trzeba opłacić składki. Ich podstawę wolno...

Kadry

Sprawca naruszenia bywa bezkarny

Szef ma trzy miesiące na wymierzenie pracownikowi kary porządkowej. Nieobecność podwładnego przez ten okres uniemożliwia nałożenie tej sankcji.

Kadry

Związkowiec bez gwarancji powrotu na etat

Gdy zwolniony działacz związkowy, który był objęty szczególną ochroną, żąda przywrócenia do pracy, sąd co do zasady jest związany tym roszczeniem. Może go jednak nie uwzględnić...

Kadry

Ochrona rodziców nie jest bezwzględna

REDUKCJE | Pracownik, który korzystał z urlopu dla rodziców, ma gwarantowany powrót do firmy na to samo lub równorzędne stanowisko. Jeśli jednak nie jest to możliwe, a nie można...

Kadry

Członek zarządu straci funkcję z etatem

Rada nadzorcza spółki z o.o., choć nie jest przełożonym członka jej zarządu, może go zwolnić. W tym celu musi jednak odwołać go z funkcji i rozwiązać z nim umowę na mocy jednej...

Kadry

Błędne świadectwo trzeba poprawić

Sprostowanie wadliwego świadectwa pracy to obowiązek, a nie dobra wola pracodawcy. Jeśli bezzasadnie odmówi, może ponieść odpowiedzialność nie tylko na podstawie przepisów prawa...

Kadry

W ugodzie można prawie wszystko

POROZUMIENIE | Ugoda to polubowny sposób zakończenia sporu. Można w niej zapisać wspólne uzgodnienia dotyczące wszelkich spornych kwestii ze stosunku pracy. Nie może być ona...

Kadry

Z nałożeniem kary nie można zwlekać

Wymierzając zatrudnionemu karę porządkową, pracodawca musi przestrzegać zasad określonych w kodeksie pracy, w tym ustawowych terminów. W przeciwnym razie tę sankcję może uchylić...

Kadry

Likwidacja tylko z pozoru

TRYB | Wyrzucenie stanowiska pracy ze schematu organizacyjnego firmy może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli jednak likwidacja była pozorna, sąd może przywrócić...

Kadry

Szef musi zdążyć z dyscyplinarką

Pracodawca ma tylko miesiąc na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Po tym terminie rozwiązanie umowy jest wadliwe, co ma decydujące znaczenie w...

Kadry

Wniosek o "uż" nie zawsze wiąże szefa

W wyjątkowych sytuacjach przełożony ma prawo odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Jeśli mimo to pracownik nie stawi się w firmie, jego nieobecność można uznać za...

ZUS

Pieniądze zamiast wcześniejszej emerytury

Osoba, która w wyniku zmiany przepisów utraciła możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, może starać się o rekompensatę. ZUS...

Kadry

Dyscyplinarka dla symulanta nie taka łatwa

Szef tylko wyjątkowo może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z osobą, która niewłaściwie – jego zdaniem – wykorzystywała zwolnienie lekarskie. W razie procesu musi wykazać, że...

Firma

Oddział nie zawsze może być pracodawcą

To, czy oddział spółki z o.o. lub spółki akcyjnej będzie mógł zostać uznany za pracodawcę osób wykonujących w nim pracę, zależy od wewnętrznych regulacji obowiązujących w tym...

Kadry

Pracownik sam odpowie za szkodę

ODPOWIEDZIALNOŚĆ | Co do zasady to firma pokrywa szkody spowodowane przez jej pracownika. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zatrudniony wykorzystywał sprzęt firmowy do swoich...

Płace

Brak pouczeń nie taki straszny

Wypowiedzenie zmieniające, które nie zawiera odpowiednich pouczeń dla pracownika, jest nieprawidłowe. Ich zaniedbanie nie spowoduje jednak przywrócenia podwładnego do pracy na...

Płace

Odprawa po rozwiązaniu umowy terminowej

Pracownik zwolniony w trybie indywidualnym z przyczyn go niedotyczących ma prawo do odprawy, nawet jeśli był zatrudniony na czas określony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy...

Example Alt
eWydanie