Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ryszard Sadlik

Kadry

Zwolnienie z pracy koniecznie na piœmie

Jeœli pracodawca zaniedba zachowania pisemnej formy rozwišzania umowy o pracę, sšd uzna je za wadliwe. Przywróci wówczas zwolnionego do pracy lub zasšdzi na jego rzecz...

Kadry

Częste absencje uzasadniš zwolnienie

Powtarzajšce się i długotrwałe nieobecnoœci pracownika z powodu choroby mogš być przyczynš wypowiedzenia umowy, jeœli dezorganizuje to pracę firmy i zagraża jej interesom. W...

Kadry

Podstawa składek niższa o diety

Jeœli pracownicy faktycznie nie byli w podróży służbowej, a stale wykonywali pracę za granicš, od wypłaconych im kosztów delegacji trzeba opłacić składki. Ich podstawę wolno...

Kadry

Sprawca naruszenia bywa bezkarny

Szef ma trzy miesišce na wymierzenie pracownikowi kary porzšdkowej. Nieobecnoœć podwładnego przez ten okres uniemożliwia nałożenie tej sankcji.

Kadry

Zwišzkowiec bez gwarancji powrotu na etat

Gdy zwolniony działacz zwišzkowy, który był objęty szczególnš ochronš, żšda przywrócenia do pracy, sšd co do zasady jest zwišzany tym roszczeniem. Może go jednak nie uwzględnić...

Kadry

Ochrona rodziców nie jest bezwzględna

REDUKCJE | Pracownik, który korzystał z urlopu dla rodziców, ma gwarantowany powrót do firmy na to samo lub równorzędne stanowisko. Jeœli jednak nie jest to możliwe, a nie można...

Kadry

Członek zarzšdu straci funkcję z etatem

Rada nadzorcza spółki z o.o., choć nie jest przełożonym członka jej zarzšdu, może go zwolnić. W tym celu musi jednak odwołać go z funkcji i rozwišzać z nim umowę na mocy jednej...

Kadry

Błędne œwiadectwo trzeba poprawić

Sprostowanie wadliwego œwiadectwa pracy to obowišzek, a nie dobra wola pracodawcy. Jeœli bezzasadnie odmówi, może ponieœć odpowiedzialnoœć nie tylko na podstawie przepisów prawa...

Kadry

W ugodzie można prawie wszystko

POROZUMIENIE | Ugoda to polubowny sposób zakończenia sporu. Można w niej zapisać wspólne uzgodnienia dotyczšce wszelkich spornych kwestii ze stosunku pracy. Nie może być ona...

Kadry

Z nałożeniem kary nie można zwlekać

Wymierzajšc zatrudnionemu karę porzšdkowš, pracodawca musi przestrzegać zasad okreœlonych w kodeksie pracy, w tym ustawowych terminów. W przeciwnym razie tę sankcję może uchylić...

Kadry

Likwidacja tylko z pozoru

TRYB | Wyrzucenie stanowiska pracy ze schematu organizacyjnego firmy może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Jeœli jednak likwidacja była pozorna, sšd może przywrócić...

Kadry

Szef musi zdšżyć z dyscyplinarkš

Pracodawca ma tylko miesišc na rozwišzanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Po tym terminie rozwišzanie umowy jest wadliwe, co ma decydujšce znaczenie w...

Kadry

Wniosek o "uż" nie zawsze wišże szefa

W wyjštkowych sytuacjach przełożony ma prawo odmówić udzielenia urlopu na żšdanie. Jeœli mimo to pracownik nie stawi się w firmie, jego nieobecnoœć można uznać za...

ZUS

Pienišdze zamiast wczeœniejszej emerytury

Osoba, która w wyniku zmiany przepisów utraciła możliwoœć uzyskania wczeœniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, może starać się o rekompensatę. ZUS...

Kadry

Dyscyplinarka dla symulanta nie taka łatwa

Szef tylko wyjštkowo może rozwišzać umowę bez wypowiedzenia z osobš, która niewłaœciwie – jego zdaniem – wykorzystywała zwolnienie lekarskie. W razie procesu musi wykazać, że...

Firma

Oddział nie zawsze może być pracodawcš

To, czy oddział spółki z o.o. lub spółki akcyjnej będzie mógł zostać uznany za pracodawcę osób wykonujšcych w nim pracę, zależy od wewnętrznych regulacji obowišzujšcych w tym...

Kadry

Pracownik sam odpowie za szkodę

ODPOWIEDZIALNOŒĆ | Co do zasady to firma pokrywa szkody spowodowane przez jej pracownika. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zatrudniony wykorzystywał sprzęt firmowy do swoich...

Płace

Brak pouczeń nie taki straszny

Wypowiedzenie zmieniajšce, które nie zawiera odpowiednich pouczeń dla pracownika, jest nieprawidłowe. Ich zaniedbanie nie spowoduje jednak przywrócenia podwładnego do pracy na...

Płace

Odprawa po rozwišzaniu umowy terminowej

Pracownik zwolniony w trybie indywidualnym z przyczyn go niedotyczšcych ma prawo do odprawy, nawet jeœli był zatrudniony na czas okreœlony. Wyjštkiem jest sytuacja, gdy...

Płace

Pensja za samš gotowoœć do pracy

Niekiedy trzeba zapłacić pracownikowi, mimo że nie wykonał żadnej pracy. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy jest on gotowy do œwiadczenia obowišzków, ale nie może ich wykonywać z...

ZUS

Choroba uwolni od zadłużenia w ZUS

Członkowie zarzšdu spółek z o.o. i akcyjnych ponoszš odpowiedzialnoœć osobistš za niezapłacone składki na ZUS. Może ich z niej zwolnić choroba uniemożliwiajšca złożenie wniosku...

ZUS

Dodatkowy rok na powrót do zdrowia

Gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczony wcišż jest niezdolny do pracy, może otrzymać œwiadczenie rehabilitacyjne. Dalsze leczenie musi rokować odzyskanie zdolnoœci...

Firma

Wspólnik sp. z o.o. może być pracownikiem

Jeœli w spółce z o.o. jest dwóch wspólników, jeden z nich może pracować na etacie. Spółka może go też zatrudnić jako prezesa zarzšdu albo zawrzeć z nim umowę cywilnoprawnš, np.

Example Alt
eWydanie